57/2003. (IV. 13.) OVB határozat - K. F. panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
57/2003. (IV. 13.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva K. F. panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

I.

A beadványozó kifogást nyújtott be a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 7/2003. (IV. 9.) határozata ellen, amelyben kéri az Önkormányzati Híradó című lap 2003. áprilisi számának terjesztését felfüggesztő polgármesteri döntés megváltoztatását. 

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Pest Megyei Területi Választási Bizottság a kifogásolt határozatot április 9-én hozta meg. 

A Ve. 77. §-ának (1) bekezdése alapján a panaszt és a kifogást (a továbbiakban együtt: kifogás) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett tevékenységtől, illetőleg döntés meghozatalától számított három napon belül megérkezzen.

A Ve. 4. §-ának (3) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a határidő utolsó napján 16 órakor járnak le.

A beadványból egyértelműen megállapítható, hogy a kifogást a beadványozó 2003. április 12-én 17.39 órakor, vagyis a törvényben megszabott jogorvoslati határidő letelte után nyújtotta be.

III.

A határozat a Ve. 4. §-ának (3) bekezdésén 77. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-án és 80. §-án alapul.

Budapest, 2003. április 13.


                                                             
  Dr. Ficzere Lajos
                                                           az Országos Választási Bizottság
                                                           elnöke