609/2014. NVB határozat - Tóth István az Elégedetlenek Pártja elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

 
A Nemzeti Választási Bizottság
609/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Tóth István az Elégedetlenek Pártja elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 33/2014. (III. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Békés Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 33/2014. (III. 06.) számú határozatában az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet egyéni képviselőjelöltjeként indulni szándékozó Kiss Zsolt Károly egyéni jelöltként való nyilvántartásba vételét elutasította. Az OEVB megállapította, hogy a nevezett által az egyéni választókerületi jelölt bejelentésére szolgáló kérelem mellé benyújtott érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény
(a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában meghatározott 500 érvényes ajánlást, mivel az mindösszesen 430 db volt.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 8-án fellebbezést nyújtott be. Fellebbezését a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdés b) pontjára alapította.
Fellebbezésében előadta, hogy a határozat nem tartalmazza, hogy az „egyéb okból nem elfogadható” 68 db ajánlás miért nem volt megfelelő, illetve azt sem, hogy az 53 db ellenőrzésre továbbított ajánlás mikor kerül további ellenőrzésre. Kifejtette, hogy ha a további ellenőrzésre küldött 53 db ajánlás hozzáadódik a 430 db elfogadott ajánláshoz, akkor már 483 db ajánlás érvényes.
Véleménye szerint megkérdőjelezhető a választás törvényessége és az ellenőrzés hitelessége.
Fellebbező mindezek alapján az el nem fogadott ajánlások ismételt, egyenkénti felülvizsgálatát kérte, továbbá annak tételes megküldését, hogy melyik ajánlás miért nem volt elfogadható.
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy a fellebbező a Ve. 223. § (3) bekezdés b) pontjára alapította a fellebbezést, nem helytálló, hiszen az OEVB a határozatát nem mérlegelési jogkörben hozta. Az OEVB a Ve. ajánlások ellenőrzésére vonatkozó rendelkezései alapján döntött az egyes ajánlások érvényességéről vagy érvénytelenségéről.
Ennek következtében a fellebbezést csak jogszabálysértésre való hivatkozással lehetett volna benyújtani, ebben az esetben azonban meg kell jelölni a konkrét jogszabálysértést a fellebbezésében.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmaz, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló, 2014. február 25-én kiadott iránymutatás 2. pontjában a Nemzeti Választási Bizottság az alábbiakat rögzítette:
 
„A választási iroda által az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően a Ve. 127. § (3) bekezdése értelmében készített tájékoztatást az érintett egyéni jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelöltet indítani kívánó jelölő szervezet képviselője akár az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntését megelőzően is jogosult megtekinteni, továbbá tájékoztatást kérhet az érvénytelennek tekintett ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról, azokkal összefüggésben észrevételekkel élhet. Másolat az ajánlóívekről ebben az esetben sem kérhető.”
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbező az idézett NVB iránymutatás 2. pontjában rögzített jogosultsággal – mely az érvénytelen ajánlásokkal kapcsolatos tájékozódási lehetőséget biztosítja a jelöltek és jelölő szervezetek képviselői számára – nem élt, és fellebbezését általában az OEVB jogszerűtlen eljárására alapozta, valamint arra, hogy az OEVB határozatában nem indokolta meg egyesével az általa gyűjtött ajánlások érvénytelenségét.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifejtett indokok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
III.
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke