541/2014. NVB határozat - dr. Horkovics-Kováts János a Kisgazdapárt és dr. Fenyvesi Zoltán a Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezetek képviselői által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
541/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Horkovics-Kováts János a Kisgazdapárt és dr. Fenyvesi Zoltán a Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezetek képviselői (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Baranya Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 53/2014. (III. 06.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 53/2014. (III. 06.) számú határozatával a Kisgazdapárt és a Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezeteket 5.075.000,-Ft összegű bírsággal sújtotta. Az OEVB határozatában kifejtette, hogy Gáspár József, a Kisgazdapárt, valamint a Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezetek jelöltjeként indulni szándékozó választópolgár az átvett 100 db ajánlóív közül 2014. március 3-án 16:00 óráig egyet sem adott le a választási irodán. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése értelmében bírságot szabott ki a jelölő szervezettel szemben.
Beadványozók 2014. március 8-án fellebbezést nyújtottak be az OEVB határozata ellen, melyben előadták, hogy tudomásuk szerint a jelöltként indulni szándékozó választópolgár határidőben leadta az ajánlóíveket, s erről igazolással is rendelkezik.
Hivatkoztak a Ve. 121. § (2) bekezdésére, mely szerint a választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző negyvennyolcadik napon átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Noha a Ve. 120. § (2) bekezdése alapján az igénylő valóban a jelölő szervezet, de az ajánlóívek átadása nem a jelölő szervezetnek történt, hanem magának a jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak. Nem tartják elfogadhatónak, hogy a leadás elmulasztása miatt azt bírságolják meg, aki nem vett át egyetlen ajánlóívet sem, nem volt annak birtokában egy percig sem. Ezt követően a polgári jogviszonyokat alapvetően szabályozó Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) birtokra, a kárfelelősségre és a megbízásra vonatkozó rendelkezéseire hivatkoznak, valamint kérik a Pest Megye 11. OEVB 36/2014. (III.6.) számú határozat hatályon kívül helyezését.
II.
A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített, ajánlóívek leadásának kötelezettségével kapcsolatban a jelölő szervezetet objektív felelősség terheli, ezért ennek elmulasztása esetén kimentésre nincs lehetőség. Az OEVB ez esetben hivatalból köteles bírságot kiszabni, nincs e tekintetben mérlegelési jogköre.
Beadványozók azon állításukat, hogy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár az ajánlóíveket valóban leadta, s arról még igazolással is rendelkezik, semmivel nem támasztották alá. A Ptk. fellebbezésben hivatkozott rendelkezései a – beadványozók a Ptk-ra maguk is, mint a polgári jogviszonyokat alapvetően szabályozó törvényre hivatkoznak – választási eljárás során relevanciával nem bírnak.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
Mindazonáltal a Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a választási eljárás során a jogorvoslati eljárásban nincsen lehetőség a támadott határozat hatályon kívül helyezésére. Megjegyzi továbbá, hogy beadványozók más határozat hatályon kívül helyezését kérik, mint amit a fellebbezéssel támadtak.
III.
A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén, 124 § (1) és (2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke