55/2016. NVB határozat - a Magyar Munkáspárt képviseletében eljáró K. L. által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

55/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Munkáspárt (székhely:1043 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51/A.) képviseletében eljáró K. L. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában 8 igen és 0 nem szavazattal meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. augusztus 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

Beadványozó 2016. augusztus 19-én 8 óra 7 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján az ATV Zrt. országos médiaszolgáltató ellen, arra hivatkozással, hogy az megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt, az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét. Kifogástevő előadta, hogy 2016. augusztus 16-án, 20 óra 2 perctől 20 óra 16 percig sugárzott Egyenes Beszéd című műsor a Gyömrőben 2016. augusztus 28-án tartandó időközi polgármester-választás polgármester jelöltjei közül, csak Horváth István független polgármester jelöltnek adott megjelenési lehetőséget. Kifogástevő szerint a műsor szerkesztője nem tudta, hogy a Magyar Munkáspárt nyilvántartásba vett jelöltje Kovács István, azonban Horváth István független jelölt közbeszúrásszerűen jelezte, hogy a Magyar Munkáspártnak is van jelöltje. A szerkesztő ennek ellenére Gyenes Levente jelöltnek ígért megszólalási lehetőséget, míg Kovács István Munkáspárt jelöltjének nem kezdeményezett megszólalási lehetőséget.

Bizonyítékként az ATV honlapján fellelhető, az adásról szóló archív anyag link elérhetőségét jelölte meg Beadványozó (http://www.atv.hu/videok/video-20160816-barabas-richard-es-horvath-istvan).

Mindezek alapján Beadványozó kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az ATV-t a Ve. megsértése okán marasztalja el és tiltsa el a jogszerűtlen gyakorlattól, illetve kötelezze az esélyegyenlőség helyreállítására.

 

Az ATV. Zrt. 2016. augusztus 19-ei nyilatkozata szerint nem sértették meg a kifogásban hivatkozott Ve.-beli alapelveket, mert a Magyar Munkáspárt jelöltjének az időközi választáson történő indulásával kapcsolatban tájékoztatást adott a kifogásolt műsorszámban, illetve hivatkozott arra is, hogy a gyömrői időközi választáson kívül rendszeresen tájékoztatást ad a különböző választásokon a Magyar Munkáspárt jelöltjének indulásáról. Ezen túl az ATV Zrt. hivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság és jogelődjének a hasonló ügyekben kialakított joggyakorlatára.

 

II.

Gyömrő Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) 1/2016. (VI. 01.) HVB határozatával az időközi polgármester választást 2016. augusztus 28-ára tűzte ki. Az időközi választáson a HVB három jelöltet vett nyilvántartásba, a GYÖMRŐ 2000 KÖR jelöltjét, Gyenes Levente Zoltánt, Horváth István Attilát, mint független jelöltet és Kovács Istvánt a Magyar Munkáspárt jelöltjét.

III.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás a műsorszolgáltató tevékenységét az időközi választás kampányában való részvétellel összefüggésben támadta, mely alapján arra – mint ágazati jogszabály – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) és a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) rendelkezései is irányadóak.

A Ve. 151. § (1) bekezdése alkalmazásában a műsorszolgáltató választási kampányban való részvételével kapcsolatban a Ve. rendelkezéseinek érvényre juttatása vizsgálandó az Mttv. és az Smtv. általános, alapelvi szabályaira figyelemmel. Az Smtv. 13. §-a szerint a tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni.

Az Mttv. 203. § 41. pontja szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása a médiaszolgáltató szabad döntésén alapul, a médiaszolgáltató az, aki szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti. A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a műsorterjesztők az Mttv. hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, az Mttv.-ben és az Smtv.-ben meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen együttműködve eljárni.

A Nemzeti Választási Bizottság fenti, az Mttv.-ben és az Smtv.-ben foglalt alapelvek, valamint a Ve. rendelkezései és alapelveivel összefüggésben az alábbiakat állapítja meg.

Az Mttv. a médiaszolgáltató részére biztosítja a szerkesztői szabadságot, aminek mintegy garanciáját adja az Mttv. 7. §-ának, az Smtv. 13. §-ának és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjainak rendelkezése. A Ve. alapelvi szabályainak a műsorszámok összességét illetően kell érvényesülnie. A Nemzeti Választási Bizottság – 137/2014. NVB határozat, 960/2014. NVB határozat, 1106/2014. NVB határozat, 70/2015. NVB határozat, 73/2015. NVB határozat, 74/2015. NVB határozat – jogelődje, az Országos Választási Bizottság – 646/2010. OVB határozat, 630/2010 OVB határozat, 484/2006. OVB határozat, 177/2006. OVB határozat – és a Kúria több eseti döntésében – Kvk.IV.37.214/2006/2., Kvk.III.37.375/2015/3., Kvk.III.37.376/2015/3.számú végzések – is rámutatott arra, hogy a meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni.

A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban megfogalmazott követelmény érvényesülésének vizsgálata során nem járhat el az egyes műsorszámokat kiragadva, hanem figyelemmel kell lennie valamennyi, a választásokkal kapcsolatba hozható tartalmú hír- és politikai műsorra. Ezen álláspontot erősíti az Alkotmánybíróság 1/2007. (I. 18.) AB határozatában foglalt érvelése is. Az Alkotmánybíróság e döntésében rögzítette, hogy „a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye nem értelmezhető úgy, mint amely azt a követelményt támasztja a műsorszolgáltatóval szemben, hogy az minden egyes álláspontot minden műsorszámban megjelenítsen. Ha a kiegyensúlyozottsági követelmény érvényesítésére minden esetben kizárólag egy műsorszámon belül keríthetne sort a műsorszolgáltató, az a sajtó-, azon belül a szerkesztési szabadság olyan fokú sérelmét jelentené, amelyet a legitim jogalkotói cél: a véleménypluralizmus elérése nem igazol”.

A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint, figyelemmel az Alkotmánybíróság hivatkozott, 1/2007. (I. 18.) AB határozatában rögzített álláspontra, valamint az Mttv. fent hivatkozott rendelkezéseire, egy műsorszám tartalmának meghatározása, a tartalom kiválasztása, összeállítása és az annak alapján kialakított gyakorlat a szerkesztői szabadság és a szerkesztő felelősségébe és nem a választási bizottságok hatáskörébe tartozó kérdés, így annak vizsgálatára a Nemzeti Választási Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel.

A Kúria hivatkozott Kvk.III.37.375/2015/3. és Kvk.III.37.376/2015/3. számú végzéseiben az alábbiakat rögzítette: „Az Mttv. és az Smtv. idézett rendelkezései egybevetéséből megállapítható, hogy a műsorszolgáltató számára a törvény biztosítja a szerkesztői szabadságot. Emellett kell megemlíteni azt is, hogy a Ve. alapelvi szabályainak a műsorszámok összességében kell érvényesülni. Az NVB is hivatkozik erre az igényre. A Legfelsőbb Bíróság a Kvk.IV.37.214/2006/2. számú végzésében elvi szinten rámutatott arra, hogy a meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. (..) A műsorszám tartalmának a meghatározása, a tartalom kiválasztása, összeállítása és az annak alapján kialakított gyakorlat, mint az NVB helyesen mutat rá, a szerkesztői szabadságra és a szerkesztő felelősségébe tartozik, nem a választási bizottságok hatáskörébe tartozó kérdés, így annak vizsgálatára az NVB nem rendelkezik hatáskörrel.”

Tekintettel arra, hogy a Beadványozó mindösszesen egy műsorszám tekintetében hozott fel bizonyítékot a választási alapelvek megsértésére vonatkozóan, továbbá figyelemmel arra a tényre is, hogy jelen kifogás elbírálása több mint egy héttel előzi meg az időközi választás augusztus 28-ai időpontját, a kifogástevő által sérelmezett cselekmény a Nemzeti Választási Bizottság szerint – a Kúria által is megerősített következetes álláspontja alapján – nem alapozhatja meg a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelv sérelmét, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a kifogás elutasításáról döntött.

Mindezek alapján a Bizottság a Ve. 220. §-a alapján a kifogásnak nem adott helyt és azt elutasította.

IV.

A határozat a Ve. 151. §-án, a 220. §-án, az Mttv. 3. §-án, 7. §-án, 32. § (3) bekezdésén, a 203. § 41. pontján, az Smtv. 13. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2016. augusztus 19.

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke