586/2014. NVB határozat - Tóth István, az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

 
 Nemzeti Választási Bizottság
586/2014. számú határozata
 A Nemzeti Választási Bizottság Tóth István, az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet képviselője (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Fejér Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 24/2014. (III. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Az OEVB az Elégedetlenek Pártja jelöltjeként az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán indulni szándékozó Mensáros-Kókány Gábor egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételét a 24/2014. (III. 06.) számú határozatában elutasította. Az OEVB — figyelemmel az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltakra — megállapította, hogy az átvett ajánlóíveken mindösszesen 462 érvényes ajánlás szerepel, mely nem éri el az egyéni választókerületi jelöltséghez szükséges ötszázat, ezért a nyilvántartásba vételt elutasította.
Beadványozó 2014. március 8-án, a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, miszerint feltételezhető, hogy az ellenőrzést végzők elsiklottak a megfelelő ajánlások felett, amit az is alátámaszt, hogy az egyik fővárosi választókerületben személyes áttekintéskor kiderült, hogy az érvénytelennek tartott 64 ajánlásból 56 utóbb érvényesnek bizonyult. Beadványozó kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az el nem fogadott ajánlásokat egyenként vizsgálja felül, és tételesen adja meg, hogy melyik ajánlás miért nem elfogadható.
 
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (3) bekezdés a) pontja a fellebbezés kötelező tartalmi elemeként jelöli meg a jogszabálysértésre történő hivatkozást. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint ennek hiánya esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Beadványozó fellebbezése nem tartalmaz olyan konkrét hivatkozást, amely megjelöli, hogy az ajánlások ellenőrzése során mivel és a Ve. mely rendelkezéseit sértették meg. Feltételezésükön túlmenően konkrét bizonyítékra nem utaltak, ezért a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján — mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat — a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 11.
 
                                                                                                   Dr. Patyi András
                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                            elnöke