553/2018. NVB határozat - a V. Z. P. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
553/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a V. Z. P. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 19 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 27/2018. (III. 18.) számú határozatát – jelen határozatban foglalt indoklással – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A kifogás benyújtója 2018. március 6-án 9 óra 11 perckor elektronikus levelében fordult a Pest megye 05. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási irodához (a továbbiakban: OEVI), illetve az OEVI-n keresztül a Pest megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB), amelyben közérdekű adatokat igényelt. A 2018. március 8-án 11 óra 19 perckor megküldött válaszra 2018. március 8-án 12 óra 31 perckor küldött levelében a közérdekű adatigénylését pontosította. A kifogás benyújtója a pontosított közérdekű adatkérésében arról kért tájékoztatást, hogy jelöltenként külön-külön megjelölve a megvizsgált ajánlások közül hány ajánlás került elutasításra abból az okból, hogy az ajánló választópolgár nem szerepel a választókerület névjegyzékében.
 2. A közérdekű adatigénylésre a tartalmát tekintve elutasító választ az igénylés benyújtását követő hatodik napon 2018. március 14-én 14 óra 48 perckor kapta meg. A kifogás benyújtója szerint a választ késve kapta meg, illetve álláspontja szerint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) által megszabott formai követelményeknek sem felel meg, mivel a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást nem tartalmazza. Kérte az OEVB-t, hogy a választási eljárás nyilvánosságára vonatkozó alapelv megsértését állapítsa meg, és a választási szervet a további jogsértéstől tiltsa el.
 3. Az OEVB a kifogáshoz csatolt iratokból megállapította, hogy a választási iroda a kifogás benyújtója által 2018. március 8-án kért adatigénylésére 2018. március 14-én válaszolt és ezzel megsértette a Ve. 2. § (3) bekezdése által alkalmazni rendelt öt napos határidőt.
 4. Az OEVB a kifogásnak azt a részét, mely szerint a határidő elkésettsége a Ve. 2. § (1) bekezdésének f) pontban írt, a választási eljárás nyilvánosságára vonatkozó alapelvet sérti, nem látta megalapozottnak. Az OEVB álláspontja szerint ugyanis a kifogás benyújtója nem jelölte meg, hogy a választási iroda késedelmes válaszadása milyen okból sérti az általa hivatkozott választási alapelvet, így ennek vizsgálata az OEVB részéről nem volt lehetséges.
 5. Az OEVB a kifogásnak azt a részét, mely szerint a választási iroda elmulasztotta a jogorvoslatról szóló tájékoztatási kötelességét és ezzel megsértette az Infotv. rendelkezését, a Ve. 215. § d) pont alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el. Az OEVB álláspontja szerint a kifogásolt magatartás és jogszabálysértés vizsgálatára nem volt hatásköre. Az OEVB álláspontja szerint eljárására a Ve. 208. § alapján csak a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértése esetén van hatásköre.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 21-én 7 óra 23 perckor nyújtott be fellebbezést, amelyben vitatja az OEVB mérlegelési jogkörben hozott döntését.
 2. Fellebbezésében előadja, hogy az OEVB határozata helytelenül mellőzi a Ve. 2. § (1) bekezdése f) pontjában rögzített, a választási eljárás nyilvánosságát rögzítő alapelv sérelmének megállapítását. Jelzi, hogy az OEVI az elkésett, tartalmilag elutasító válaszát követően március 18-án vasárnap minden további kérés nélkül megküldte az általa korábban kért adatokat, ezzel elismerve azok közérdekű mivoltát.
 3. Véleménye szerint a késedelem – öt nap helyett kilenc nap alatt jutott a kért adatokhoz – megalapozza az alapelv sérelmét, ugyanis a rövidített határidő azt hivatott garantálni, hogy a választási eljárás során, a választási eljárás határidőinek rövidsége miatt az azzal összefüggésben álló közérdekű adatokhoz az Infotv.-ben rögzítettnél gyorsabban juthatnak hozzá az igénylők.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 3. Az OEVB sérelmezett döntését a Ve. 2. § (3) bekezdésére alapította, amely szerint a választás kitűzése és a választás eredményének jogerőre emelkedése közötti időszakban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit a választási szervek azzal az eltéréssel alkalmazzák, hogy a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igénynek haladéktalanul, legfeljebb 5 napon belül tesznek eleget.
 4. A fenti szabály megsértésének megállapítása mellett az OEVB a Ve. 2. § (1) bekezdésének f) pontjában hivatkozott nyilvánosság alapelvének sérelmét arra hivatkozással nem vizsgálta, hogy a kifogás benyújtója nem jelölte meg, hogy a választási iroda késedelmes válaszadása milyen okból sérti az általa hivatkozott választási alapelvet, így ennek vizsgálata az OEVB részéről nem volt lehetséges.
 5. Az OEVB hatásköre hiányában érdemi vizsgálat nélkül utasította el az Infotv. által előírt jogorvoslatról való tájékoztatás elmulasztásának vizsgálatát.
 6. A Nemzeti Választási Bizottság érdemében egyetért az OEVB döntésével, illetve indokaival a Ve. 2. § (3) bekezdésének megsértése és az Infotv. rendelkezéseit érintő – a fellebbezésben Beadványozó által sem vitatott megállapításával.
 7. Ugyanakkor a Bizottság álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt alapelv megsértéséhez azt kellett volna Beadványozónak valószínűsítenie, hogy az OEVI késedelme folytán sérelmet szenvedett valamely választásra irányadó jogszabályban biztosított jogosultsága, azaz a késedelem valamilyen joghátrányra vezetett. Ilyen hivatkozás, illetve ennek kellő alátámasztása hiányában csak a konkrét késedelem mint jogsértés megállapításának lehet helye.
 8. Mivel Beadványozó ilyen jogsérelmet megjelölni vagy bizonyítékkal alátámasztani jogorvoslati kérelmeiben nem tudott, a fellebbezés elutasításának és az OEVB határozata érdemének helybenhagyásának van helye, amelyről a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés f) pontján és (3) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 23.

                                                                                                            

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke