60/2022. NVB határozat - a Szegényekért Párt jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

60/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Szegényekért Párt (4150 Püspökladány, Gárdonyi Géza utca 29.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában - 7 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Szegényekért Pártnak az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek vizsgálata]

 1. 2022. február 7-én 15 óra 20 perckor, majd 2022. február 8-án 15 óra 4 perckor az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 3/2022. (I. 11. ) IM rendelet 11. számú melléklete szerinti nyomtatványnak (a továbbiakban: P1 formanyomtatvány) a Nemzeti Választási Bizottság e-mail címére való megküldésével került sor a Szegényekért Párt jelölő szervezetként való bejelentésére az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán.
 2. Az elektronikus úton megküldött P1 formanyomtatvány mindkét esetben elektronikus dokumentumként az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet szerinti azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési (a továbbiakban: AVDH) szolgáltatással hitelesítve került benyújtásra.
 3. A 2022. február 7-én benyújtott P1 formanyomtatvány esetében a formanyomtatvány mindhárom oldala megküldésre került, továbbá a 3. oldal további két példányban, amelyek egy-egy, a szervezet nevében eljárni jogosult személy adatát tartalmazták. A nyomtatvány első oldalán azonban nem került jelölésre, hogy az a párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétele vagy a nyilvántartásba vett adatok módosítása okán került benyújtásra. Ezen túl a nyomtatvány elírást tartalmazott a szervezet székhelyét illetően is, abban a 4150 Püspökladány, Gárdony Géza utca 29. szerepelt a 4150 Püspökladány, Gárdonyi Géza utca 29. helyett, illetve nem volt egyértelműen azonosítható a törvényes képviselő e-mail címeként megadott adat sem. Az e-mailben megküldött P1 formanyomtatvány 3. oldalát a törvényes képviselő, Kovács Imre látta el kézjegyével, azonban a formanyomtatványt az AVDH szolgáltatással R. J. hitelesítette.
 4. A Nemzeti Választási Iroda Kovács Imrét, a szervezetnek a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő képviselőjét, a P1 formanyomtatvány 2. oldalán szerepelő elérhetőségén, 2022. február 8-án telefonon értesítette a P1 formanyomtatványon lévő formai hibákról és felhívta a figyelmet arra, hogy az AVDH szolgáltatással hitelesítő személy a civil szervezetek közhiteles nyilvántartása szerinti nem képviselője a pártnak.
 5. 2022. február 8-án 15 óra 4 perckor elektronikus úton megküldésre került a szervezet „javított” P1 formanyomtatványa, azonban az e-mail csatolmányként már nem a teljes 3 oldalból álló P1 formanyomtatványt, hanem annak csak 1. és 2. oldalát tartalmazta. Az 1. oldalon az került rögzítésre, hogy a párt a nyilvántartásba vételt a 2020. évi országgyűlési képviselő-választáson kezdeményezi. A megküldött formanyomtatvány 1-2. oldalát AVDH-val hitelesítő személy ismételten R. J. volt.
 6. Az AVDH szolgáltatás lényege, hogy a hitelesítési szolgáltatás honlapjára feltöltött bármely dokumentumot az Ügyfélkapun keresztül belépett és azonosított személyhez rendeli, majd a személyhez rendelést hitelesen igazolja azzal, hogy a személy adatait (a természetes személy négy azonosító adatát: születési név, hely, dátum, anyja neve) a dokumentumhoz kapcsolt igazolásba foglalja.
 7. Az AVDH szolgáltatás a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele során a P1-es nyomtatvány és adott esetben annak mellékleteinek hitelesítését végzi el, olyan kérelmezők esetében, akik nem rendelkeznek legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással. Az AVDH olyan szolgáltatás, amely díjmentesen használható, ugyanakkor fontos, hogy elektronikus azonosítással (jelen esetben ügyfélkapuval) kell rendelkezni hozzá.
 8. Az AVDH szolgáltatás az ügyfélkapun keresztül belépett és azonosított személy adatait egy igazolásba helyezi, amit a feltöltött nyilatkozathoz csatol. Ez a személyes adatokat tartalmazó igazolás tanúsítja azt, hogy ki a nyilatkozatot tevő személy. Ezt követően a szolgáltatás a nyilatkozatot az igazolással együtt elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel látja el. Az érvényes AVDH bélyegző tanúsítja egyrészt azt, hogy a nyilatkozat AVDH-val hitelesített, másrészt, hogy a nyilatkozat és az igazolás tartalma a hitelesítést követően nem változott, azaz nem hamisították meg. Az időbélyegző igazolja a hitelesítés pontos időpontját.
 9. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.
 10. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. §-ának (1) bekezdése alapján azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A Ve. 119. § (2) bekezdése szerint a szervezet bejelentésére annak törvényes képviselője jogosult.
 11. A Ve. 3. § 3. a) pontja alapján az országgyűlési képviselők választásán jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, továbbá az országos nemzetiségi önkormányzat lehet, ha a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szerezetek nyilvántartásába felvette.
 12. A Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Iroda a bejelentkezést követően ellenőrizte a szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.
 13. Ahogyan az már rögzítésre került, a www.birosag.hu oldalon elérhető, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 86. § (1) bekezdése szerint közhiteles nyilvántartás adatai szerint a Szegényekért Pártnak egyetlen törvényes képviselője van, Kovács Imre. A P1 formanyomtatványokat hitelesítő R. J. a közhiteles nyilvántartásában törvényes képviselőként nem szerepel.
 14. A Kúria a Kvk.II.37.146/2014/2. számú végzésében kifejtette, hogy „a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek – helyesen – a szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személyt tekintette. Az eljárás jellege, a rendelkezésre álló rövid határidők ugyanis csak azt teszik lehetővé, hogy az illetékes választási iroda a jelölő szervezet adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrizze. A nyilvántartás pedig csak az ilyenként bejelentett képviselő nevét és lakóhelyét tartalmazza. A képviseletre jogosult személyen tehát – a Ve. 119. § (2) bekezdésének vonatkozásában – a szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy értendő.”
 15. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Szegényekért Párt esetében a P1-es formanyomtatványt elektronikus úton 2022. február 7-én, majd ismételten 2022. február 8-án beküldő és AVDH-val hitelesítő R. J. nem az említett párt törvényes képviselője, ezért arra vonatkozóan a választási eljáráshoz kapcsolódó jognyilatkozat megtételére, így a szervezetnek a Ve. 119. § (2) bekezdése szerinti bejelentésére sem jogosult. A nyomtatvány AVDH szolgáltatással való hitelesítése éppen azt a célt szolgálja, hogy egyértelműen azonosítható legyen a nyomtatványban foglal jognyilatkozatot – jelen esetben a párt bejelentését – megtevő személye. A 2022. február 7-én megküldött nyomtatvány esetében különböző személy írta alá és hitelesítette a nyomtatványt, ennél fogva az nem alkalmas annak alátámasztására, hogy a párt bejelentésére vonatkozó jognyilatkozatot a párt törvényes képviselője tette. Ennél fogva a 2022. február 7-én tett bejelentés nem felel meg a Ve. 119. § (2) bekezdésében foglaltaknak.
 16. A 2022. február 8-án küldött „javított” P1 formanyomtatvány pedig, a nem a törvényes képviselő általi hitelesítés mellett azért sem felel meg a jogszabályi követelménynek, mert az hiányosan került megküldésre.
 17. A Szegényekért Párt bejelentése a fentiekben részletesen kifejtettek miatt nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, amely miatt a Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasítja annak jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 3. § 3. a) pontján, 119. §-án, 133. §-án, a Civil tv. 86. §-án, a Pp. 325. § (1) bekezdés g) pontján, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendeleten, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § -án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 10.

 

 

                                                                                           Dr. Téglási András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke