556/2018. NVB határozat - a B. A. és a F. G. által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

556/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. A. (a továbbiakban: Beadványozó1) és a F. G. (a továbbiakban: Beadványozó2) által benyújtott kifogás tárgyában – 14 igen és 5 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest, Róna utca 174., Cg.: 01-10-049017) médiaszolgáltató megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvet azzal, hogy a TV2 médiaszolgáltatás Mokka című műsor 2018. február 19. és március 20-a közötti műsorfolyamában a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet képviselőinek aránytalanul több megjelenési lehetőséget biztosított, mint más jelölő szervezeteknek.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt kötelezi, hogy jelen határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül az TV2 médiaszolgáltatás Mokka című televíziós műsorszáma előtt tegye közzé.

A Nemzeti Választási Bizottság a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 6.210.000 Ft, azaz hatmillió-kettőszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 - 01040391 - 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni jelen határozat számát és az alábbi bírságazonosító számot: V182089706. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1. Beadványozó1 2018. március 21-én 12 óra 27 perckor, Beadványozó2 2018. március 21-én 13 óra 13 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-ára és 151. § (1) bekezdésére hivatkozással a választási eljárás alapelveinek megsértése miatt.
 2. Kifogásukban előadták, hogy a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság TV2 televízió Mokka című műsorában az országgyűlési választási kampány idején rendszeresen szerepelnek a FIDESZ-KDNP Kormány képviselői, illetve a kormányhoz köthető elemzők. Beadványozó1 kifogásában 2018.03.02. és 2018.03.20. között összesen 11 műsorszámot és 16 személlyel folytatott interjút, valamint az azokban szereplő személyeket jelölte meg, míg Beadványozó2 kifogásában 2018.02.19. és 2018.03.20. között összesen 20 műsorszámot és 32 személlyel folytatott interjút és az azokban szereplő személyeket jelölte meg. Beadványozó1 rögzítette, hogy a műsorba meghívottak személyéből, a műsorszám címéből, valamint az egyes műsorszámok tartalmából megállapítható, hogy megbízásuknál fogva a FIDESZ és a KDNP, illetve a Kormányhoz kötődő politikusok, közszereplők kampánytevékenységet folytattak, melyben a FIDESZ-KDNP kampányát segítették. Rögzítette, hogy a megszólalók több esetben megnevezték a Jobbik Magyarországért Mozgalmat, és a pártot, valamint az ellenzéket megszólalásaikban negatív színben tüntették fel. Beadványozó1 kiemelte továbbá, hogy a műsorban a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője nem kapott megjelenési, reagálási lehetőséget és a műsorba egyetlen ellenzéki politikus sem került meghívásra. Beadványozó2 kifogása szerint, mivel az ellenzéki pártok közül csak egy alkalommal Fodor Gábor, egy alkalommal pedig Morvai Krisztina volt a műsor vendége, a műsorfolyamban a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjei olyan mértékben felülreprezentáltak, hogy az már a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontját sérti.
 3. Beadványozó1 kifogásban megjelölt tényállás alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg a Ve. 2. § (2) bekezdés c) és e) pontjában foglaltak alapelvek sérelmét, a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján tiltsa el a jogsértőt a további jogsértéstől és a Ve. 152. § (1) bekezdése alapján kötelezze a médiatartalom-szolgáltatót arra, hogy a tevékenységét marasztaló határozat rendelkező részét tegye közzé. Kérte továbbá, hogy a Bizottság fontolja meg bírság kiszabásának lehetőségét.
 4. Beadványozó2 kifogásában előadottakra tekintettel kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjának sérelmét, illetve alkalmazza a jogsértés Ve. szerinti szankcióit.
 5. A Nemzeti Választási Iroda 2018. március 21-én, elektronikus úton tájékoztatta a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a kifogások tartalmáról, valamint a Ve. 152. § (2) bekezdése alapján kérte a Médiaszolgáltatót, hogy bocsássa rendelkezésére a kifogásban megjelölt műsorszámokat vagy jelölje meg azok pontos internetes elérhetőségét, továbbá határidő megjelölése mellett felhívta, hogy amennyiben észrevételt kíván tenni azt milyen fórumon és meddig teheti meg.  A Médiaszolgáltató a megjelölt határidőben nem tett eleget a megkeresésben foglaltaknak, arra válaszlevelet nem küldött.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság eljárása]

 1. A Ve. 217. §-a alapján a választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendelheti azoknak az előtte folyamatban levő ügyeknek az egyesítését, amelyeknek tárgya egymással összefügg.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy jelen eljárásban ugyanazon jogsértő magatartást jogalapként megjelölve, mindkét kifogás a Médiaszolgáltató Mokka című műsorában megjelenített tartalomra irányul, azok tárgya egymással jelentősen összefügg, ezért a Ve. 217. § (1) bekezdésében foglaltak alapján azok együttes vizsgálata és elbírálása érdekében a kifogások egyesítése és egy határozatban való elbírálása mellett döntött.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogások a TV2 (országos kereskedelmi csatorna) médiaszolgáltatás Mokka című műsorával kapcsolatban kerültek előterjesztésre, amelyek tekintetében a rendelkezésre álló adatok alapján a médiaszolgáltató a kifogásokban foglaltakkal egyezően a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A kifogással érintett műsorszám vonatkozásában a tv2.hu és a facebook.com/tv2mokka/ oldal egyaránt rögzíti, hogy az a TV2 közéleti témákkal, napi aktualitásokkal, kultúrával, olykor bulvár témákkal foglalkozó reggeli műsora.
 2.  Beadványozók a műsorszolgáltató tevékenységét a 2018. évi országgyűlési képviselők választási kampányában való részvétellel összefüggésben támadták, mely alapján arra, mint ágazati jogszabály az Mttv. rendelkezései is irányadóak. A Ve. 151. § (1) bekezdése alkalmazásában a műsorszolgáltató választási kampányban való részvételével kapcsolatban az Mttv. általános, alapelvi szabályainak érvényre juttatása a Ve. rendelkezéseire figyelemmel vizsgálandók.
 3. Az Mttv. 3. §, 7. § és a 203. § 41. pontja szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, és a médiaszolgáltató az, aki szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti. A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a műsorterjesztők az Mttv. hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, az Mttv.-ben meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen együttműködve eljárni.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság fenti, az Mttv.-ben foglalt alapelvekkel és a Ve. rendelkezéseivel összefüggésben, összhangban a Kúria Kvk.I.37.353/2018/2. számú végzésében rögzítettekkel az alábbiakat állapítja meg.
 5. Az Mttv. a médiaszolgáltató részére biztosítja a szerkesztői szabadságot, aminek mintegy garanciáját adja az Mttv. 7. § (1) bekezdésében foglalt „jóhiszeműség és tisztesség követelménye” és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelve. A Ve. alapelvi szabályának a műsorszámok összességét illetően kell érvényesülnie. A Nemzeti Választási Bizottság és jogelődje, az Országos Választási Bizottság – a Kúria által jóváhagyott – több eseti döntésében is rámutatott arra, hogy a meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. [137/2014. NVB határozat, 960/2014. NVB határozat, 1106/2014. NVB határozat, 70/2015. NVB határozat, 73/2015. NVB határozat, 74/2015. NVB határozat, 55/2016. NVB határozat, Kvk.IV.37.214/2006/2., Kvk.III.37.375/2015/3., Kvk.III.37.376/2015/3.számú végzések]
 6. A választási bizottságok és a bíróságok következetes gyakorlata szerint az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó kötelezettség betartása csak a műsorfolyam egészének, de legalább átfogó részének ismeretében vizsgálható. Az alapelv sérelme akkor állapítható meg, ha a médiaszolgáltató valamennyi műsorszámát a választási eljárás időszakában, de legalább átfogó részében vizsgálva bizonyítható, hogy valamely jelölő szervezet indokolatlanul kevesebb megjelenési lehetőséget kap más, azonos jogi helyzetben lévő jelölő szervezetekkel szemben. [Kvk.III.37.465/2014/2., Kvk.V.37.540/2014/3.]
 7. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott „esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között” alapelvi követelmény érvényesülésének vizsgálata során nem járhat el egyes műsorszámokat kiragadva.
 8. Hivatkozva a Ve. 139. §-ára, valamint a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. §-ára, az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán a kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.
 9. Beadványozók kifogásukban a választási kampányidőszakon belül a Mokka című műsor 2018. február 19. és március 20. között, tehát 29 napon keresztül sugárzott, összesen 20 műsorszámot és 32 személlyel folytatott interjút jelöltek meg és szolgáltattak bizonyítékot a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint e) pontjában foglalt, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmére vonatkozóan.
 10. A választási kampánytevékenység a Ve. 141. §-a alapján kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából. A Nemzeti Választási Bizottságnak jelen ügyben elsőként azt kellett megvizsgálnia, hogy a bizonyítékként megjelölt műsorszámok valamennyi részlete a Ve. 141. §-ának második fordulata szerinti olyan kampányidőszakban folytatott tevékenységnek tekinthető-e, amely a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányul, azaz, hogy a műsorban megszólalók mindegyike a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, mint jelölő szervezetek (a továbbiakban: jelölő szervezetek) képviseletében szólalt-e meg.
 11. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy jelen kifogással érintett ügyben egyértelműen el kell határolni a szakértők által végzett politikai elemző tevékenységet a választási időszakban kifejtett kampánytevékenységtől. G. Fodor Gábor, a Századvég elnökhelyettese, Deák Dániel, a Figyelő politológusa, Orbán Balázs, a Migrációkutató Intézet főigazgatója, Speidl Bianka a Migrációkutató Intézet elemzője, Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő, Kiszelly Zoltán és Lánczi Tamás politológus által több alkalommal - és eltérő témában is - kifejtett vélemények és álláspontok szakmai megnyilvánulásoknak tekinthetők, amelyek kívül esnek a Ve. 141. §-a szerinti tevékenységen, így az alapelvek megsértése vonatkozásában azok vizsgálatát mellőzi.
 12. Tarlós István főpolgármester kizárólag a főváros 2018. évi költségvetésének elfogadásáról, a tervezett beruházásokról és a hajléktalan-ellátásról beszélt, a megjelölt műsorszámban az országgyűlési képviselők választására történő utalás nem történt.
 13. A Kúria Kvk.II.37.478/2014/2. számú végzésében rögzíti, hogy „[a] Kormány, valamint a hatáskörükben eljáró központi államigazgatási szervek és a települési önkormányzatok a Ve. 1. és 2. §-aira tekintettel nem alanyai a választási eljárásnak, ugyanakkor tevékenységük a kampány időszakban kétség kívül érinti a választással kapcsolatos egyes közjogi jogviszonyokat. (…) A kampányidőszakban végzett, a Ve. hatálya alá nem tartozó szervek tevékenységének megítélését mindig az adott tényállás részletes vizsgálatával, az érintett szervezet feladat- és hatáskörére vonatkozó egyedi szabályozás elemzésével lehet eldönteni.”.
 14. A Bizottság álláspontja szerint - utalva a Kúria fenti határozatára - el kell határolni a kormányzati tájékoztatási tevékenységet, a választási időszakban kifejtett kampánytevékenységtől. Ennek alapján szakmai, tájékoztató jellegű megnyilvánulásnak tekintendő a Prof. Dr. Bedros J. Róbert, miniszterelnöki megbízottal folytatott beszélgetés, amelynek kapcsán az interjú alanya kizárólag egy kórházi beruházás részleteiről beszélt, valamint dr. Bartal Tamásnak, a Miniszterelnökség Kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkárának nyilatkozata is, amely az autópálya matricák használatának jogszabályi változásait ismertette.
 15. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy kiemelt jelentősége van annak, hogy 12 műsorszámban egyértelműen a jelölő szervezetekhez köthető személyek szólaltak meg. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, dr. Tuzson Bence, a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter, Jeneiné Dr. Rubovszky Csilla, miniszteri biztos, Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, dr. Fónagy János, parlamenti államtitkár valamennyien képviselőjelöltek, így az ő megjelenésük egyértelműen köthető a választáson induló jelölő szervezethez. Kovács Zoltán kormányszóvivővel, a Nemzetközi Kommunikációs Iroda vezetőjével folytatott beszélgetésben az interjúalany utal arra, hogy a közelgő országgyűlési választásokon a kormánypártok által képviselt politika támogatása indokolt, így ez szintén a kormánypártokhoz köthető tartalomnak minősül.
 16. Az előző bekezdés szerinti műsorszámok vizsgálata alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy míg a Médiaszolgáltató a jelölő szervezetek vonatkozásában jelöltjeik útján több alkalommal is lehetőséget biztosított politikai program bemutatására, a közéleti témákkal kapcsolatos vélemény kifejtésére, ezzel egy időben azonban más jelölő szervezetek részére csak két esetben (2018. február 21-én Fodor Gábor és 2018. március 19-én Morvai Krisztina részére) adott megjelenési lehetőséget.
 17. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az alábbi megállapításokat teszi. Beadványozók által a kampányidőszakban megjelölt 29 napot elégséges időtartamnak tekinti ahhoz, hogy a kifogásban megjelölt műsorszámok vonatkozásában az alapelvek érvényesülése vizsgálható legyen. Ez az álláspont összhangban van a Kúria Kvk.I.37.353/2018/2. számú végzésében rögzített azon álláspontjával, amely szerint a Ve. alapelvi követelmények teljesülését érintően lineáris médiaszolgáltatás esetében, nem egyes műsorok, hanem a műsorfolyam vizsgálatát kell elvégezni. A Médiaszolgáltatónak az a 2018. február 19. és március 20-a közötti magatartása, amely csupán egyes jelölő szervezetek vonatkozásában biztosította a választási kampányidőszak átfogó időszakában politikai, közéleti témákkal foglalkozó műsorában a megjelenési lehetőséget, ellentétes a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között eljárási alapelvvel. Mindezek alapján a Bizottság a kifogásnak ezen alapelv megsértése vonatkozásában helyt ad.
 18. A Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva a Kúria Kvk.III.37.465/2014/2. számú végzésével jóváhagyott 941/2014. számú NVB határozatra, valamint a Kvk.V.37.540/2014/3. számú végzéssel jóváhagyott 1094/2014. számú határozatra – rámutat arra, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megsértése akkor állapítható meg, ha a választási kampányban a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség tartósan és súlyosan sérül. A Nemzeti Választási Bizottság jelen esetben e szempontból is megalapozottnak tekintette a kifogásokat. E döntése kapcsán figyelemmel volt arra, hogy a választási kampány ötven napjából harminc napban jogsértően szerkesztette műsorát és a kampányidőszakból hátra lévő tizenhat nap ehhez képest jóval kevesebb ahhoz, hogy a Médiaszolgáltató műsoraiban megfelelően érvényesítse a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget.
 19. A Ve. 152. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság bírságot szabhat ki. Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató fajtáját, vételkörzetét, a jogsértéssel érintett sajtótermék jellemzőit, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A bírság legmagasabb összege a 152. § (3) bekezdése szerint a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötvenszerese.
 20. A Nemzeti Választási Bizottság a bírság összegének meghatározatása során a Ve. 152. § (2) bekezdés szerint mérlegelte az eset össze körülményét. A Bizottság figyelembe vette, hogy a jogsértés a 2018. évi országgyűlési választások kampányidőszakának közepén, 2018. február 19. napja és 2018. március 20. napja között, tehát a választási kampányidőszak ötven napjából közel harminc napban valósult meg. A Bizottság értékelt továbbá, hogy a jogsértő tevékenység a kifogásban megjelölt műsorszámok jelentős részében megvalósult. A Nemzeti Választási Bizottság figyelemmel volt a bírság összegének meghatározása során a jogsértő tevékenység tartós, ismétlődő jellegére, valamint a jogszabálysértés súlyára egyaránt. A Bizottság értékelte azt a tényt is, hogy a TV2 országosan elérhető lineáris médiaszolgáltató.
 21. A fentiekben részletesen kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kifogásoknak helyt ad. A Ve. 152. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a Ve. 218. § (2) bekezdése a)-b) pontjában foglalt jogkövetkezmények alkalmazásán túl kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy határozata rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül, a jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé.

 

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontján, a 141. §-án, a 151-152. §-án, a 218. § (2) bekezdés a)-b) pontjain, a 217. § (1) bekezdésén, az Mttv. 3. §, 7. § és a 203. § 41. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 23.

                                                                                                                     

 

                                                                                                            

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke