555/2018. NVB határozat - a V. A. benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
555/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a V. A. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 18 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 22/2018. (III.19.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozó 2018. március 17-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez a választás tisztasága választási eljárási alapelv sérelmére való hivatkozással. Kifogásában előadta, hogy a Körúti Korzó 2018. március havi számában valótlan állítást közöltek Beadványozóval, a Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal jelölő szervezet, mint az országgyűlési képviselők 2018. évi választásán induló párt vezetőjével kapcsolatban. Álláspontja szerint a kifogásolt mondat („Vajnai Attila korábban olyan ügyek mellett állt ki, mint az önkényuralmi jelképnek számító vörös csillag hordásának joga. De afférja is volt, amelyben vörös festékkel rongálta meg a kerületi járdákat.”) valótlan tényállítás, nem vélemény, amely megtéveszti az újság olvasóit.
 2. Az OEVB 22/2018. (III.19.) számú határozatában a kifogást érdemben vizsgálta, és rögzítette, hogy a kifogásolt közlés nem alkalmas jogszabálysértés megállapítására, mivel az abban foglaltak – Beadványozó kiállása az említett önkényuralmi jelkép mellett – köztudomású tény. Az OEVB megítélése szerint a kifogásolt közlés második része – a vörös festékkel való rongálás – a választási kampány során zajló véleménynyilvánítás körébe tartozik, szintén köztudomású tény, és szintén nem alkalmas jogszabálysértés megállapítására.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 21-én 13 óra 51 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 22/2018. (III.19.) számú határozata ellen. Beadványában előadta, hogy nem rongált vörös festékkel kerületi járdákat, ilyen ügye nem volt, így az ezzel kapcsolatos, Körúti Korzó című ingyenes közéleti magazin 2018. márciusi számának 8. oldalán megjelent közlés álláspontja szerint nem vélemény, hanem valótlan tényállítás. Fellebbezésében előadta, hogy a járdák rongálásáról nem lelhetőek fel cikkek az interneten, azokra való hivatkozást az OEVB határozata sem tartalmazott, illetve az OEVB határozata egyébként is indokolatlanul túlzó megfogalmazású. Kéri a Nemzeti Választási Bizottságtól a „valótlan állítással elkövetett”, a választások tisztaságát veszélyeztető jogsértés megállapítását, és a Körúti Korzó kiadójának eltiltását a további jogsértéstől.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó 2018. március 17-én benyújtott kifogásában egy kerületi újság, a Körúti Korzó – Erzsébetvárosi Közéleti Magazin 2018. márciusi számának 8. oldalán megjelent cikkében foglalt két mondatot sérelmezi. A sérelmezett cikk az „Erzsébetvárosi népszavazás: az önkormányzat a polgárok pártján” címet viseli, és – címéhez hűen – az erzsébetvárosi népszavazásról szól. A cikk a helyi népszavazás kapcsán egy körképet fest, több ellenzéki párt említése mellett jelennek meg a „Munkáspárt 2006”-ra és Beadványozóra vonatkozó, kifogásolt mondatok.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó kifogásában a cikkben foglalt, helyi népszavazással kapcsolatban megfogalmazott közléseket sérelmezi az országgyűlési képviselők 2018. évi választása tisztaságára való hivatkozással. Kifogásában kiemeli, hogy az általa vezetett Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal „választási megállapodást kötött a Karácsony Gergely által vezetett Párbeszéd nevű párttal”. Beadványozó az OEVB 22/2018. (III.19.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezésében szintén utal arra, hogy álláspontja szerint a kifogásolt közlés célja a választók befolyásolása, „valótlan állítás”, „a választások tisztaságát veszélyeztető, nagy példányszámban terjesztett hazug propaganda.” Fentiekből és azon tényből kiindulva, hogy az erzsébetvárosi népszavazás már lezajlott, a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást és a fellebbezést egyaránt az országgyűlési képviselők 2018. évi választására vonatkozó jogorvoslatként vette figyelembe.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy tárgyi ügy – és az OEVB jelen fellebbezésben megtámadott határozata – előzményeként beadott kifogás benyújtásának követelményei kapcsán a Ve. 212. § (2) bekezdése egyértelmű és taxatív felsorolást tartalmaz annak kötelező tartalmi elemeivel kapcsolatban. A jogszabályi rendelkezés szerint:

„A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.”

 1. A Ve. 215. § c) pontja az érdemi elbírálás feltételéül szabja ezen elemek feltüntetését az első fokú jogorvoslati eljárást megindító kifogás esetében.
 2. A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja előírja, hogy a kifogáshoz csatolni kell a jogszabálysértés bizonyítékát. A bizonyítéknak nyilvánvalóan össze kell függenie a megjelölt kérelemmel, jogsértéssel és azzal a választási eljárással, amiben a jogorvoslati kérelmet benyújtották. Beadványozó által becsatolt bizonyíték (újságcikk) a helyi népszavazási eljárásban értékelhető kijelentéseket tartalmaz, azonban a cikk önmagában utalást sem tesz az országgyűlési képviselők választására, az abban leírtak az országgyűlési képviselők választása egészét nem érintő, helyi közüggyel foglalkozik.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a speciális helyi téma miatt nem helyezhető a cikk tágabb kontextusba és az abban tett kijelentések nem vizsgálhatók a lapszám egésze tekintetében, amely az országgyűlési képviselők 2018. évi választásával is foglalkozik.
 4. Tekintettel arra, hogy a kifogáshoz bizonyítékként benyújtott cikk nem az országgyűlési választással, hanem az erzsébetvárosi népszavazással áll kapcsolatban, illetve Beadványozó nem bizonyította, hogy a cikkben kifogásolt tartalom a képviselőjelölti minőségével kapcsolatban áll, az OEVB helytelenül járt el akkor, amikor a kifogást érdemben vizsgálta.
 5. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések érelmében érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a kifogást, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében felsorolt elemek valamelyikét. Tekintettel arra, hogy Beadványozó 2018. március 17-én kelt kifogása nem tartalmazta a jogszabálysértés bizonyítékát, ezért az érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas.
 6. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára hivatkozva – az OEVB határozatát megváltoztatta és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 23.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke