589/2018. NVB határozat - a Közös Nevező 2018. elnevezésű jelölő szervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
589/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Közös Nevező 2018. elnevezésű jelölő szervezet [1077 Budapest, Izabella utca 30. (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 19 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 27/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)-(3) bekezdései szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a Ve. 124. § (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

[2]           Az OEVB a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján hozott 27/2018. számú határozatában megállapította, hogy a Közös Nevező 2018. elnevezésű jelölő szervezet Veszprém Megye 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben az ajánlások gyűjtése érdekében igényelt és átvett 85 db ajánlóívből 85-öt nem adott vissza az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére a törvény szerint rendelkezésre álló határidőben.

[3]           Az OEVB a Ve. 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt törvényi kötelezettség megszegése okán a jelölő szervezetet fenti számú határozatában 850 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

[A fellebbezés tartalma]

[4]           Beadványozó 2018. március 23-án 14 óra 43 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB fent hivatkozott határozata ellen. Beadványában előadta, hogy az OEVB jogszabálysértése miatt keletkezett az a helyzet, hogy nem tudták leadni azokat az ajánlóíveket, amik még most is náluk vannak. Előadása szerint az OEVI megsértette a Ve. 10. §-át, mert már délután 16 óra előtt sem tartott nyitva, emiatt pedig nem tudták időben leadni az ajánlóíveket.

[5]          Fentiekre tekintettel kéri a „Helyi Választási Bizottság” határozatának hatályon kívül helyezését, és a bírság törlését.

[6]          Az OEVI a fellebbezés felterjesztésében előadta, hogy 2018. március 6-án a választási iroda munkatársa az ügyfélszolgálaton, a hivatal munkatársa mellett 15 óra 30 perctől 16 óra 30 percig folyamatosan jelen volt annak érdekében, hogy aki 16 óráig az ajánlóívekkel az épületbe megérkezik, annak a leadási kötelezettsége határidőben teljesítettnek minősüljön. A tájékoztatás alapján Közös Nevező 2018. jelölő szervezet képviselője nem adta le az ajánlóíveit.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7]          A fellebbezés nem alapos.

[8]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Közös Nevező 2018. elnevezésű jelölő szervezet a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésében foglalt határidőn belül 85 db ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére.

[9]          A jogszabály egyértelműen fogalmaz az ajánlóívek leadásának elmulasztásával kapcsolatban, azzal a jelölttel vagy jelölő szervezettel szemben, amely az előírt határidőig nem bocsátja a választási iroda rendelkezésére valamennyi felvett ajánlóívet, az OEVB hivatalból eljárva bírságot szab ki.

[10]       A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.-ben foglalt határidők, így az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő, ameddig az ajánlást tartalmazó íveket vissza kell szolgáltatni és az üres ajánlóívek visszaadására vonatkozó határidő (2018. március 5. 16.00 óra illetve 2018. március 6. 16.00 óra) a 10. § (1) bekezdése alapján jogvesztők, ami azt jelenti, hogy a mulasztás kimentésére nincs lehetőség, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye.

[11]        Az ajánlóívek átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, ami miatt a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére, méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. Erre figyelemmel a választási szerveknek elegendő a mulasztás tényének megállapítása, egyéb körülményeket nem kell vizsgálniuk. [Kvk.II.37.273/2014/2., Kvk.II.37.274/2014/2., Kvk.III.37.275/2014/2., Kvk.III.37.297/2014/3., Kvk.III.37.312/2014/3., Kvk.V.37.318/2014/2., Kvk.I.37.319/2014/2., Kvk.I.37.320/2014/2., Kvk.I.37.321/2014/2., Kvk.I.37.322/2014/2. számú végzések]

[12]        Az OEVI által megküldött tajékoztatás alapján megállapítható, hogy a fellebbezésben előadottakkal szemben az OEVI 2018. március 6-án – az ajánlóívek leadásának határidejében – nyitva tartott, az ajánlóívek átadásának az OEVI oldaláról nem volt akadálya.

[13]        A fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó fellebbezését nem találta megalapozottnak, ezért a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14]        A határozat a Ve. 10. §-án, 124. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 26.

 

 

                                                                                             Prof. Dr. Patyi András

                                                                                     a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                           elnöke