578/2018. NVB határozat - a Nemzeti Zöld Koalíció jelölő által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
578/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Zöld Koalíció jelölő szervezet [(képviseli: Medveczki Zoltán, székhely: 2628 Szob, Szent Imre u. 15.) (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Csongrád megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 32/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)-(3) bekezdései szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a Ve. 124. § (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

[2]           A Csongrád megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján hozott 32/2018. számú határozatában megállapította, hogy a Nemzeti Zöld Koalíció jelölő szervezet a Csongrád megye 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben az ajánlások gyűjtése érdekében igényelt és átvett ajánlóívekből a törvényes határidőn belül 5-öt nem adott vissza az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére.

[3]           Az OEVB a Ve. 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt törvényi kötelezettség megszegése okán a jelölő szervezetet fenti számú határozatában 50 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

[A fellebbezés tartalma]

[4]           Beadványozó 2018. március 24-én 14 óra 35 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB fent hivatkozott határozata ellen. Beadványában előadta, hogy a Nemzeti Zöld Koalíció 2018.02.04-én szerződést kötött Herédi Mihály jelölttel, amely szerint a nevezett személy átvállalta a felelősséget az általa átvett ajánlóívekért. Beadványozó álláspontja szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:206. §-ában foglalt, egyetemleges kötelezettségre vonatkozó szabályokat az OEVB határozatának meghozatala során figyelembe kellett volna venni. Beadványozó megjegyzi továbbá, hogy az OEVB határozata pontatlan, mivel nem tartalmazza a le nem adott ajánlóívek sorszámát. Mindezekre tekintettel kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatát semmisítse meg és az OEVB-t utasítsa új eljárásra.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]          A fellebbezés nem alapos.

[6]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Nemzeti Zöld Koalíció jelölő szervezet a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül, azaz 2018. március 5-én 16 óráig 5 db ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére.

[7]          A jogszabály egyértelműen fogalmaz az ajánlóívek leadásának elmulasztásával kapcsolatban, azzal a jelölttel vagy jelölő szervezettel szemben, amely az előírt határidőig nem bocsátja a választási iroda rendelkezésére valamennyi felvett ajánlóívet, az OEVB hivatalból eljárva bírságot szab ki.

[8]          A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.-ben foglalt határidők, így az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő, ameddig az ajánlást tartalmazó íveket vissza kell szolgáltatni és az üres ajánlóívek visszaadására vonatkozó határidő (2018. március 5. 16.00 óra illetve 2018. március 6. 16.00 óra) a 10. § (1) bekezdése alapján jogvesztők, ami azt jelenti, hogy a mulasztás kimentésére nincs lehetőség, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye.

[9]           Az ajánlóívek átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, ami miatt a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére, méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. Erre figyelemmel a választási szerveknek elegendő a mulasztás tényének megállapítása, egyéb körülményeket nem kell vizsgálniuk. [Kvk.II.37.273/2014/2., Kvk.II.37.274/2014/2., Kvk.III.37.275/2014/2., Kvk.III.37.297/2014/3., Kvk.III.37.312/2014/3., Kvk.V.37.318/2014/2., Kvk.I.37.319/2014/2., Kvk.I.37.320/2014/2., Kvk.I.37.321/2014/2., Kvk.I.37.322/2014/2. számú végzések]

[10]        A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó fellebbezését nem találta megalapozottnak, ezért a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[11]        A határozat a Ve. 124. §-án, a 223. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 26.

 

 

                                                                                             Prof. Dr. Patyi András

                                                                                     a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                           elnöke