6/2020. NVB határozat - az Országos Horvát Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

6/2020. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Horvát Önkormányzatban (1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Horvát Önkormányzatban megüresedett mandátumot a 'Hrvati-Horvátok' Egyesület (9495 Kópháza, Fő utca 62-68.) és a Soproni "Čakav katedra" Egyesület (9400 Sopron, Hegyhát utca 8.) közös listájának 10. sorszám alatti helyén szereplő Kolnhófer Petra részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. január 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha arról a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemond. E rendelkezéssel összefüggésben a 102. § (4) bekezdés és a (6) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy a képviselő a közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával is lemondhat, amelyet a közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a közgyűlés következő ülésén ismertetni kell. A képviselő megbízatása a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A 102. § (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának lemondással történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.
  2. Lukács István a Nemzeti Választási Bizottság 460/2019. számú határozatával szerzett mandátumot az Országos Horvát Önkormányzatban (a továbbiakban: Önkormányzat) a 'Hrvati-Horvátok' Egyesület és a Soproni "Čakav katedra" Egyesület közös listájáról. Az Önkormányzat elnöke a Nektv. 102. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2019. november 30-án arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy Lukács István az Önkormányzatban betöltött képviselői mandátumáról 2019. november 13-án kelt írásbeli nyilatkozatával lemondott.
  3. Az Önkormányzat a Nektv. 102. § (2) bekezdése alapján a 2019. november 30-i ülésén meghozott 273/2019. (XI. 30.) számú határozatában a képviselői megbízatás megszűnését 2019. november 13-ával állapította meg. Az Önkormányzat tájékoztatása és a becsatolt nyilatkozat tanúsága szerint Lukács István a megjelölt közgyűlési határozatot 2019. december 9-én átvette.
  4. A Nemzeti Választási Iroda Elnökhelyettese a Nektv. 106. § (6) és (9) bekezdése alapján megkereséssel fordult a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumhoz, figyelemmel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő a közgyűlés határozatának felülvizsgálatát kérheti a törvényszéktől annak kézhezvételét követő 8 napon belül.
  5. A Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium elnökének 2019. december 19-én kelt és a Nemzeti Választási Irodához elektronikus úton megküldött tájékoztatása szerint az Önkormányzat fenti határozata ellen nem került jogorvoslati kérelem benyújtásra, így az jogerőre emelkedett, ezért a mandátum kiadható.
  6. A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
  7. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  8. A listát állító jelölő szervezetek, a 'Hrvati-Horvátok' Egyesület és a Soproni "Čakav katedra" Egyesület törvényes képviselői a Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján, a Ve.-ben meghatározott határidőben (2019. december 13-ig) a listán eredetileg szereplő jelöltek közül jelöltet nem neveztek meg, ezért ennek hiányában a Nemzeti Választási Bizottság a közös lista soron következő, 10. sorszám alatti helyén szereplő Kolnhófer Petra részére adja ki a mandátumot.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés e) pontján, a 102. § (2) bekezdésén, a (4) bekezdésén és a (6) bekezdés b) pontján, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2020. január 9.

 

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke