60/2017. NVB határozat - M. I. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

60/2017. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság M. I. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 8 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. május 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[1]         Beadványozó 2017. május 7-én 15 óra 2 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához (a továbbiakban: HVB), arra való hivatkozással, hogy a kampánycsend ideje alatt a vagy.hu internetes oldalon megjelent „Tippjeink az időközi választás végeredményére” című vezércikk sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket.

[2]         Álláspontja szerint a cikk forrás megjelölése nélkül közöl exit poll eredményeket, mely sérti az általa hivatkozott eljárási alapelveket és a Ve. 150. §-ának második mondatában foglalt szabályt is, mely szerint a közvélemény-kutatás eredményét csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.

[3]         Mindezek alapján kérte a HVB-t, hogy a Ve. 152. § (1) bekezdés a) pontja szerint járjon el és szabjon ki bírságot is, mert megítélése szerint a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.

[4]         A HVB a kifogást 2017. május 8-án tartott ülésén jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

II.

A kifogás nem alapos.

[5]         A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás egy sajtótermék, nevezetesen egy internetes újság tevékenységét támadta a Debrecen Megyei Jogú Város 6. számú egyéni választókerületében tartott időközi önkormányzati képviselőválasztás kampányában való részvételével összefüggésben. A Ve. 151. § (1) bekezdése alapján a médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével, - az Ve. rendelkezéseinek megsértésével - kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. Körzeti és helyi illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes területi választási bizottság bírálja el.

[6]         Beadványozó kifogásában két jogsértésre hivatkozik. Az egyik, hogy a vagy.hu oldal a kampánycsend-sértést követett el, ebből kifolyólag pedig megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket, míg a másik, hogy exit poll adatokat a Ve. 150. §-ban foglalt időpontot megelőzően, azaz a szavazás befejezése előtt közölt.

[7]         A Bizottság rögzíti, hogy a 2013. május 3-án hatályba lépett Ve. főszabály szerint megszüntette a kampánycsend intézményét, a hatályos törvény 139. §-a alapján a választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A Ve. 143. §-ában foglalt ún. relatív területi kampánytilalom nem általánosan, hanem meghatározott területen és időben, kizárólag a szavazóhelyiség épületének bejáratától számított 150 méteres távolságon belül, közterületen és a szavazás napján tiltja a választási kampány folytatását.

[8]         Mindez azt jelenti, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város 6. számú egyéni választókerületében a 2017. május 7-én tartott időközi önkormányzati képviselőválasztáson a kampányidőszak 2017. március 18-tól 2017. május 7-én 19.00 óráig tartott.

[9]         Tekintettel arra, hogy a Ve. rendelkezései alapján már nincs kampánycsend, illetve a vagy.hu oldalnak a Beadványozó által sérelmezett tevékenysége a Ve. 143. §-ában szabályozott relatív területi kampánytilalom szabályaival sem hozható összefüggésbe, így a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozónak megalapozatlan az az állítása, hogy a vagy.hu oldal a 2017. május 7-én közölt „Tippjeink az időközi választás végeredményére” című cikkének közzétételével megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket.

[10]      Beadványozó másik állítása, hogy az internetes újság megsértette a Ve. 150. §-át, mert exit poll adatokat a törvényben előírt határidőnél korábban közölt.

[11]      E körben a Bizottság rögzíti, hogy nem minden közvélemény-kutatási adat tekinthető exit poll adatnak. A Ve. 150. §-ának rendelkezése ebbe a körbe egyértelműen csak azokat a közvélemény-kutatási adatokat sorolja, amelyet a szavazás napján a szavazóhelyiség épületből kilépő választópolgárok által közölt adatokból készítenek. Az így előállított adatok tekintetében rögzíti a Ve., hogy azokat csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.

[12]      A sérelmezett újságcikkben nem ilyen adatok szerepelnek, abból egyértelműen kiderül, hogy az újságírói véleményt, a különböző kampányrendezvények hatását figyelembe vevő találgatást, valószínűsítést tartalmaz. A cikkben semmilyen megnyilvánulás nem utal arra, hogy az abban foglaltakat az újságíró a szavazókörök épületénél közvélemény-kutatást végző személyek által gyűjtött adatokból vonná le.

[13]      Mindezek alapján megállapítható, hogy a sérelmezett újságcikkben nem szerepelnek exit poll adatok, hanem azok a szerkesztői szabadság körében, újságírói esélylatolgatásként értékelhetők, így azoknak a szavazás napján, 10 óra 7 perckor való közzététele nem sértette meg a Ve. 150. §-ának második mondatában foglalt rendelkezést.

[14]      A fent leírt indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 220. §-a alapján a kifogásnak nem adott helyt, annak elutasításáról döntött.

III.

[15]      A határozat a Ve. 139. §-án, 150. §-án és 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2017. május 9.

                                                              Prof. Dr. Patyi András

                                                      a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                          elnöke