577/2018. NVB határozat - V. T. A., által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

577/2018. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság V. T. A., (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Heves megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 59/2018. (III. 22.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)-(3) bekezdései szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a Ve. 124. § (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

[2]           A Heves Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján hozott 59/2018. (III. 22.) számú határozatában megállapította, hogy az Új Magyar Front Mozgalom Párt jelölő szervezet a Heves megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületben az ajánlások gyűjtése érdekében igényelt és átvett ajánlóívekből a törvényes határidőn belül 7-et nem adott vissza az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére.

[3]           Az OEVB a Ve. 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt törvényi kötelezettség megszegése okán a jelölő szervezetet fenti számú határozatában 70 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[4]          Beadványozó 2018. március 26-án 9 óra 16 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB fent hivatkozott határozata ellen. Beadványában előadta, hogy álláspontja szerint ajánlást már nem lehet érvényesíteni, de az ajánlóíveket a határidő utolsó napján, 2018.03.06-án még le lehet adni. Álláspontja szerint az OEVB határozata törvénytelen, mivel az ajánlóívek átadása a törvényi határidők betartásával megtörtént, tekintettel arra, hogy 2018. március 6-án a 7 db ajánlóívet átadta a választási irodának.

[5]          Mindezek alapján Beadványozó kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatát helyezze hatályon kívül és törölje a bírság kiszabását. Beadványozó megjegyzi továbbá, hogy az OEVB határozatát 2018. március 23-án küldte meg részére, így a fellebbezésre fennálló határidő érvényesnek tekintendő.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[6]          A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

{C}[7]          Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § (1) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, továbbá:

-      A határidőket naptári napokban kell számítani.

-      A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.

-      A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

[8]          A Ve. 224. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.

[9]          A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha az elkésett.

[10]       A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy tárgyát képező fellebbezés kapcsán megállapítja, hogy Beadványozó azt a Ve. 10. § (4) bekezdése, valamint a Ve. 224. § (2) bekezdése szerinti törvényes határidő lejárta után nyújtotta be, így elkésett, ezért érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[11]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmével sérelmezett OEVB határozata a Ve. fent hivatkozott szabályaival összhangban tartalmazza, hogy a határozat ellen fellebbezés nyújtható be, amelyet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik nap 16.00 óráig megérkezzen. Ennek megfelelően a jogorvoslati határidő kezdetének időpontja az OEVB határozata meghozatalának napja, 2018. március 22-e.

[12]       A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[13]       A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján megállapítja továbbá, hogy az nem tartalmazza a fellebbezés a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást.

[14]       A Bizottság a fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban megállapítja, hogy a jogszabálysértést konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]

[15]       A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[16]       A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekre tekintettel megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezése nem tartalmazza annak a Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti jogalapját, így az a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[17]       A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben kifejtett indokolás alapján a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[18]       A határozat a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (2) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) és d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 26.

 

 

                                                                             Prof. Dr. Patyi András

                                                                    a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                           elnöke