57/2021. NVB határozat - az Izsák Árpád Balázs, Dabis Attila, Roland Rolf Dudda, Andreas Schmaltz, Őry Péter, Franciscus Albert Bernardus Jeursen, Jordi Xucla Costa által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

57/2021. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Izsák Árpád Balázs, Dabis Attila, Roland Rolf Dudda, Andreas Schmaltz, Őry Péter, Franciscus Albert Bernardus Jeursen, Jordi Xucla Costa (a továbbiakban: Szervezők) által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című európai polgári kezdeményezés támogatására gyűjtött, Magyarországról származó, - a Nemzeti Választási Irodához 2021. augusztus 4-én és 2021. november 22-én ellenőrzésre benyújtott - összesen 901.758 támogató nyilatkozat közül 826.826 érvényes.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2021. december 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  Az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó alapvető szabályokat 2020. január 1-jéig az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) (a továbbiakban: 211/2011/EU rendelet) rögzítette, amely közvetlenül volt alkalmazandó minden uniós tagállamban. 2020. január 1-jével a 211/2011/EU rendeletet az európai polgári kezdeményezésről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i (EU) 2019/788 Rendelet (a továbbiakban: Rendelet1) 26. cikke hatályon kívül helyezte, azonban az átmeneti rendelkezéseket tartalmazó 27. cikk előírja, hogy a 211/2011/EU rendelet 5-9. cikkét 2020. január 1-jét követően továbbra is alkalmazni kell azokra az európai polgári kezdeményezésekre, amelyeket 2020. január 1. előtt nyilvántartásba vettek.
 2.  Mivel a jelen eljárás tárgyát képező „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című polgári kezdeményezést 2019. április 30-án kelt 2019/721. számú határozatában, 2019. május 7-i hatállyal vette nyilvántartásba az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), így a támogató nyilatkozatok gyűjtésére és ellenőrzésére a 211/2011/EU rendelet 5-9. cikkében foglalt szabályokat kellett alkalmazni.
 3. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1042. számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet2) ideiglenes intézkedéseket állapít meg az európai polgári kezdeményezésre vonatkozóan azon kihívások kezelése érdekében, amelyekkel a polgári kezdeményezések szervezői, a nemzeti közigazgatási szervek és az uniós intézmények a Covid-19 járványnak az Egészségügyi Világszervezet által 2020. márciusban való világjárvánnyá nyilvánítását követően szembesültek. A Rendelet2 egyrészt meghosszabbította a Rendelet1-ben lefektetett határidőket, másrészt felhatalmazta a Bizottságot, hogy meghatározott körülmények teljesülése esetén három hónappal meghosszabbítsa a gyűjtési időszakot a Covid19-járvány új gócpontjának felbukkanásakor folyamatban lévő kezdeményezések tekintetében.
 4.  Tárgyi európai polgári kezdeményezés kapcsán a támogató nyilatkozatok gyűjtésére nyitva álló határidő a Rendelet2-vel, továbbá az annak felhatalmazása alapján a Bizottság 2020. december 17. napján és 2021. február 19. napján kelt végrehajtási határozatával (a továbbiakban: Vhr.) meghosszabbításra került. Mindezek alapján a gyűjtési időszak záróidőpontja 2021. május 7-e volt.
 5.  Szervezők a Magyarországról származó, papír alapon gyűjtött támogató nyilatkozatokat 2021. július 8-án, az online gyűjtött nyilatkozatokat az Európai Bizottság fájlcserélő alkalmazásán keresztül első alkalommal 2021. augusztus 4-én nyújtották be a Nemzeti Választási Irodához (a továbbiakban: első benyújtás). A Rendelet1 12. cikk (4) bekezdése szerint, amennyiben a papír és az online formában gyűjtött nyilatkozatokat külön nyújtják be a szervezők a tagállami hatóságokhoz, az ellenőrzési határidő attól az időponttól számítódik, amikor a hatósághoz az összes nyilatkozat beérkezett.
 6. A hivatkozott rendelkezés alapján, az előző bekezdésben hivatkozott, 844.758 ellenőrzésre benyújtott aláírás ellenőrzésének határideje 2021. augusztus 5-én kezdődött. Szervezők a benyújtáshoz csatolták a 211/2011/EU rendelet V. mellékletében meghatározott formanyomtatványt is. Ezen benyújtott aláírások tekintetében a Bizottság a 45/2021. számú határozatában megállapította, hogy azok közül 774.441 támogató nyilatkozat érvényes. A határozat jogorvoslat hiányában 2021. november 8-án 16.00 órakor jogerőre emelkedett.
 7. Szervezők 2021. november 16. napján jelezték a Nemzeti Választási Iroda felé, hogy az először benyújtott és a Nemzeti Választási Iroda által leellenőrzött támogatói nyilatkozatok közül, az online módon gyűjtött nyilatkozatokból 57.000 nyilatkozat hiányzik.
 8. A fenti probléma megnyugtató rendezése érdekében a Nemzeti Választási Iroda és Szervezők kölcsönös egyeztetéseket folytattak. Ennek eredményeként megállapítást nyert, hogy az online aláírásoknak az Európai Bizottság és Szervezők közötti átadás-átvétele során technikai hiba keletkezett, ami miatt azok egy része a fájlcserélő alkalmazásra nem került feltöltésre. E hiba okán a hivatkozott 57.000 aláírás 2021. augusztus 4-én, az első benyújtás alkalmával nem lett a Nemzeti Választási Iroda rendelkezésére bocsájtva, így annak ellenőrzését sem tudta elvégezni.
 9. Szervezők 2021. november 22-én töltötték fel a szóban forgó 57.000 online támogató aláírást az Európai Bizottság fájlcserélő alkalmazására (a továbbiakban: második benyújtás), így azok ettől az időponttól voltak elérhetők és ellenőrizhetők a Nemzeti Választási Iroda számára.
 10. A kialakult helyzet kapcsán a Nemzeti Választási Iroda egyeztetést kezdeményezett az Európai Bizottsággal. Az Európai Bizottság 2021. november 30. napján megküldött levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Irodát, hogy mivel a második benyújtás oka az első benyújtás kapcsán felmerülő technikai probléma volt, így álláspontjuk szerint a második benyújtással becsatolt támogatói nyilatkozatok ellenőrzésének akadálya nincs, azzal, hogy a 211/2011/EU rendelet VI. számú melléklete alapján kiállított igazolásnak az összes érvényes (első és második benyújtás) támogató nyilatkozat számot kell, hogy tartalmazza.
 11. A 211/2011/EU rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban megfelelő ellenőrzéseknek vetik alá a benyújtott támogató nyilatkozatokat. Az ellenőrzés alapján a hatóságok a rendelet VI. mellékletében meghatározott mintának megfelelő igazolást állítanak ki a szervezők számára, amelyben igazolják az adott tagállamból származó érvényes támogató nyilatkozatok számát.
 12. Az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos hazai végrehajtási szabályokat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) tartalmazza. Az Nsztv. 63. §-a szerint a támogató nyilatkozatok ellenőrzése és az érvényes támogató nyilatkozatok számát tartalmazó igazolás kiállítása a Nemzeti Választási Iroda hatáskörébe tartozik. A támogató nyilatkozatok ellenőrzésének eredményét a Nemzeti Választási Bizottság határozatban állapítja meg.
 13. A Bizottság megállapítja, hogy a második benyújtásra Szervezők felelősségi és érdekkörén kívül eső, külső, informatikai probléma okán került sor. A Bizottság osztja az Európai Bizottság azon álláspontját is, hogy a másodszor benyújtott támogatói nyilatkozatok ellenőrzésének jogszabályi akadálya nincs. Mindannak ellenére, hogy a támogató nyilatkozatok benyújtási időpontja – online módon gyűjtött aláírások esetén is, a felmerült technikai problémák okán – elválik egymástól, a Bizottság az érvényes támogató nyilatkozatok együttes, összesített számadatát egy határozatban, jelen döntés keretein belül állapítja meg, mely alapul szolgál a Nemzeti Választási Iroda által kiállítandó a 211/2011/EU rendelet VI. számú melléklete szerinti igazolás kiállításának is.
 14. A Nemzeti Választási Iroda elvégezte az Európai Bizottság által ECI(2019)000007 számon számon 2019. május 7-én nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés másodszor benyújtott támogató nyilatkozatainak tételes ellenőrzését is az Nsztv.-nek a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor hatályos 64. §-ában írt rendelkezése alapján. E szerint az aláírások ellenőrzése során meg kellett vizsgálni, hogy a támogató nyilatkozat formailag elfogadható-e, azonosítani kellett a támogató nyilatkozatot aláíró polgárt, meg kellett állapítani, hogy nagykorú uniós állampolgár-e, valamint azt, hogy az Európai Parlament tagjai választására az állampolgársága szerinti tagállamban jogosító korhatárt a támogató nyilatkozat aláírásakor elérte-e, továbbá meg kellett állapítani az érvényes támogató nyilatkozatok számát. A támogató nyilatkozatot aláíró polgár azonosítását az aláírásgyűjtő íven feltüntetett adatainak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint szükség esetén az úti okmány nyilvántartás vagy a személyazonosító igazolvány nyilvántartás adataival való összevetésével kellett elvégezni.
 15. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű - az Európai Bizottság által ECI(2019)000007 számon, 2019. április 30-án kelt 2019/721. számú határozatával nyilvántartásba vett - európai polgári kezdeményezés támogatására 2019. május 7. és 2021. május 7. között Magyarországról gyűjtött 901.758 támogató nyilatkozat közül összesen 826.826 volt érvényes.
 16. A fentiekben részletesen kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Rendelet1 26-27. cikkén, a Rendelet2-n, a Vhr.-en, az Nsztv. 62-64. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, a 28 §-án és 62. §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2021. december 13.

 

 

                                                                                            Dr. Téglási András

                                                                                 a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke

 

Igazolás