59/2014. NVB határozat - az Országos Örmény Önkormányzat nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
59/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Örmény Önkormányzat (1025 Budapest, Palatinus u. 4.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Örmény Önkormányzatot, mint jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Az Országos Örmény Önkormányzat 2014. február 4-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy az Országos Örmény Önkormányzat nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
 
II.
 
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. február 6.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke