588/2018. NVB határozat - F. J. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

588/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a F. J. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 19 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Zala Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 33/2018. (III.21.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozó 2018. március 19-én a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a szerinti kifogást nyújtott be az OEVB-hez a Ve. 2. § a) c) és e) pontjaiban foglalt választási eljárási alapelvek sérelmére való hivatkozással. Kifogásában kezdeményezi, hogy a választási bizottság állapítsa meg, hogy a közpénzen működő Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség alapelvét azzal, hogy – állítása szerint – a választási kampány hivatalos kezdete óta az újság valamennyi politikai és közéleti híre kizárólag csak a Fideszhez kötődik, kizárólag csak velük kapcsolatos híreket, információkat adott közre.
 2. Kifogásában kérte az OEVB-től a Nemzeti Választási Bizottság joggyakorlatának figyelembe vételét, a jogsérelem megállapítását, és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap elmarasztalását, és esetlegesen bírságolását is.
 3. Az OEVB 33/2018. (III.21.) számú határozatában a Ve. 215. § c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel az nem tartalmazta a megjelölt jogszabálysértés bizonyítékait, ezáltal nem felelt meg a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontjába foglalt követelménynek.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 24-én 01 óra 48 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 33/2018. (III.21.) határozata ellen.
 2. Fellebbezésében vitatja a Ve. 151. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést, melynek megfelelően a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat során a kifogásban a kérelmezőnek meg kell jelölnie, illetve lehetőség szerint csatolnia kell a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszámot vagy média tartalmat. Annak szükségességét is vitatja az OEVB határozata kapcsán, hogy a kifogásban megjelölt időszakban megjelent valamennyi kifogásolt cikket, tudósítást, kiadványt meg kellett volna jelölnie. Álláspontját széles spektrumból merítve kívánja alátámasztani különböző kúriai döntésekre és alkotmánybírósági, illetve a Nemzeti Választási Bizottság határozataira való hivatkozással.
 3. Fellebbezésében kéri az OEVB 33/2018. (III.21.) határozatának megsemmisítését, és annak megállapítását, hogy az OEVB részéről a kifogás elutasítása nem volt jogszerű, mivel az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nem volt törvényes alapja.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy tárgyi ügy – és az OEVB jelen fellebbezésben megtámadott határozata – előzményeként beadott kifogás benyújtásának követelményei kapcsán a Ve. 212. § (2) bekezdése egyértelmű és taxatív felsorolást tartalmaz annak kötelező tartalmi elemeivel kapcsolatban. A jogszabályi rendelkezés szerint:

„A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.”

 1. A Ve. 215. § c) pontja az érdemi elbírálás feltételéül szabja a 212. § (2) bekezdésében foglaltak feltüntetését az első fokú jogorvoslati eljárást megindító kifogás esetében. A kifogás ezen elemeinek vizsgálata a törvény erejénél fogva köti az eljáró választási szervet, annak nincs módja a szóban forgó elemek vizsgálatától eltekintetni. Ennek megfelelően, a hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a kifogást, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében felsorolt elemek valamelyikét.
 2. Tekintettel arra, hogy Beadványozó 2018. március 19-én kelt kifogása nem tartalmazta a jogszabálysértés bizonyítékait, ezért az érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy OEVB Beadványozó kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasító határozatát fentieknek alapján nem mérlegelési jogkörben hozta, így azzal szemben fellebbezés – a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja alapján – a beadványban foglaltakkal ellentétben kizárólag jogszabálysértésre hivatkozással alapítható.
 3. Beadványozó fellebbezésében a Ve. 151. § (2) bekezdésének sérelmére hivatkozik az OEVB döntésével szemben. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a hivatkozott rendelkezés a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat során a kérelmező részére lehetővé teszi, hogy a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszám vagy média tartalomra kifogásában oly módon hivatkozzon, hogy azt beadványában megjelöli. A Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra, hogy a Ve. 151. § (2) bekezdésében foglalt, műsorszám vagy médiatartalom megjelölése azonban kizárólag az elektronikus média tartalomra értelmezhető, a megjelölés lehetősége a nyomtatott sajtótermékekre nem vonatkozik. Az előzőekben kifejtetteknek és a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően, a jogsértés bizonyítékát Beadványozónak a kifogás benyújtásakor kellett volna szolgáltatnia.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB 33/2018. (III.21.) határozatában az előzőekben kifejtettekre figyelemmel tárgyi ügyben jogszerűen állapította meg az érdemi vizsgálatra való alkalmatlanságot.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 26.

 

 

                                                                                             Prof. Dr. Patyi András

                                                                                     a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                           elnöke