549/2018. NVB határozat - a Lévai György által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
549/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Lévai György (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 19 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

 1. Beadványozó 2018. március 19-én 17 óra 21 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 1. § (1) bekezdése és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján.
 2. Álláspontja szerint a Nemzeti Értékelvű Párt – amelynek Beadványozó is képviselőjelöltje – 2011 óta használatban lévő szlogenjét egy betű eltéréssel használja a Jobbik Magyarországért Mozgalom. Előadása alapján Nemzeti Értékelvű Párt elnevezésének jogerősen bejegyzett rövidítése a NÉP, amelyet védjegyoltalom alá is helyezett. Véleménye szerint a Jobbik Magyarországért Mozgalom által használt „A NÉP PÁRTJÁN” szlogen Beadványozó jelölő szervezetének szlogenje és szerzői jogi védelem alatt áll. Állítása bizonyításául mellékelte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított védjegyokiratot, a Nemzeti Értékelvű Párt honlapjáról készült képernyőfelvételeket, valamint a Jobbik Magyarország Mozgalom szlogenjét tartalmazó digitális fényképfelvételeket.
 3. Fentiekre tekintettel kéri a Jobbik Magyarországért Mozgalom eltiltását a „NÉP” mint rövidített név, valamint szlogen használatától.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2.  A Ve. 208. §-a alapján, a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
 3. A Ve. 212. § (2) bekezdése rögzíti a kifogás kötelező tartalmi elemeit, amelyek megléte az érdemi vizsgálat lefolytatásának feltétele. A Ve 212. § (2) bekezdés a) pontja alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését.
 4. A Bizottság a kifogásban foglaltakkal kapcsolatban megállapítja, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy az általa kifogásolt cselekmény milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]
 5. A Ve. 215. §-a alapján, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

 1. A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy tárgyául szolgáló kifogás vizsgálata során megállapítja, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmében nem jelölte meg, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom tevékenysége mely választási jogszabály, mely rendelkezését sérti, amelynek következtében kifogása érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást – a Ve. 215. § c) pontja alapján – érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve 208. §-án, a 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 23.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke