6/2022. NVB határozat - a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

6/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (1071 Budapest, Damjanich utca 26/ B. 3/1.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában - 5 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot, mint jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. január 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2022. január 11-én 17 óra 45 perckor elektronikus levélben, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesített formában, a benyújtás időpontjában hatályos jogszabálynak megfelelő formanyomtatványon jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét kérte az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán.

[2] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. §-a alapján a Nemzeti Választási Iroda ellenőrizte a Magyar Kétfarkú Kutya Párt létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, mely alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályban támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[3] A határozat a Ve. 119. §-án, 132. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § -án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. január 14.

 

 

                                                                                            Dr. Téglási András

                                                                                 a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke