602/2014. NVB határozat - Nagy Zoltán, a Szabad Magyarok Pártja elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
602/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Nagy Zoltán, a Szabad Magyarok Pártja elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Békés Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 23/2014. (III.03.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 23/2014. (III. 03.) számú határozatában megállapította, hogy a Szabad Magyarok Pártja jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Csiki Zoltán – az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán a Békés Megye 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében – egyéni jelöltként való nyilvántartásba vételét elutasítja. Az OEVB megállapította, hogy a nevezett által az egyéni választókerületi jelölt bejelentésére szolgáló kérelme mellé benyújtott érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában meghatározott 500 érvényes ajánlást, mivel az mindösszesen 480 db volt.  
Beadványozó 2014. március 7-én fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen. Fellebbezésében a jelölő szervezet elnöke előadta, hogy álláspontja szerint a becsatolt ajánlóívek megfelelő adatokat tartalmaznak ahhoz, hogy a határozathozó nyilvántartásba vegye jelöltként Csáki Zoltánt. Ezért kéri az ajánlóívek pontos átvizsgálását és ennek alapján új határozat meghozatalát.
Az OEVI vezetője a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 10. §(1) bekezdése szerint a Ve-ben meghatározott határidők jogvesztők.
A Ve. 10. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
Ugyanezen § (4) bekezdése kimondja, hogy a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével -
a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét.
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell továbbá a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A fentiek figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza sem jogszabálysértés megjelölését, sem a jelölő szervezet nyilvántartásba-vételi számát. A kérelem 2014. március 07-én érkezett az OEVB-hez, a fellebbezésre nyitva álló határidőt követően, ami a 23/2014. (III. 03.) számú OEVB határozat alapján 2014. március 06-án 16:00 órakor lejárt, tehát a fellebbezés elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozata Ve. 10. § (1), (3) és (4) bekezdésén, a 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés a) és c) pontján, a 231. § (1) bekezdés b) és d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke