596/2014. NVB határozat - Dr. Bindics Ferenc a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelölő szervezet elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
596/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dr. Bindics Ferenc a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelölő szervezet elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 28/2014. (III. 6.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 28/2014. (III. 6.) számú határozatában megállapította, hogy a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Straub András – az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán a Hajdú-Bihar megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében – egyéni jelöltként való nyilvántartásba vételét visszautasította. Az OEVB megállapította, hogy a nevezett által az egyéni választókerületi jelölt bejelentésére szolgáló kérelme mellé benyújtott érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában meghatározott 500 érvényes ajánlást, mivel az mindösszesen 491 db volt.  
Beadványozó a választási eljárásról szóló 2013. évi törvény XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül 2014.03.07-én fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Fellebbezésében előadta, hogy kéri az ajánlások újraszámolását, mivel az OEVB nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Iroda Elnökének NVI/143-3/2014. sorszámú iránymutatásában rögzített alapelveket, továbbá figyelmen kívül hagyta a a beazonosíthatóság meglétére vonatkozóan alkalmazott követelményeket. A beazonosíthatóság a kézzel kitöltött szövegezés állítólagos olvashatatlansága szerinte szubjektív elutasítási indok, amely mellett a személyi adatok és az azonosító jel rendelkezésre áll, így az olvashatatlanság nem képezheti jogszerű döntés alapját. Helyesírási hibák esetében a hosszú és rövid ékezetek sem lehetnek az elutasítás jogszerű indokai, mivel sok esetben a nyilvántartás tüntet fel helytelen, nem létező adatot. Rövidítések esetében hibaként vették az út-utca eltérést és a rövidítést: a Budapesti választókerületek esetében a BP megjelölés nyilvánvalóan beazonosítható, mivel csak itteni lakos adhat le ajánlást ezekben a körzetekben. Amennyiben a javítás, áthúzás a mezőn belül nem érinti az adott mezőbe összefüggően, javítás nélkül beírt adatot, a megjelölés álláspontja szerint megfelel a követelményeknek, így el kell fogadni. Két ajánló ívet érvénytelenítettek, mert a kitöltő személy neve hiányzik a lapokról, de az adatok és az aláírások megvannak és ennek alapján a választók beazonosíthatóak és választói szándékuk is egyértelmű.
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy a fellebbező beadványában megjelöli a Ve. egy §-át, mindez nem a konkrét jogszabálysértésre történő hivatkozást jelenti. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá azt is, hogy a fellebbező tételesen és egyesével azt sem sorolta fel, hogy mely ajánlások esetében találta sérelmesnek az érvénytelenséget. A fellebbező beadványában továbbá a jogszabálysértésre vonatkozóan semmiféle bizonyítékot nem terjesztett elő. 
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke