58/2022. NVB határozat - a Magyar Nemzeti Rend Párt jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

58/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Nemzeti Rend Párt (1051 Budapest, Hercegprímás utca 7. I. em. 2.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában - 5 igen és 2 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Nemzeti Rend Pártnak az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Magyar Nemzeti Rend Párt 2022. február 3-án jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét kérte az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán, az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11. ) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 11. számú melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P1 nyomtatvány).

[2] A P1 nyomtatványon a jelölő szervezet hivatalos neve, rövidített neve, a rövidített név szavazólapon való feltüntetésére vonatkozó nyilatkozat, a szervezet bírósági nyilvántartási száma, székhelye, a bank neve és bankszámla száma, amelyre a szervezet a költségvetési támogatásra való jogosultság esetén a folyósítást kéri, továbbá a bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő adatai, mint kötelező adatok szerepelnek.

[3] A benyújtott P1 nyomtatvány (9) pontjában azonban a szervezet képviselője nem nyilatkozott arról, hogy a költségvetési támogatásra való jogosultság esetén mely pénzintézetnél vezetett, milyen számú bankszámlaszámra kéri a folyósítást. A benyújtott P1 nyomtatvány (9) pontjában a szervezet képviselője az alábbi megjegyzést tette: „2014-ben az ÁSZ zárolta, nem férek hozzá”.

[4] Az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy „Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvény és az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. (…)" A (2) bekezdés határozza meg a jogszabályok körét: „[j]ogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete és az önkormányzati rendelet. Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején kiadott rendelete."

[5] A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 4. §-a kimondja: „Ha egy tárgykört törvény szabályoz, törvényben kell rendezni az alapvető jogintézményeket és a szabályozási cél megvalósulásával összefüggő lényeges garanciákat.”

[6] A Jat. 5. § (1) bekezdés kimondja, hogy „A jogszabály alkotására adott felhatalmazásban meg kell határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit.”

[7] A Ve. 346. § a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta ki az Igazságügyi miniszter az IM rendeletet, melynek 11. számú melléklete a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét tartalmazó P1 nyomtatvány. A nyomtatvány 2. oldalán a csillaggal jelzett (9) pontban fel kell tüntetni a jelölő szervezet költségvetési támogatásához a bank nevét és a bankszámla számát. A nyomtatvány tartalmazza azt az útmutatót is, hogy a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

[8] A Jat. 10.§ (1) bekezdése sorolja fel azokat az eseteket, hogy a jogszabályi rendelkezés mikor veszti hatályát. Ezek között szerepel a jogszabály általi hatályon kívül helyezés és az Alkotmánybíróság általi megsemmisítés. Ezek egyike sem fordul elő az IM rendelet vonatkozásában, mely 2022. január 12. napján lépett hatályba, tehát alkalmazása kötelező.

[9] A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 3. §-a kimondja, hogy „A jogszabály normatív tartalmú rendelkezéseit a jogszabály szakaszai és a mellékletei tartalmazzák.”

[10] A jogszabályok legfontosabb közös jellemzője a normatív jelleg, azaz, hogy kötelező erejűek és általánosan alkalmazandók.

[11] A jogszabály melléklete a jogszabály olyan szerves része, amely a normaszöveghez kapcsolódva azokat a szabályozási tartalmakat foglalja magában, amelyek önálló szöveges rendelkezésekkel nem, vagy csak lényegesen bonyolultabb, nehezebben követhető formában, nagyobb terjedelemben volnának megjeleníthetők. A melléklet ennek megfelelően tehát a jogszabály törzsszövegéhez kapcsolódó, attól kizárólag technikai, szerkesztési szempontból elkülönülő szerkezeti egységként funkcionál.

[12] Mindezekből egyértelműen következik, hogy az IM rendelet 11. számú mellékletében közzétett P1 nyomtatvány normatív jellegű, így a csillaggal jelölt részek kitöltése kötelező. A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.. A fenti indokok alapján a törvényes feltételek meglétét jelen esetben a Ve. és az IM rendelet együttes alkalmazásával kellett elbírálni.

[13] A Magyar Nemzeti Rend Párt bejelentése tehát – a fentiekben rögzített okokból – nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, amely miatt a Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasítja annak jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét.

 

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14] A határozat az alaptörvény T) cikkén, a Ve. 3. § 3. a) pontján, 119. §-án, 132. §-án, a 133. §-án, a 346. §-án, a Jat. 4. §-án, az 5. § (1) bekezdésén és a 10. § (1) bekezdésén, a 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 3. §-án, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § -án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2022. február 7.

 

 

                                                                                           Dr. Téglási András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke