550/2018. NVB határozat - a N. S. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
550/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a N. S. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 19 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

  1. Beadványozó 2018. március 20-án 22 óra 58 perckor nyújtotta be elektronikus úton beadványát, amelynek címzését kijavította, illetve indokolását röviden kiegészítette 2018. március 21-én, 12 óra 57 perckor megküldött elektronikus levelében.
  2. Beadványában előadta, hogy Karácsony Gergely jelölt – az általa észlelt „közvetett médiautalások és bejátszások szerint” – „a napokban az ATV-ben lényegében kétségbe vonta Alaptörvényünk legitimitását, kötelező érvényességét és funkcionális alkalmasságát, mivel kijelentette, hogy megbízása esetén erre az Alaptörvényre nem fog felesküdni. Mivel ez nemcsak jogi nonszensz lenne, de ez a hozzáállás nyílt lázadás, lázítás a fennálló alkotmányos rend ellen”, ezért kéri a jelölt hivatalos megnyilatkoztatását ezek felől.
  3. A jelölt véleménye fenntartásának esetére javasolja kizárását a választási eljárásból. Szükségesnek tartja továbbá a „Főügyészség” tájékoztatását is. Beadványának kiegészítésében jelzi, tisztában van a jelölt mentelmi jogával, de megítélése szerint ennek van határa. Véleménye szerint ha „a mi képviseleti demokráciánkban valaki ócsítja az Alaptörvényt, az kb. ugyanaz, mintha egy alkotmányos monarchiában a király vagy királynő tekintélyét kétségbe vonja, támadja, s tudjuk, hogy ezt senki sem teheti következmények nélkül”. Mivel véleménye szerint Karácsony Gergely ezt a határt túllépte, ezért a Nemzeti Választási Bizottság mentességét felfüggesztheti.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1.  A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
  2. A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
  3. A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

  1. A Ve. 215. §-a alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

  1. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó személyi azonosítóját nem tüntette fel, a konkrét jogsértést vagy annak időpontját nem jelöli meg, továbbá azzal kapcsolatban bizonyítékot sem jelöl meg, mindezek alapján pedig beadványa érdemben nem vizsgálható.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 10. §-án, 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 212. § (2) bekezdésén, 215. § b) és c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. március 23.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke