585/2018. NVB határozat - a Demokrata Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
585/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Demokrata Párt [(képviseli: Kósa Sándor, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/C.), (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

            határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 34/2018. (III. 21.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]            A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)-(3) bekezdései szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a Ve. 124. § (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

[2]            A Bács-Kiskun megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján hozott 34/2018. (III. 21.) számú határozatában megállapította, hogy a Demokrata Párt jelölő szervezet a Bács-Kiskun megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerületben az ajánlások gyűjtése érdekében igényelt és átvett 80 ajánlóívből a törvényes határidőn belül 64-et nem adott vissza az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére.

[3]            Az OEVB a Ve. 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt törvényi kötelezettség megszegése okán a jelölő szervezetet fenti számú határozatában 640 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

[A fellebbezés tartalma]

[4]            Beadványozó 2018. március 24-én 14 óra 59 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványában előadta, hogy az OEVB határozatában a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglaltakat helytelenül értelmezte, ezért tévesen alkalmazta. Beadványozó szerint „kétszeresen” került értékélésre az ajánlóívek késedelmes leadása, egyrészt azért, mert így a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nem nyer jelölti státuszt, másrészt azért, mert a késedelem miatt bírságot szab ki a választási bizottság. Álláspontja szerint az OEVB-nek akkor lett volna törvényi lehetősége a bírság kiszabására, ha az ajánlóívek leadásra egyáltalán nem kerülnek, „ugyanis abban az esetben, ha a jelölt meggondolja megát és nem kívánja a nyilvántartásba vételét, és ezért késedelmesen nyújtja be az ajánlóíveket, azonban leadási kötelezettségének eleget tesz, bírság nem szabható ki.” Azaz – értelmezése szerint – ha a jelöltként indulni szándékozó választópolgár azért nem adja le határidőben az ajánlóíveket, mert így kívánja visszalépését realizálni, és a leadási kötelezettségnek ennek következményeként csak a határidő után tud eleget tenni, bírság nem szabható ki.

[5]            Beadványozó fellebbezésében ezen téves jogértelmezésre tekintettel kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatát változtassa meg és törölje a kiszabott bírságot, ugyanakkor a megjelölt darabszámú ajánlóívek határidőben történő leadásának elmulasztását nem vitatja.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[6]           A fellebbezés nem alapos.

[7]            A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Demokrata Párt jelölő szervezet a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül, azaz 2018. március 5-én 16 óráig 78 db ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére. A Demokrata Párt jelölő szervezet a le nem adott ívekből a jelölt bejelentésére vonatkozó határidő elteltét követő napon, azaz 2018. március 6-án 14 db ajánlást nem tartalmazó ajánlóívet határidőben adott át a választási irodának, míg a maradék 64 db ajánlóív leadására nem került sor.

[8]           A jogszabály egyértelműen fogalmaz az ajánlóívek leadásának elmulasztásával kapcsolatban, azzal a jelölttel vagy jelölő szervezettel szemben, amely az előírt határidőig nem bocsátja a választási iroda rendelkezésére valamennyi felvett ajánlóívet, az OEVB hivatalból eljárva bírságot szab ki. Kizárólag a határidőt követő napon, üresen visszaadott ívek után nem kell bírságot kiszabni. Nem helytálló Beadványozónak a Ve. 124. § (2) bekezdéséből levezetett értelmezése, e rendelkezésnek ilyen tartalmú értelmezés nem tulajdonítható.

[9]           A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.-ben foglalt határidők, így az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő, ameddig az ajánlást tartalmazó íveket vissza kell szolgáltatni és az üres ajánlóívek visszaadására vonatkozó határidő (2018. március 5. 16.00 óra illetve 2018. március 6. 16.00 óra) a 10. § (1) bekezdése alapján jogvesztők, ami azt jelenti, hogy a mulasztás kimentésére nincs lehetőség, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye.

[10]         Az ajánlóívek átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, ami miatt a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére, méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. Erre figyelemmel a választási szerveknek elegendő a mulasztás tényének megállapítása, egyéb körülményeket nem kell vizsgálniuk. [Kvk.II.37.273/2014/2., Kvk.II.37.274/2014/2., Kvk.III.37.275/2014/2., Kvk.III.37.297/2014/3., Kvk.III.37.312/2014/3., Kvk.V.37.318/2014/2., Kvk.I.37.319/2014/2., Kvk.I.37.320/2014/2., Kvk.I.37.321/2014/2., Kvk.I.37.322/2014/2. számú végzések]

[11]         A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó fellebbezését nem találta megalapozottnak, ezért a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12]         A határozat a Ve. 10. §-án, 124. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 26.

 

                                                                                               Prof. Dr. Patyi András

                                                                                       a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                            elnöke