598/2014. NVB határozat - Tóth István az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
598/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Tóth István az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 33/2014. (III. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 33/2014. (III. 06.) számú határozatával az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezetet 152.250,-Ft összegű bírsággal sújtotta. Az OEVB határozatában kifejtette, hogy a jelölő szervezet az átvett 100 db ajánlóívből a leadásra megadott határidőig, azaz 2014. március 3-án 16 óráig 3 db ajánlóívet nem adott át. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése értelmében bírságot szabott ki a jelölő szervezettel szemben.
Beadványozó 2014. március 8-án fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen, melyben kifejti, hogy az ajánlóíveket az Elégedetlenek Pártjának képviselőjelöltje vette át, és ezt aláírásával igazolta, ezek az ívek magához a jelölő szervezethez soha nem kerültek. A képviselőjelölt kiadta ezeket aktivistáknak, akik közül valaki vélhetően hiányosan adta vissza azokat, és elképzelhető, hogy a képviselőjelölt az ívek számát nem ellenőrizte. Emiatt azonban – álláspontjuk szerint – az Elégedetlenek Pártja nem vonható felelősségre, mivel a törvény nem rendelkezik arra vonatkozólag, hogy a képviselőjelölt csak a jelölő szervezet tudomásával és ellenőrzésével adhatja át az ajánló íveket az aktivistáknak. Ennek alapján kérik a kiszabott bírság elengedését, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a jelölő szervet képviselőjelöltjének felelősségre vonását.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A fentiek figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye. A jelölő szervezetet az ívekkel való elszámolási kötelezettség alól a beadványozó által előadottak sem mentesítik, ugyanis ez objektív felelősség. A választási bizottságok számára a Ve. a bírság kiszabása során semmilyen tény vagy körülmény mérlegelésére nem ad lehetőséget, a határidő elmulasztása miatti igazolásra nincs lehetőség.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén, 124 § (1) és (2) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke