58/1998. (X.21.) OVB határozat - a Magyar Igazság és Élet Pártja Baranya megyei elnöke által benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
58/1998. (X.21.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a Magyar Igazság és Élet Pártja Baranya megyei elnöke (a továbbiakban: beadványtevő) által benyújtott kifogás tárgyában a következő határozatot hozta:

  1. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 72. § (7) bekezdése a megyei közgyűlési listás választásra nem alkalmazható, ezért a beadványtevőnek az e törvényhelyre alapozott kifogását elutasítja.
  2. Az Országos Választási Bizottság – megváltoztatva a Baranya megyei Területi Választási Bizottság választási eredményt megállapító jegyzőkönyvének erre vonatkozó részét – megállapítja, hogy Baranya megyében a 10.000-nél több lakosú településekre vonatkozó választókerületben a jelölő szervezetek a következő szavazatokat szerezték meg:

1. Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre

816

2. Szabad Demokraták Szövetsége

1745

3. Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület

1246

4. Siklósi Roma Klub - Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet

243

5. MIÉP-KDNP-Kisgazda Szövetség

1087

6. Lungo Drom

332

7. Fidesz-MPP-Magyar Demokrata Fórum

5559

8. Komlói Polgári Kör

621

9. FKgP-Polgári Kör Baranyáért

1568

10. Baranya Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetsége

228

11. Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete – Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület – Siklósi Vár- és Múzeum Baráti Kör – Egységben Harkányért Egyesület

722

12. Munkáspárt

849

13. Zöld Alternatíva-Magyarországi Zöldek Szövetsége

228

14. Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya megyei Szövetsége

248

15. Magyar Szocialista Párt

5082

  1. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a szavazatszámok módosítása a kiosztott mandátumokat nem érinti, ezért a beadványtevőnek a mandátumok újraelosztására vonatkozó kérését elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított egy napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A Magyar Igazság és Élet Pártja Baranya megyei elnöke kifogást nyújtott be a megyei önkormányzati választás eredménye ellen, arra hivatkozva, hogy a szavazatszámlálás a megye 119 szavazókörében törvénysértő módon történt. A törvénysértést abban látja a beadványtevő, hogy a megjelölt szavazókörökben nem végezték el az ismételt szavazatszámlálást a Ve. 72. §-ának (7) bekezdésében foglalt feltételek fennállása ellenére.

A Ve. 72. §-ának (7) bekezdése szerint: “Ha a két legtöbb szavazatot szerzett jelölt által elért szavazatok számának különbsége az összes jelöltre leadott érvényes szavazatok egy százalékát nem haladja meg, vagy szavazataik között a különbség kisebb, mint az érvénytelen szavazatok száma, akkor a szavazatszámláló bizottság köteles az érvényes és érvénytelen szavazatokat ismételten megszámlálni. Az ismételt számlálást addig kell folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem lesz. A jegyzőkönyvben ezt az eredményt, valamint az ismételt számlálás tényét rögzíteni kell.”

Az idézett szabály nem alkalmazható a megyei listás választásra a következők miatt: egyrészt a hivatkozott rendelkezés a jelöltek, nem pedig listák által elért szavazatokról szól, másrészt a rendelkezés alkalmazása arányos választási rendszer keretein belül nem értelmezhető, hiszen ebben az esetben a mandátumkiosztás során nincs jelentősége annak, hogy a két legtöbb szavazatot elérő lista között mekkora különbség van (vagy van-e egyáltalán különbség).

A Ve. 77. § (1) bekezdése szerint a választási törvények megsértésére hivatkozva lehet kifogást benyújtani. Mindezekre tekintettel az OVB a szavazatok újraszámlálására tett indítványt elutasítja, tekintettel arra, hogy a kifogás alapjául meghatározottak nem tekinthetők törvénysértésnek és így a Ve. 77. § (1) bekezdésében foglalt feltétel nem teljesül.

A Baranya megyei Területi Választási Bizottság – adatfeldolgozási hiba következtében – tévesen állapította meg az egyes jelölő szervezetekre leadott szavazatokat. Az Országos Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek ismételt áttekintése után megállapította, hogy Siklós 3. számú szavazókörében leadott szavazatok helyett a Siklós 4. számú szavazókörében leadott szavazatok kerültek kétszer is feldolgozásra. A 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú településekre vonatkozó megyei választókerület tekintetében a Területi Választási Bizottság helyesen állapította meg a választás eredményét. Az Országos Választási Bizottság az adatfeldolgozás során történt hibát korrigálva az eredeti jegyzőkönyvek alapján megállapította a helyes adatokat.

Az Országos Választási Bizottság a fentiek megállapítása után vizsgálta azt is, hogy a helyes adatok megváltoztatták-e az egyes jelölő szervezetek által megszerzett mandátumok számát. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a helyes szavazóköri adatok érdemben nem változtatták meg az egyes jelölő szervezetek által megszerzett mandátumok számát. Erre tekintettel nincs szükség a mandátumkiosztás megváltoztatására.

A határozat a Ve. 72. § (7) bekezdésén, 79. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén, 80. § (4) bekezdésén és 85. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Jutasi György
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese