6/2019. NVB határozat - az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

6/2019. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban (1074 Budapest, Dohány utca 76.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett mandátumot az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 130.) listájának 30. helyén szereplő Kalderák Anna részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. január 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

[1]    A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés d) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik méltatlanság megállapításával. E rendelkezéssel összefüggésben a Nektv. 102. § (2) bekezdése előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnését a közgyűlés határozatban állapítja meg.

[2]    A Nektv. 107. § (1) bekezdés a) pontja alapján méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, akinek az állammal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi. A Nektv. 107. § (2) bekezdése alapján a képviselő köteles az (1) bekezdés a)-c) pontban foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet, közgyűlést, az illetékes választási bizottságot és a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

[3]    Balogh János az Országos Roma Önkormányzat elnöke 2018. december 14-én elektronikus úton, majd 2018. december 17-én személyesen benyújtott írásbeli nyilatkozatával arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy Tóth Ferenc nemzetiségi képviselő megbízatása 2018. november 19-én megszűnt, tekintettel a Kúria Kpkf.IV.38.213/2018/3. számú végzésére (a továbbiakban: Végzés).

[4]    Az alapul fekvő ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nektv. 107. § (3) bekezdése alapján arról tájékoztatta Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: Kormányhivatal), hogy Tóth Ferencet 2018. február 28. napján fennálló adótartozásának ki nem egyenlítése miatt törölte a KOMA rendszerből. Mivel a képviselő jogorvoslati eljárást a tartozás fennállása kapcsán nem kezdeményezett, a tartozást pedig 2018. május 10-ig nem egyenlítette ki a Kormányhivatal 2018. május 31-én törvényességi felhívást bocsátott ki, amelyben felszólította az Országos Roma Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat) Tóth Ferenc méltatlanságának kivizsgálására. Az Önkormányzat a felhívásnak a törvényes határidőn belül, azaz 2018. július 14-ig nem tett eleget ezért a Kormányhivatal indítványozta a Fővárosi Törvényszéknél, hogy állapítsa meg Tóth Ferenc önkormányzati képviselő méltatlanságát és a képviselői megbízatásának megszűnését. A Fővárosi Törvényszék 102.Kpk.720.088/2018/6. számú végzésével eleget tett a Kormányhivatal kérésének.

[5]    Az Önkormányzat és a képviselő a rendelkezésre álló jogorvoslati határidőben fellebbezést terjesztett elő a Törvényszék döntése ellen. A Kúria a Fővárosi Törvényszék 102.Kpk.720.088/2018/6. számú végzését 2018. november 19-én Végzésével helyben hagyta. Megállapította, hogy a Fővárosi Törvényszék végzésében jogszerűen szüntette meg Tóth Ferenc nemzetiségi képviselői megbízatását méltatlanság miatt, továbbá rögzítette, hogy a Nektv. 107. § (1) bekezdés a) pontja kategorikus szabályt fogalmaz meg, amely alapján méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete, közgyűlése köteles megszüntetni az önkormányzati képviselő megbízatását, ha az állammal szemben köztartozása áll fenn és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül nem rendezi. A Kúria a döntés elvi tartalmát az alábbiak szerint összegezte: „a közigazgatási határozat meghozatalakor nem vitatott tény volt, hogy Tóth Ferenc köztartozása fennállt. Ennek következtében a képviselő megbízatása ellátására a Nektv. 107. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján méltatlanná vált. A Nektv. 102. § (1) bekezdés d) pontja pedig kimondja, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása a méltatlansága kimondásával megszűnik.”.

[6]    Tóth Ferenc a Nemzeti Választási Bizottság 1432/2014. számú határozatával szerzett nemzetiségi mandátumot az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma által – a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán – állított országos listáról, melyet a Bizottság az 1319/2014. számú határozatával vett nyilvántartásba 2014. szeptember 12-én.

[7]    A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.

[8]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[9]    A listát állító jelölő szervezet, az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma a Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján, a Ve.-ben meghatározott határidőben a lemondott képviselő helyére a lista 30. sorszám alatti helyén szereplő Kalderák Annát jelölte, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a mandátumot Kalderák Anna részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10]  A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) és (2) bekezdésén, a 107. § (1)-(3) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. január 4.

 

 

 

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke