596/2018. NVB határozat - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Sz. A. által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
596/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata [7100 Szekszárd, Béla király tér 8., képviseli: Ács Rezső polgármester (a továbbiakban: Beadványozó1)] és Sz. A. (a továbbiakban: Beadványozó2) által benyújtott kifogás tárgyában – 17 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Tolna Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 40/2018. (III. 22.) számú határozatát megváltoztatja, valamint megállapítja, hogy Dr. Hadházy Ákos Ányos a Lehet Más a Politika elnevezésű jelölő szervezet képviselőjelöltje a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezésének erre irányuló közterület-használati engedély nélkül 2018. március 16-án, a szekszárdi Garay téren történő elhelyezésével megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (6) bekezdését. A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.

A Nemzeti Választási Bizottság a bírság kiszabását mellőzi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

 

 

 

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           Beadványozó2 2018. március 19-én 12 óra 03 perckor írásban kifogást nyújtott be a Tolna Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB), amelyben előadta, hogy a szekszárdi Garay téren, 2018. március 16-án az esti órákban dr. Hadházy Ákos Ányos, a Lehet Más a Politika országgyűlési képviselőjelöltje (a továbbiakban: képviselőjelölt) - engedély nélkül - egy önálló fémszerkezetre felszerelt hirdető-berendezést állíttatott fel választási hirdetésének elhelyezése céljából.

[2]           Beadványozó2 a fenti állításának bizonyításaképpen fényképfelvételt csatolt, hivatkozott továbbá a képviselőjelölt facebook oldalán tett - a kifogáshoz papír alapon mellékelt - bejegyzésére, melyben „a képviselőjelölt leírja a törvénysértés időpontját és tényét, elismeri továbbá, hogy engedéllyel a hirdetőeszköz felállításához nem rendelkezett”.

[3]           Beadványozó2 álláspontja szerint, a kifogásban megjelölt terület a város kiemelt részéhez tartozik, ezért a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) számú rendelete (a továbbiakban: Khr.) 3. § (6) bekezdése i) és m) pontjai szerint egyáltalán nem adható közterület használati engedély óriásplakát, illetve reklámhordozó elhelyezésére, valamint olyan mobil építmény, berendezés, kerítés létesítésére, melynek külső megjelenését a város főépítésze előzetesen nem hagyta jóvá. Utalt arra, hogy a rendelet 2. melléklete határozza meg a város kiemelt övezeteit, csatolta a hivatkozott önkormányzati rendeletet, valamint a terület térképmásolatát.

[4]           A Beadványozó2 álláspontja szerint, a képviselőjelölt a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés engedély nélküli felállításával megsértette a Ve. 144. § (6) bekezdésében foglaltakat, ezért kérte, hogy az OEVB a kifogásának adjon helyt és a Ve. 218. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, a jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el, és szabjon ki vele szemben bírságot.

[5]           Az OEVB a kifogás alapján megállapította, hogy az megfelel a Ve.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, ezért azt érdemben vizsgálta és a 40/2018. (III. 22.) számú határozatában rögzítette, hogy az OEVI tájékoztatása alapján a kifogással érintett reklámhordozó eszköz elhelyezésére vonatkozóan a Perfect Média Kft. 2018. március 8. napján, elektronikus formában közterület-használati kérelmet terjesztett elő, majd 2018. március 14. napján felhívás nélkül újabb körülményt jelentett be, melyet az engedélyező hatóság újabb bizonyítékként értékelt, erre figyelemmel a vonatkozó eljárásjogi rendelkezések alapján teljes eljárásban bírálta el az engedélykérelmet. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere a 2018. március 20-án, a törvényes ügyintézési határidőn belül kelt III/B.171-8/2018. számú határozatában úgy rendelkezett, hogy a kérelmezett közterület-használatot nem engedélyezi. A fenti határozat meghozatalát megelőzően a III/B.171-1/2018. számon 2018. március 17-én kelt – a hirdetőeszköz azonnali bontását elrendelő – III/B.171-1/2018. polgármesteri határozat alapján a hirdetőeszköz 2018. március 17. napján elbontásra került a polgármester által megbízott útján.

[6]           Mindezek alapján az OEVB rögzítette, hogy a képviselőjelölt a választási kampány időszakában a választási kampányt szolgáló önálló, hirdető-berendezést állíttatott fel Szekszárd Megyei Jogú Város közterületén a közterület-használatról szóló önkormányzati rendeletben előírt engedély nélkül. Ugyanakkor rögzítette azt is, hogy álláspontja szerint, a választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései irányadóak. A Ve. 144.§ (3) bekezdése azt az általános szabályt tartalmazza, hogy plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel korlátozás nélkül elhelyezhető. A választási szervek kizárólag a Ve. 144. §-ának való megfelelést vizsgálhatják tekintve, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot. Mindezek alapján az OEVB megállapította, hogy a kifogással érintett plakát elhelyezésére vonatkozó tevékenység jogszabályt nem sértett és a 40/2018. (III. 22.) számú határozatában a kifogást elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[7]           Beadványozó2 2018. március 22-én, Beadványozó1 2018. március 23-án kelt fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben az előzmények részletes ismertetését követően előadták, hogy az OEVB 40/2018. (III. 22.) számú határozata jogsértő, mivel az nem felel meg a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt választási alapelveknek. Másodsorban hivatkoztak a Ve. 144. § (3) bekezdésére, valamint kiemelték, hogy a (6) bekezdés értelmében a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

[8]           Beadványozó2 fellebbezését az alábbiak szerint indokolta: „a Khr. 2. §-a rögzíti a „közterület” fogalmát, amely alapján a „közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. A közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása, pihenő és emlékhelyek kialakítása, a közművek elhelyezése.” A Khr. 3. § (1) bekezdése alapján „a közterület rendeltetésétől eltérő használatához a - 3. § (5) bekezdésében foglalt eseteket kivéve - (a továbbiakban: közterület használat) engedély szükséges.” Kiemelte továbbá, hogy a Khr. 3. § (2) bekezdés f) pontja úgy rendelkezik, hogy „közterület-használati engedélyt kell beszerezni reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, tartóoszlop stb. elhelyezésére.” Majd előadta, hogy a Perfect Média Kft. közterület-használati engedély iránt 2018. március 8-án kérelmet terjesztett elő, majd azt március 14-én kiegészítette. Az Önkormányzat az engedélykérelmet a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (3) bekezdése alapján teljes eljárásban bírálta el, azaz a törvény 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján 60 napos ügyintézési határidő állt rendelkezésére, ezért 2018. március 16-án, a reklámhordozó eszköz elhelyezésékor a képviselőjelölt, illetve a megbízásából eljáró cég nem rendelkezett a közterület-használatára vonatkozó engedéllyel. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere 2018. március 20-án, a törvényes ügyintézési határidőn belül kelt III/B.171-8/2018. számú határozatában úgy rendelkezett, hogy a kérelmezett közterület-használatot nem engedélyezi, mivel az elhelyezett eszköz nem felelt meg a városképi követelményeknek, továbbá a szerkezet lehorgonyzása sem volt megfelelő. A fenti határozat meghozatalát megelőzően a III/B.171-1/2018. számon 2018. március 17-én kelt – a hirdetőeszköz azonnali bontását elrendelő – III/B.171-1/2018. polgármesteri határozat alapján a hirdetőeszköz 2018. március 17. napján elbontásra került a polgármester által megbízott útján. A határozat szerint a hirdetőeszköz stabilitása nem volt megfelelő, ami életveszélyes állapotot idézhetett volna elő.

[9]           Beadványozó1 előadta továbbá, hogy szekszárdi lakosként, ismeretei szerint az érintett Garay tér a város kiemelt részéhez tartozik, így álláspontja szerint egy hirdető-berendezés elhelyezésének elbírálása a Khr. 3. § (6) bekezdésének i) és m) pontja hatálya alatt áll. Fellebbezéséhez bizonyítékként ismételten csatolta a helyszínen készült fényképfelvételeket és a kifogásához korábban mellékelt, a képviselőjelölt facebook oldalán megosztott bejegyzését.

