597/2014. NVB határozat - Kulich János a Magyar Demokratikus Unió a jelölő szervezet képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
597/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kulich János a Magyar Demokratikus Unió a jelölő szervezet képviselője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Zala Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 29/2014. (III. 5.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Az OEVB 29/2014. (III. 5.) számú határozatában megállapította, hogy a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Felde Katalin Zsuzsanna – az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán a Zala megyei 03. számú országgyűlési egyéni választókerületében – egyéni jelöltként való nyilvántartásba vételét visszautasította. Az OEVB megállapította, hogy a nevezett által az egyéni választókerületi jelölt bejelentésére szolgáló kérelme mellé benyújtott érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában meghatározott 500 érvényes ajánlást, mivel az mindösszesen 479 db volt.  
Beadványozó A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül: 2014. március 8-án fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Fellebbezésében előadta, hogy a kéri, hogy egyéni országgyűlési képviselőjelöltjüket a választókerületben vegyék nyilvántartásba. Álláspontja szerint az elsőfokú Választási Bizottság eljárása törvénysértő, mivel jelöltjük benyújtotta a nyilvántartásba vételhez szükséges ötszáz érvényes aláírást, Véleménye szerint a Választási Bizottság több érvényes aláírást nem vett figyelembe, és olyan ajánlásokat nem fogadott el, amelyeken beazonosítható az ajánló állampolgár személye. Ezzel szerinte a Választási Bizottság megsértette a 2011. évi CCIII. törvény 6. §-át, valamint a Ve. 133. § (2) bekezdését. Kifogása bizonyítékaként az el nem fogadott ajánlásokat említi.
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy a fellebbező beadványában megjelöli a Ve. egy szakaszát és említ egyéb jogszabályt is, mindez nem a konkrét jogszabálysértésre történő hivatkozást jelenti. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá azt is, hogy a fellebbező tételesen és egyesével azt sem sorolta fel, hogy mely ajánlások, illetve ajánlóívek esetében találta sérelmesnek az érvénytelenséget. A fellebbező beadványában továbbá a jogszabálysértésre vonatkozóan semmiféle bizonyítékot nem terjesztett elő.  
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
 
III.
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke