6/2013. OVB határozat - a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Egyesülete képviseletében Kopácsi Kettős János elnök által kezdeményezett országos népi kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
6/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. március 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § c) pontjában és az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 4. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Egyesülete  képviseletében Kopácsi Kettős János elnök (továbbiakban: beadványozó) által kezdeményezett országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az eljárást megszünteti.
 
Az Országos Választási Bizottság felhívja az Országos Választási Irodát, hogy a benyújtott aláírásgyűjtő íveket – a határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap elteltével – semmisítse meg.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2013. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Az Alkotmánybíróság 6/2013. (III.1.) számú határozatában a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.). 14. § (1) és (3)-(5) bekezdések alaptörvény-ellenességét állapította meg és azokat a hatálybalépésükre, 2012. január 1-jére visszaható hatállyal megsemmisítette.
 
Az Ehtv. megsemmisített 14. § (1) bekezdése értelmében az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület (a továbbiakban: egyesület) egyházként való elismerését az országos népi kezdeményezésben részvételre jogosult, legalább ezer választópolgár aláírásával az országos népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával az egyesület törvényes képviselője kezdeményezhette.
 
Az Országos Választási Bizottság 91/2012. (XI. 13.) számú határozattal hitelesítette a beadványozó által 2012. október 29-én benyújtott, egyházként való elismerésére irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, amelyen a következő szerepelt:
 
„Támogatom, hogy az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján az alapcélként vallási tevékenységet végző Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Egyesületét (székhelye: 7957 Okorág, Rákóczi u. 4., nyilvántartja: Kaposvári Törvényszék 3009. szám alatt) egyházként elismerje.”
 
Az egyházként való elismerés kezdeményezésére gyűjtött aláírások benyújtását követően az Országos Választási Bizottság 2/2013. számú, 2012. február 6-án kelt határozatával elrendelte az aláírások ellenőrzését.
 
Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság 6/2013. (III.1.) számú határozatában az Ehtv. 14. § (1) és (3)-(5) bekezdések alaptörvény-ellenességét állapította meg és azokat a hatálybalépésükre, 2012. január 1-jére visszaható hatállyal megsemmisítette, az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és az eljárást megszüntette, illetve a benyújtott aláírásgyűjtő ívek megsemmisítéséről rendelkezett.
 
 
II.
 
A határozat az Nsztv. 4. §-ának (1) bekezdésén, a Ve. 119., 121. és 131. §-án, az Ehtv. 14. § (1) bekezdésén, az Alkotmánybíróság 6/2013. (III.1.) számú AB határozatán, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, a 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
  
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke