58/2006. (II. 20.) OVB határozat - F. F.-né kifogása tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
58/2006. (II. 20.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bek. d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva F. F.-né kifogása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1094 Budapest, Balázs B. u. 35.). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2006. február 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

I.

F. F.-né 2006. február 17-én fordult az Országos Választási Bizottsághoz. Beadványában sérelmezte, hogy munkahelyi e-mail címére egy jelölő szervezet részéről propagandaanyag érkezett, amely tudomása szerint jogellenes. Beadványához csatolta az érkezett levelet, illetve arra adott válaszát.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 77. § (1) bekezdése szerint "Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére" hivatkozással lehet benyújtani. A beadványozó azonban nem jelölte meg, hogy a sérelmezett tevékenységet miért tartja jogellenesnek vagy az álláspontja szerint milyen választásra irányadó jogszabályi rendelkezésbe ütközik.

A kifogás jogalapjának hiányában az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

A határozat a Ve. 77. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1)-(2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. február 20.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke