57/2022. NVB határozat - a Magyar Nemzeti Párt jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

57/2022. számú határozata

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Nemzeti Párt (MNP) (8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 1.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában - 7 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Nemzeti Párt (MNP)-nek az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek vizsgálata]

 1. A Magyar Nemzeti Párt (MNP) 2022. február 4-én elektronikus úton a Nemzeti Választási Iroda hivatali kapujára megküldve, majd 2022. február 6-án e-mail útján ismételten kérte jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán, az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 3/2022. (I. 11. ) IM rendelet 11. számú melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P1 formanyomtatvány).
 2. A Magyar Nemzeti Párt (MNP) által elektronikus úton megküldött P1 formanyomtatvány mindkét esetben elektronikus dokumentumként az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet szerinti azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési (a továbbiakban: AVDH) szolgáltatással hitelesítve került benyújtásra.
 3. Az AVDH szolgáltatás lényege, hogy a hitelesítési szolgáltatás honlapjára feltöltött bármely dokumentumot az Ügyfélkapun keresztül belépett és azonosított személyhez rendeli, majd a személyhez rendelést hitelesen igazolja azzal, hogy a személy adatait (a természetes személy négy azonosító adatát: születési név, hely, dátum, anyja neve) a dokumentumhoz kapcsolt igazolásba foglalja.
 4. Az AVDH szolgáltatás a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele során a P1-es nyomtatvány és adott esetben annak mellékleteinek hitelesítését végzi el, olyan kérelmezők esetében, akik nem rendelkeznek legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással. Az AVDH olyan szolgáltatás, amely díjmentesen használható, ugyanakkor fontos, hogy elektronikus azonosítással (jelen esetben ügyfélkapuval) kell rendelkezni hozzá.
 5. Az AVDH szolgáltatás az ügyfélkapun keresztül belépett és azonosított személy adatait egy igazolásba helyezi, amit a feltöltött nyilatkozathoz csatol. Ez a személyes adatokat tartalmazó igazolás tanúsítja azt, hogy ki a nyilatkozatot tevő személy. Ezt követően a szolgáltatás a nyilatkozatot az igazolással együtt elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel látja el. Az érvényes AVDH bélyegző tanúsítja egyrészt azt, hogy a nyilatkozat AVDH-val hitelesített, másrészt, hogy a nyilatkozat és az igazolás tartalma a hitelesítést követően nem változott, azaz nem hamisították meg. Az időbélyegző igazolja a hitelesítés pontos időpontját.
 6. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.
 7. A benyújtott dokumentumok vizsgálata során a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Párt (MNP) jelölő szervezetként történő bejelentésére szolgáló P1 formanyomtatványt mindkét benyújtás alkalmával a jelölő szervezet képviseletében Németh Tamás látta el kézjegyével, azonban az AVDH szolgáltatás keretében kiállított igazolás azt tanúsítja, hogy az ügyfélkapun keresztül belépett és az AVDH szolgáltatás igénybe vevő ügyfél egyik esetben sem Németh Tamás, hanem Dr. N. Zs. volt.
 8. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. §-ának (1) bekezdése alapján azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A Ve. 119. § (2) bekezdése szerint a szervezet bejelentésére annak törvényes képviselője jogosult.  
 9. A Ve. 3. § 3. a) pontja alapján az országgyűlési képviselők választásán jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, továbbá az országos nemzetiségi önkormányzat lehet, ha a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szerezetek nyilvántartásába felvette.
 10. A Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Iroda a bejelentkezést követően ellenőrizte a szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.
 11. A www.birosag.hu oldalon elérhető, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 86. § (1) bekezdése szerint közhiteles nyilvántartás adatai szerint a Magyar Nemzeti Párt (MNP) törvényes képviselője Németh Tamás. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a P1-es formanyomtatványt elektronikus úton beküldő és AVDH-val hitelesítő Dr. N. Zs. nem a Magyar Nemzeti Párt (MNP) törvényes képviselője, így választási eljáráshoz kapcsolódó jognyilatkozat megtételére sem jogosult.