[10]        Fentiekre tekintettel, Beadványozók úgy foglaltak állást, hogy a képviselőjelölt a nélkül állított fel önálló hirdető-berendezést Szekszárd Megyei Jogú Város közterületén, hogy közterület-használati engedéllyel rendelkezett volna, így megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelvet és a Ve. 144. § (6) bekezdését.

[11]        A fentiekre tekintettel Beadványozók egyaránt kérték, hogy a Nemzeti választási Bizottság az OEVB 40/2018. (III. 22.) számú határozatát változtassa meg, a jogsértés tényét állapítása meg, a jogsértőt tiltsa el a további jogszabályértéstől és szabjon ki pénzbírságot.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság eljárása]

[12]        A Ve. 217. §-a alapján a választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendelheti azoknak az előtte folyamatban levő ügyeknek az egyesítését, amelyeknek tárgya egymással összefügg.

[13]        A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy jelen eljárásban ugyanazon jogsértő magatartást jogalapként megjelölve, mindkét fellebbezés a szekszárdi Garay téren, 2018. március 16-án, Dr. Hadházy Ákos Ányos, a Lehet Más a Politika elnevezésű jelölő szervezet képviselőjelöltje által elhelyezett hirdető-berendezés kapcsán benyújtott kifogást elbíráló 40/2018. (III. 22.) számú OEVB határozat ellen került benyújtásra. A fellebbezések tárgya egymással jelentősen összefügg, ezért a Bizottság a Ve. 217. § (1) bekezdésében foglaltak alapján azok együttes vizsgálata és elbírálása érdekében a fellebbezések egyesítése és egy határozatban való elbírálása mellett döntött.

IV.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[14]        A fellebbezés alapos.

[15]        A Ve. 231. § (4) bekezdése értelmében a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság, illetve a bíróság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A választási bizottság a Ve. 43. § (1) és (2) bekezdése alapján a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték.

[16]        A Ve. 139. §-a alapján a választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A Ve. 140. § (1) bekezdés a) pontja szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely kampányidőszakban alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát.

[17]        A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a választási plakát elhelyezésére vonatkozó szabályokat a Ve. VIII., a választási kampányról szóló fejezetének 144. §-a tartalmazza. A választási plakát tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy a plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.

[18]        A Ve. 144. § (5) és (6) bekezdése alapján, az egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

[19]        A következetes Kúriai gyakorlat alapján, - amelyet a Kúriai Kvk.VI.37.328/2018/3.  számú végzésében is kifejtett - meg kell különböztetni a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezést a választási plakáttól.

[20]        A Nemzeti választási Bizottság álláspontja szerint jelen eljárásban rendelkezésére álló bizonyítékok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az elsőfokú eljárásban benyújtott kifogás a „kampányhirdetését tartalmazó 2,5 méter x 2,5 méter x 6 méter nagyságú úgynevezett hypercube hirdetőoszlop közterület-használati engedély nélküli elhelyezése” miatt került előterjesztésre. A kifogást az OEVB megvizsgálta és e vizsgálat eredményeként 40/2018. (III. 22.) számú határozatának rendelkező részében a kifogást elutasítva megállapította, hogy a képviselőjelölt által megvalósított magatartás – a közterületen történő, engedély nélküli hirdető-berendezés elhelyezése, mivel az választási plakátot hordoz – nem veti fel a Ve. 144. §-ának sérelmét.

[21]        A Bizottság azonban fentiektől eltérően úgy foglal állást, hogy jelen ügy alapját nem maga a választási plakát, hanem a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére képezi, így jelen ügyben a közterület-használatról szóló helyi jogszabályokat is alkalmazni kell.

[22]        A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Khr. 3. § (2) bekezdés f) pontja alapján, közterület-használati engedélyt kell beszerezni reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, tartóoszlop stb. elhelyezésére. A közterület-használati engedély a hirdető-berendezés elhelyezésének közjogi feltétele, amelyet a Khr.-ben, valamint az egyéb jogszabályban foglalt követelmények teljesítése esetén, átruházott hatáskörben, a polgármester ad ki.

[23]        A Bizottság rögzíti, hogy a jogorvoslati kérelmek előterjesztése során csatolásra került iratok és fényképek alapján, megállapítható, hogy a képviselőjelölt megbízásából a Perfect Média Kft., a helyi közterület-használatról szóló jogszabályok ismeretében, azoknak megfelelően 2018. március 8-án, elektronikus úton közterület-használat iránti kérelmet terjesztett elő hirdető-berendezés elhelyezése céljából. Ezt követően 2018. március 16-án elhelyezte önálló hirdető-berendezését a Khr. hatálya alá tartozó „kiemelt” közterületen, a szekszárdi Garay téren. A közterület-használat iránti kérelmet Beadványozó1 2018. március 20-án kelt III/B.171-8/2018. számú határozatával bírálta el, határozatában a közterület-használatot a képviselőjelölt részére nem engedélyezte, tekintettel arra, hogy az eljárás során megállapította, hogy a kérelmező 2018. március 16-án, a közterület-használati engedély megléte nélkül felállította a reklámhordozó eszközt, melynek rögzítése során, a statikai előírással és saját nyilatkozatával szemben, összesen 82 darab – lábanként mindösszesen 20,5 darab – betonlapot használt fel, ezért az engedélyező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 84. § a) pontja értelmében, egy esetleges életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése érdekében, 2018. március 17-én az eszköz azonnali bontását rendelte el.

[24]        A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Khr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott közterület-használati engedély olyan közjogi feltétele a hirdető-berendezés elhelyezésének, amely a Ve. 144. § (6) bekezdése szerinti szabályozási körbe esik, és amelynek meglététől választási plakátot tartalmazó hirdető-berendezés esetén sem lehet eltekinteni, és ennek meglétét, vagy hiányát választási ügyben is értékelni kell. A Ve. 144. § (1) bekezdésére hivatkozással különösen nem élvezhet védelmet egy olyan választási plakátot tartalmazó hirdető-berendezés, amely kialakításánál, technikai jellemzőinél fogva nem felel meg az egyéb jogszabályi követelményeknek, különösen, ha használata baleset-, vagy életveszélyes.

[25]        A Bizottság rögzíti továbbá, hogy jelen ügyben az elhelyezni kívánt hirdető-berendezés helyszíne a városközpont olyan területe ahol egyébként nem áll hirdető-berendezés, különösen nem olyan méretű és technikai jellemzőjű, mint a vitatott hypercube hirdetőoszlop. Egy ilyen berendezés esetében is meg kell felelni azoknak a jogalkotó által előírt biztonsági követelményeknek, amelyek az eszköz biztonságos elhelyezését, illetve a közelében tartózkodó személyek biztonságát garantálják. Az önkormányzat által lefolytatott engedélyezési eljárás során ezen követelmények megvizsgálásra kerültek és megállapítást nyert, hogy az érintett hirdető-berendezés nem tesz eleget ezeknek, használata balesetveszélyes.

[26]        A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a képviselőjelölt jogsértést követett el azzal, hogy a Ve. 144. § (6) bekezdése szerinti Khr. 3. § (1) bekezdés f) pontjában rögzített, közjogi követelménynek minősülő közterület-használati engedély nélküli, életveszélyesnek minősített berendezést elhelyezte a szekszárdi Garay téren.

[27]        A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy arra tekintettel, hogy a jogszabálysértés első alkalommal került megállapításra, továbbá mivel a jogsértő állapot már nem áll fenn a Ve. 218. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt bírság kiszabását nem tartja indokoltnak.

[28]        A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára, valamint a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

V.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[29]        A határozat a Ve. 43. § (1) és (2) bekezdésén, a 139. §-án, a 140. §-án, a 144. §-án, a 217. §-án, a 218. § (1) bekezdésén, a 220. §-án, a 231. § (4) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 26.

 

                                                                                               Prof. Dr. Patyi András

                                                                                       a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                            elnöke