605/2018. NVB határozat - a Momentum Mozgalom , K. G. Sz. és S. J., az Együtt – a Korszakváltók Pártja, továbbá Sz. B. által benyújtott fellebbezések tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

605/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság, a Momentum Mozgalom (1077 Budapest, Rózsa utca 22.; a továbbiakban: Fellebező1), K. G. Sz. és S. J. (a továbbiakban együtt: Fellebbező2), az Együtt – a Korszakváltók Pártja (1065 Budapest, Nagymező utca 4. 3.; a továbbiakban: Fellebbező3), továbbá Sz. B. (a továbbiakban: Fellebbező4) által benyújtott fellebbezések tárgyában – 13 igen és 7 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Komárom-Esztergom Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 43/2018. (III. 25.) számú határozatát megváltoztatja és megállapítja, hogy Orbán Viktor és Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselőjelöltek megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelveket, valamint a Ve. 208. §-ára tekintettel a választásra irányadónak tekintett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 24. § (3) bekezdését azzal, hogy kampányidőszakban egy óvodában tettek látogatást és arról egy internetes közösségi oldalon videofelvételt tettek közzé.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőket eltiltja a további jogsértéstől és felszólítja őket a határozat szerinti felvétel eltávolítására a közösségi oldalról.

A Nemzeti Választási Bizottság Orbán Viktor és Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselőjelölteket fejenként 345.000 Ft, azaz háromszáznegyvenötezer forint bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 - 01040391 - 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni jelen határozat számát és az alábbi bírságazonosító számot: V182090076. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. S. J. (Kifogást tevő1) 2018. március 22-én 12 óra 25, illetve 28 perckor, a Momentum Mozgalom Párt (Kifogást tevő2) március 22-én 14 óra 51 perckor, Dr. SZ. B. (Kifogást tevő3) március 22-én 15 óra 22 perckor, az Együtt – a Korszakváltók Pártja (Kifogást tevő4) március 22-én 15 óra 23 perckor, valamint K. G. Sz. (Kifogást tevő5) március 23-án 14 óra 2 perckor összesen 6 kifogást nyújtottak be az általuk jogellenesnek minősített kampánytevékenység miatt. Kifogást tevő1 két kifogást is benyújtott a kifogásolt cselekmény két helyszínen történt megvalósulása miatt. A kifogásokat a Momentum Mozgalom Párt kivételével az OEVB-hez nyújtották be, a Momentum Mozgalom Pártnak az NVB-hez benyújtott kifogását az NVB elnöke – a cselekmény helyére tekintettel – az OEVB-hez áttette.
 2. Valamennyi beadványozó első sorban egy Orbán Viktor közösségi oldalán nyilvánosságra hozott videóval kapcsolatban fordult jogorvoslattal a választási bizottsághoz. A megjelölt videó (https://www.facebook.com/orbanviktor/videos/10156056791506093/) „Lyukasóra” címmel (a továbbiakban: Videó1) 2018. március 21-én 13 óra 55 perckor került fel az érintett oldalra. Ezen kívül Kifogást tevő2 egy másik videóra is hivatkozott, amely (https://www.facebook.com/orbanviktor/videos/10156059145661093/) „Váratlan látogatás Bakonysárkányon” címmel (a továbbiakban: Videó2.) 2018. március 22-én 6 óra 46 perckor került fel az érintett oldalra.
 3. Kifogást tevők előadták, hogy a Videó1 olyan felvételeket tartalmaz, amelyen Orbán Viktor meglátogat egy óvodát, ahol az udvaron játszó gyerekekkel kezet fog, beszélget, majd felük fotózkodik. Videó2-n Orbán Viktor Bakonysárkányon egy ünnepségen vesz részt, amelyen gyerekekkel kezet fog és beszélget.
 4.  Kifogást tevők álláspontja szerint a gyerekekről készült képmás készítéséhez és felhasználásához a szülők hozzájárulásra lett volna szükség. Kifogást tevő2 konkrétan hivatkozik is a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2: 48. § (1) bekezdésére, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontjára és 3. § 7. pontjára. Kifogást tevő1 szerint e hozzájárulást Videó1 esetében biztosan, Videó2 esetén pedig feltehetőleg nem adták meg a gyermekek szülei, így a videó elkészítése és közzététele sérti az említett törvényi rendelkezéseket és ezzel egyidejűleg a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.
 5. Kifogást tevők hivatkoznak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 24. § (3) bekezdésére, amely szerint: „A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.”, továbbá az Nktv. 4. § 10. pontja szerint: „gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt”.
 6. Kifogást tevők álláspontja szerint azzal, hogy Orbán Viktor óvodai felügyelet keretében gyerekekkel találkozott megsértette az Nktv. 24. § (3) bekezdését, amely megalapozza a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének sérelmét.
 7. Kifogást tevők álláspontja szerint Orbán Viktor ismertetett tevékenysége megsértette a Ve. 2. § (1) a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket. Erre tekintettel kérték a jogsértés megállapítását, a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől (az érintett tartalmak eltávolítását is), valamint – Kifogást tevő1 kivételével - bírság kiszabását is. Kifogást tevő3 kérte továbbá a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet marasztalását is.
 8. Kifogást tevő3 Orbán Viktor mellett kifejezetten kérte Czunyiné dr. Bertalan Judit marasztalását is a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjának, valamint az Nktv. 24. § (3) bekezdésének megsértése miatt.
 9. Ezen túl Kifogást tevő1 és Kifogást tevő5 szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti önkéntes részvétel a választási eljárásban alapelv is sérült, tekintettel arra, hogy zömében cselekvőképtelen kiskorúak szerepelnek a videófelvételen valamint az internetes tartalmakban.  Kifogást tevő5 a kifogással érintettek eltiltását indítványozta a további jogsértéstől, valamint, hogy az OEVB kezdeményezze az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) eljárását.
 10. Az OEVB megállapította, hogy valamennyi fellebbező ugyanazon tényállás jogsértő voltának megállapítását kérte, az eljárások tárgya tehát összefügg, erre tekintettel a Ve. 217. § (1) bekezdése alapján elrendelte az ügyek egyesítését.
 11. Az OEVB megállapította, hogy a sérelmezett magatartás nem valósított meg kampánytevékenységet tekintettel arra, hogy a helyszínen nem hangzott el a választók magatartásának befolyásolására irányuló beszéd, nem történt továbbá olyan tárgyak átadása, amelyek a párt szimbólumait vagy a jelölt nevét tartalmazzák. Ennek alapján az OEVB úgy ítélte meg, hogy a választási eljárás alapelvei nem sérültek és a kifogásokat elutasította.

II.

[A fellebbezések tartalma]

 1. Fellebbező1 2018. március 25-én 20 óra 59 perckor elektronikus úton benyújtott fellebbezésében megismételte a kifogásában foglaltakat, rögzítette, hogy álláspontja szerint az OEVB határozata jogszabálysértő, mert a kifogásolt videófelvételek alkalmasak a választói akarat befolyásolására. A tevékenység kampány jellegét támasztja alá, hogy Orbán Viktor „az egyik kifogásolt felvételt” a következő címmel osztotta meg: „Kampány Dadon és Kisbéren. Hajrá Czunyiné Bertalan Judit!”
 2. Fellebbező2 2018. március 26-án 15 óra 48 perckor a kifogásában foglaltakat kiegészítő, az OEVB határozatának jogsértő jellegét hangsúlyozó fellebbezést terjesztett elő elektronikus úton.
 3. Fellebbező3 2018. március 27-én 10 óra 12 perckor a kifogásában foglaltakat fenntartó fellebbezést nyújtott be elektronikus úton a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 4. Fellebbező4 2018. március 28-án 13 óra 2 perckor a kifogásában foglaltakat szintén fenntartó fellebbezést nyújtott be elektronikus úton a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pk.50.075/2014/2. számú végzésére rögzíti, hogy azzal, hogy az elsőfokú határozat ellen több személy, illetve szervezet nyújtott be fellebbezést, a másodfokú eljárásban nem keletkezik több ügy, mert valamennyi fellebbezés ugyanabban az ügyben hozott, ugyanazon döntést tartalmazó határozatot támadja, melyek a másodfokú eljárásban csak egy ügyként és egységesen bírálhatók el. Minderre tekintettel a Bizottság a benyújtott fellebbezéseket egy eljárásban bírálta el.

 

 

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezések alaposak.
 2. A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 3. Fellebbező1 részletesen hivatkozik arra, hogy a sérelmezett események során engedély nélkül készült felvétel a gyermekekről és engedély nélkül került ki az a közösségi oldalra megsértve ezzel a Ptk. és az Infotv. már említett rendelkezéseit, és ezáltal a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy közvetlen bizonyíték – pl. szülői nyilatkozat – nem került benyújtásra arra vonatkozóan, hogy a sérelmezett felvételek készítése szülői beleegyezés nélkül történt, fellebbezők is csak valószínűsítik ezt, de kétségtelen, hogy a körülményekből okszerűen vonható le ilyen következtetés.
 5. A képmáshoz való jog megsértését a Ptk. 2:51. (1) bekezdés a) pontja értelmében bíróság állapíthatja meg. Szintén a Ptk. rendelkezik arról, 2:54. § (1) és (2) bekezdésében, hogy a személyiségi jogokat személyesen lehet érvényesíteni, cselekvőképtelen személy személységi jogai védelmében törvényes képviselője jogosult fellépni. Ugyanilyen módon gyakorolható az Infotv. 14. § c) pontja szerinti törlés iránti kérelem, illetve ennek kapcsán a NAIH-hoz, vagy a bírósághoz való fordulás lehetősége.
 6. Fellebbezők egyike sem hivatkozott olyan bizonyítékra, amely szerint az érintett gyermekek törvényes képviselői bármely módon az adatkezelőhöz, vagy a NAIH-hoz, vagy bírósághoz fordultak volna a felvételekkel kapcsolatban.
 7. Fellebbező1 által idézett 940/2014. NVB határozatban a Bizottság azért tudta megállapítani képmás választási plakáton történő jogosulatlan felhasználását, mert a képmással érintett személy maga fordult az NVB-hez arra tekintettel, hogy nyilatkozata szerint nem adott engedélyt a plakát megrendelőjének képmása felhasználására. Jelen esetben azonban nem az érintettek, illetve törvényes képviselőik, hanem harmadik személyek kifogásolják a felvételeken szereplő gyermekek képmásának felhasználását.
 8. A Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria joggyakorlata szerint a kifogás előterjesztése során – a Ve. 218. § (1) bekezdése szerint, a választási eljárásban szabott rövid határidők és az eljárások sommás jellegéből adódóan – a jogszabálysértésre vonatkozó konkrét bizonyítékot a Ve. szabályaival összhangban a kifogástevőnek kell szolgáltatnia. A választási bizottság a Ve. 43. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdéseinek rendelkezései alapján a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. Az eljárásban a választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A Ve. 43. (5) bekezdése mindezek alapján rögzíti, hogy a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
 9. Megfelelő bizonyíték, vagyis a jogsértést megállapító hatósági, vagy bírósági határozat, illetve az érintettek törvényes képviselőinek személyes tiltakozása hiányában a képmás engedély nélküli felhasználása nem állapítható meg a választási jogorvoslati eljárásban.
 10. Mindemellett a Nemzeti Választási Bizottság a választási kampányról, mint a jelenkor eseményéről való tájékoztatással összefüggésben utal az Alkotmánybíróság 28/2014. (IX. 29.) AB határozatában foglalt álláspontjára, amely szerint „[a] nyilvános helyen készült, nem sértő, az érintett személyt tárgyilagosan ábrázoló felvétel általában nyilvánosságra hozható engedély nélkül, ha az a közérdeklődésre számot tartó tudósításhoz kapcsolódik, a jelenkor eseményeiről való szabad tájékoztatásához kötődik.” {Indokolás [28]}.
 11. A fellebbezők mindegyike hivatkozik a már idézett Nektv. 24. § (3) bekezdésének sérelmére. A benyújtott Videó2. bizonyíték alapján megállapítható, hogy az azon szereplő eseménysor nem oktatási-nevelési intézményben zajlik, hanem a Faluházban, ahol éppen egy ünnepség zajlott, amelyen gyerekek is részt vettek, így erre vonatkozóan a Fellebbező1 által megfogalmazott jogsértésre való hivatkozás nem foghat helyt.
 12. A Nemzeti Választási Bizottságnak tehát abban kell állást foglalnia, hogy a „Lyukasóra” címmel a közösségi oldalon elérhetővé tett Videó1-en látható cselekmény oktatási-nevelési intézményben zajlott-e, és az „politikai célú tevékenységnek” volt-e minősíthető. 
 13. Az OEVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy a Videó1-en Orbán Viktor miniszterelnöknek, a FIDESZ-KDNP országos listavezetőjének a Komárom-Esztergom Megye 03. számú választókerületében található Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődében történt látogatása látható.
 14. A felvételen jól látható, hogy óvodások csoportja az intézmény kerítésénél áll és hangosan köszönnek, integetnek az arra járó Orbán Viktornak és a vele együtt lévő csoportnak. Ezt követően Orbán Viktor az intézmény udvarára lép, az ott lévő pedagógusoknak és gyerekeknek bemutatkozik, velük kezet fog, majd Czunyiné Bertalan Judittal, az OEVK FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjével együtt csoportképet készítettnek a jelenlévőkről. A felvétel Orbán Viktor saját közösségi oldalára került fel, ahol most is megtalálható, a videót pedig Czunyiné dr. Bertalan Judit is megosztotta saját közösségi oldalán.
 15. A felvételből megállapítható, hogy Orbán Viktor és Czunyiné dr. Bertalan Judit az óvoda területén felügyeleti idő alatt tartózkodott, a Videó1-en látható események ekkor történtek. Megállapítható az is, hogy a tevékenység tartalma közvetlen politikai célhoz nem volt köthető, ott politikával, az országgyűlési választással kapcsolatba hozható beszéd a felvétel tanúsága szerint nem hangzott el, ajándékok, szórólapok szétosztására nem került sor. Az óvoda dolgozóit láthatóan nem értesítették előzetesen a látogatásról, a körülményekből az látszik megállapíthatónak, hogy az nem tervezett program volt, hanem egy spontán helyzetből – gyerekek a kerítésnél integetnek és köszönnek az arra járó Miniszterelnöknek és a vele együtt lévőknek – keletkezett, leginkább udvariassági gesztusnak minősíthető.
 16. A Videó1. címe szerinti „Lyukasóra // Free period” óvodások esetében nem értelmezhető, ezért az inkább arra utal, hogy az egyébként kampánytevékenységet folytató két képviselőjelölt pihenőt tart, amikor a gyerekek köszönését fogadja, velük megismerkedik és közös fotót készített. Ezt erősíti az aznap a közösségi oldalra kitett tartalmak témája is. Az óvodai látogatás követően 14 óra 31 perckor „Kampány Dadon és Kisbéren. Hajrá Czunyiné Bertalan Judit!” felirattal 21 kép került feltöltésre a közösségi oldalra, de azokon egyiken sem láthatóak az óvodai látogatás képei, a 16 óra 12 perckor felkerült videón Orbán Viktor szintén a Képviselő-jelölt asszonnyal látható egy bodoki gazdánál tett látogatáson, majd a 21 óra 54 perckor felrögzített felvételen, amelyet „Kampány Kisbéren. Hajrá Czunyiné Bertatan Judit!” címmel láttak el, ismét aznapi kampányesemények láthatóak, de azon sem szerepel az óvodai kitérő.
 17. Fentiek alapján megállapítható, hogy az Orbán Viktor, a FIDESZ-KDNP országos listavezetőjének közösségi oldalára felkerült Videó1 eseményeit az érintett nem kampányeseményként kezelte.
 18. Fellebbező2 arra hivatkozik, hogy önmagában az óvodai látogatás nem minősülne kampánytevékenységnek, hogyha arról nem készült volna videofelvétel és kép, vagy ha készült is volna, azt nem tették volna a nyilvánosság számára elérhetővé. Fellebbező2 szerint a Videó1 azáltal vált választási kampányeszközzé, hogy közzétételének célja egy „üzenet” megfogalmazása a választójoggal rendelkező szülők részére, „hogy ha „jót akarok” a gyermekemnek, akkor a FIDESZ-KDNP listára és a FIDESZ-KDNP jelöltjére kell szavaznom.”
 19. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Nektv.-ben meghatározott politikai célú tevékenység megvalósulását csak akkor lehet megállapítani, ha az intézményben tett látogatás és annak politikai, kampány vonzata a körülményekből egyértelműen megállapítható. A Fellebbező2 által tett értelmezés egy képzelt, a közzétett képekkel közvetlen oksági viszonyban nem álló, elfogult narrációja a felvételnek. Fellebbező1 által – pontosabb forrásmegjelölés nélkül – hivatkozott pszichológiai kutatások szerint a gyermekekkel együtt látható politikus képe pozitív érzelmi reakciókat vált ki a nézőből. Fellebbező1 álláspontja szerint ez alkalmas a választópolgári akarat befolyásolására is.
 20. Fellebbező2 által felsorolt valamennyi jogeset – egy kivétellel – olyan oktatási-nevelési intézményben tett látogatáshoz kapcsolódik, amelynek során a gyermekek részére valamilyen ajándék (alma, trikó, toll, egyéb) átadásra került. Az egyetlen kivételt jelentő, az Országos Választási Bizottság 218/2010. OVB határozatával elbírált ügyben azonban nem született érdemi legfelsőbb bírósági döntés.
 21. A Nemzeti Választási Bizottságnak tehát most először kell abban döntenie, hogy önmagában egy képviselő-jelöltnek gyermekekkel való találkozása és ennek megörökítése, közzététele befolyásolja-e a választópolgárokat választói akaratuk kialakításában.
 22. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a körülményekből az állapítható meg, hogy sem Orbán Viktornak, sem Czunyiné dr. Bertalan Juditnak nem volt politikai szándéka, célja az óvodásokkal való találkozással. Tekintettel azonban arra, hogy az azt megörökítő Videó1 Orbán Viktornak a csaknem 600 ezer követővel rendelkező közösségi oldalán közzétételre került, bármelyik választópolgár által megismerhetővé vált, azt több mint 300 ezer alkalommal tekintették meg és a választási kampány időszakában alapvetően pozitív színben jeleníti meg az azon szereplő jelölteket, alkalmas a választópolgári akarat befolyásolására.
 23. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a sérelmezett tevékenység kampánytevékenység volt, amely a Nekt. 24. § (3) bekezdésébe ütközik és ezáltal – a Kúria és a követett NVB gyakorlat szerint is – a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjának sérelmét jelenti. A Nemzeti Választási Bizottság eddigi gyakorlatát követve sem az a), sem a b) pont sérelmét nem látta igazolhatónak a benyújtott bizonyíték alapján.
 24. A Nemzeti Választási Bizottság tárgyi ügyben a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt jogkövetkezményt alkalmazva indokoltnak tartotta bírság kiszabását is a jogsértőkkel szemben a választási kampány szabályainak megsértése miatt. A bírság összegének meghatározatása során a Ve. 219. § (1) bekezdés szerint mérlegelte az eset összes körülményét. A Bizottság figyelembe vette, hogy a jogsértés a 2018. évi országgyűlési választások kampányidőszakában történt. Súlyosbító körülményként értékelte azt, hogy a Nektv. 24. § (3) bekezdésébe és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjait sértő kampánytevékenység megvalósításában gyermekek is érintettek voltak. Figyelemmel volt arra is, hogy a jogsértő videót a közösségi oldalon rendkívül nagy számban tekintették meg, így az a választópolgárok nagy számához eljutva széles körben volt alkalmas a választópolgári akarat befolyásolására, illetve megkísérlésére. További súlyosbító körülményként értékelte a Bizottság, hogy a jelölteket támogató jelölő szervezetek jelöltjeinek kampánytevékenységével kapcsolatban jelen választási eljárásban több esetben állapította meg a Nektv. és a Ve. alapelveinek sérelmét, mely döntéseit a Kúria helybenhagyta (240/2018. NVB határozat – Kvk.I.37.281/2018/2. végzés, 533/2018. NVB határozat – Kvk.IV.37.368/2018/2.) A Bizottság a bírság kiszabása során enyhítő körülményként értékelte, hogy az óvodai látogatás nem tervezett program volt az érintettek részéről, hanem spontán helyzetből keletkezett. Szintén enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy jelen választási eljárásban az érintettekkel kapcsolatban először merült fel arra vonatkozó tény, hogy a választási kampányhoz fűződő jogaikat nem a Ve. rendelkezéseinek megfelelően gyakorolták, illetve azt, hogy velük kapcsolatban a jogsértés ismétlődő jellegéről nincs szó.
 25. Tekintettel arra, hogy a közösségi oldal működtetése nem kötődik a jelölő szervezethez, a Bizottság a jelölő szervezet marasztalását mellőzte.
 26. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésén, 140. §-án, 218. § (2) bekezdés d) pontján, a 219. § (1)-(2) bekezdésein, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a Nektv. 24. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 29.

                                                                    

                                                Prof. Dr. Patyi András

                                        a Nemzeti Választási Bizottság

                                                elnöke