 12. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiek megállapításán túl rögzíti azt is, hogy a Magyar Nemzeti Párt (MNP) törvényes képviselőjének, Németh Tamásnak a képviseleti jogosultsága a civil szervezetek közhiteles nyilvántartása szerint 2020. április 20-án megszűnt.
 13. A Nemzeti Választási Bizottság következetes és a Kúria által is helybenhagyott joggyakorlata szerint [53/2022. NVB határozat, 48/2022. NVB határozat, 41/2020. NVB határozat, 285/2019. NVB határozat, 277/2019. NVB határozat, 259/2019. NVB határozat, 29/2019. NVB határozat, Kvk.IV.37.376/2019/5. és Kvk.II.37.677/2020/6. számú végzések] párt vagy egyesület nevében az a törvényes képviselő, akinek megbízása a civil szervezetek közhiteles nyilvántartása szerint megszűnt, ám a nyilvántartásból ténylegesen nem került törlésre, a választási eljáráshoz kapcsolódó joghatályos nyilatkozat megtételére nem jogosult.
 14. A Kúria a 29/2019. (III. 14.) NVB határozatot felülvizsgáló Kvk.IV.37.376/2019/5. számú határozatában, jelen ügy tényállásával – részben – egyezően, a megszűnt képviseleti jogú, de nyilvántartásból még nem törölt személy bírósági eljárásokban általában elfogadott képviseleti jogával összefüggésben megállapította, hogy „a Ve. alkalmazási körében (…) a 133. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzés tartalmát is figyelembe kell venni. Eszerint „[a] választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi’ – ami értelemszerűen a megfelelés kívánalmát kell, hogy jelentse. A bírósági nyilvántartással való összevetés elvégeztetése ebben az eljárásban tehát szűkíteni rendeli a Ptk. szerinti vélelem alkalmazási körét. A „mindenkivel szemben és minden eljárásban” való eljárás joga a külön törvény Ve. 119. § (2) bekezdésének alkalmazása során, a választási eljárást illetően, a közhiteles nyilvántartásnak való megfelelést is megkívánja.”
 15. A Kúria Kvk.II.37.677/2020/6. számú végzése rögzíti, hogy az ügyek jogi megítélése szempontjából nem jelent különbséget, hogy az adott képviselő a bírósági nyilvántartásban egyáltalán nem, vagy pedig lejárt megbízással szerepel. Visszautalva a Kvk.II.37.146/2014/2. számú végzésében foglaltakra kifejtette, hogy „a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek – helyesen – a szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személyt tekintette. Az eljárás jellege, a rendelkezésre álló rövid határidők ugyanis csak azt teszik lehetővé, hogy az illetékes választási iroda a jelölő szervezet adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrizze. A nyilvántartás pedig csak az ilyenként bejelentett képviselő nevét és lakóhelyét tartalmazza. A képviseletre jogosult személyen tehát – a Ve. 119. § (2) bekezdésének vonatkozásában – a szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy értendő.”
 16. Tekintettel a fentiekben leírtakra, a Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Nemzeti Párt (MNP) esetében a szervezet bejelentésekor eljárt (a P1-es formanyomtatványt kézjegyével ellátó), a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában a szervezet képviselőjeként bejegyzett Németh Tamás képviselői megbízásának időtartama – 2020. április 20-án – megszűnt, képviseleti joga sem 2022. január 11-én, a választás kitűzésének időpontjában, sem a szervezet bejelentésének időpontjában már nem állt fenn. Mindezek alapján sem a 2022. február 4-én, sem a február 6-án tett bejelentés nem felel meg a törvényi követelményeknek.
 17. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Párt (MNP) esetében a P1-es formanyomtatványt elektronikus úton beküldő és AVDH-val hitelesítő dr. N. Zs. nem az említett párt törvényes képviselője, így a szóban forgó párt tekintetében a választási eljáráshoz kapcsolódó jognyilatkozat megtételére nem jogosult.
 18. A Magyar Nemzeti Párt (MNP) bejelentése tehát – a fentiekben rögzített okokból – nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, amely miatt a Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasítja annak jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 3. § 3. a) pontján, 119. §-án, 133. §-án, a Civil tv. 86. §-án, a 325. § (1) bekezdés g) pontján, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § -án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 7.

 

 

                                                                                           Dr. Téglási András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke