59/2016. NVB határozat - a Lehet Más a Politika által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlistáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

59/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Lehet Más a Politika által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlistáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Lehet Más a Politika pártlistáján megüresedett mandátumot dr. Hadházy Ákos Ányos részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. szeptember 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Schiffer András, az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán a Lehet Más a Politika által állított pártlistán mandátumot szerzett.

A képviselő 2016. szeptember 5. napján kelt és aznap benyújtott levelében arról tájékoztatta az Országgyűlés elnökét, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 100. §-a értelmében az országgyűlési képviselői megbízatásáról lemond.

Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2016. szeptember 5-én kelt, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének címzett levelében tájékoztatást adott a lemondásról és megküldte a képviselő lemondó nyilatkozatát.

Az Ogytv. 100. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő a házelnökhöz benyújtott írásbeli nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról. E § (2) bekezdése szerint a képviselő képviselői megbízatása a lemondás benyújtásával szűnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése alapján, az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a kimondja, hogy ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

Dr. Szél Bernadett, a Lehet Más a Politika törvényes képviselője és társelnöke 2016. szeptember 5-én kelt és benyújtott, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének címzett írásbeli nyilatkozatában a lemondás okán megüresedett képviselői mandátum betöltésére a pártlista 40. helyén szereplő dr. Hadházy Ákos Ányost jelölte meg.

Figyelemmel a Vjt., a Ve. és az Ogytv. idézett és irányadó rendelkezéseire, a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Lehet Más a Politikának a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, így a megüresedett mandátumot dr. Hadházy Ákos Ányos részére kiadja.

II.

A határozat a Ve. 207/A. §-án, a Vjt. 20. § (1) bekezdésén, az Ogytv. 100. § (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 6.

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke