54/2022. NVB határozat - a 2022. április 3-ára kitűzött országos népszavazás kampányidőszakában a Kormány és az országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok politikai reklámjainak a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató RTL KLUB elnevezésű országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

54/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a 2022. április 3-ára kitűzött országos népszavazás kampányidőszakában a Kormány és az országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok politikai reklámjainak a Magyar RTL Televízió Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) médiaszolgáltató RTL KLUB elnevezésű országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában - 7 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Kormány által kezdeményezett

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?” és a

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

kérdésekben 2022. április 3-ára kitűzött országos népszavazás kampányidőszakában a Kormány és az országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok egyenként – valamennyi kérdés tekintetében összesen – 18 perc 45 másodperc időtartamban jogosultak közzétenni politikai reklámjukat Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató RTL KLUB elnevezésű országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint, a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - alkalmazni kell.
 2. A Ve. 147/F. §-ának a népszavazási eljárásra való alkalmazása alapján a népszavazást megelőző kampányidőszakban a 147/A-147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató és a kizárólag interneten elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével - legkésőbb a népszavazást megelőző ötvenedik napon közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. Amennyiben a határidőig nem nyilatkozik, politikai reklámot nem tehet közzé.
 3. Az országos népszavazás kampányidőszakában politikai reklám közzétételére a 147/A-147/E. § rendelkezéseit - a 147/A. § (3) bekezdése kivételével - kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a politikai reklámok közzétételére szánt, az egy médiaszolgáltatásra eső időtartamot a médiaszolgáltató határozza meg, de az nem lehet kevesebb, mint a közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartam fele, ezen túl a médiaszolgáltatónak a bejelentésben a politikai reklám közzétételére szánt időtartamot is meg kell jelölnie.
 4. Amennyiben a médiaszolgáltató által közölt időtartam eltér a közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartamtól, a Nemzeti Választási Bizottság az egyes jogosultak rendelkezésére álló időtartamot arányosan csökkentett, illetve megnövelt mértékben állapítja meg.
 5. Az országos népszavazás kampányidőszakában az Nsztv. 69. § (2) bekezdése szerint a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban összesen háromszáz percben köteles közzétenni a Kormány és az országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok politikai reklámjait. A 8/2022. (I. 11.) KE határozattal kitűzött négy népszavazási kérdés tekintetében, az egy jogosultra eső időtartamot a Nemzeti Választási Bizottság az 5/2022. számú, 2022. január 17-én 16.00 órakor jogerőre emelkedett határozatában állapította meg.
 6. A Ve. 3. § (1) bekezdés 10. pontja szerint az országosan elérhető médiaszolgáltatás az a médiaszolgáltatás, amely Magyarország lakosságának legalább ötven százaléka számára elérhető.
 7. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 36. pontja szerint a lineáris médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.
 8. A kampányidőszak a Ve. 139. § (1) bekezdése alapján a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő - választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 27. §-a rögzíti, hogy a kampányidőszak 2022. február 12-étől 2022. április 3-án 19.00 óráig tart.
 9. Az IM rendelet 29. § (2) bekezdése szerint a Ve. 147/A-147/E. §-ának szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató legkésőbb 2022. február 12-én 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét.
 10. A Magyar RTL Televízió Zrt. – a jogszabályban előírt határidőn belül - 2022. február 3- án jelentette be a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy az RTL KLUB elnevezésű országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában a népszavazási kampányidőszakában biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét, összesen 150 perc időtartamban.
 11.  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalos oldalán található Bejelentés alapján működő országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások elnevezésű nyilvántartás szerint a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által nyújtott, RTL KLUB elnevezésű médiaszolgáltatás országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás.
 12. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a 8/2022. (I. 11.) KE határozattal 2022. április 3-ára kitűzött országos népszavazás kampányidőszakában a Kormány és az Országgyűlésben képviselőcsoporttal rendelkező Demokratikus Koalíció, FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Kereszténydemokrata Néppárt, LMP- Magyarország Zöld Pártja (korábbi neve: Lehet Más a Politika), Magyar Szocialista Párt és Párbeszéd Magyarországért Párt - valamennyi kérdés tekintetében – mint közzétételre jogosultak külön-külön 18 perc 45 másodperc időtartamban jogosultak közzétenni politikai reklámjaikat a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL KLUB elnevezésű országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, a 65. § (2) bekezdésén, a 69. §-án, a Ve. 3. § (1) bekezdés 10. pontján, a 139. §-án, a 147/A. – 147/E. §-án, a 147/F. §-án, az Mttv. a 203. § 36. pontján, az IM rendelet 27. §-án és a 29. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2022. február 7.

 

 

 

                                                                                            Dr. Téglási András

                                                                                 a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke