54/1998. (X.17.) OVB határozat - Budácsik Lajos, a Magyar Szocialista Párt Országos Központjának titkárságvezetõje által benyújtott panasz tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
54/1998. (X.17.) OVB számú határozata

  Az Országos Választási Bizottság Budácsik Lajos, a Magyar Szocialista Párt Országos Központjának titkárságvezetõje által benyújtott panaszt elutasítja.

A határozat ellen három napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS 

Budácsik Lajos 1998. október 15-én panaszt nyújtott be, amelyben a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt politikusainak beszédeibõl, illetve írásaiból idézetett. Álláspontja szerint ezek – és más kormánypárti – idézetek az esélyegyenlõség elvét sértik, félrevezetik a választópolgárokat a tekintetben, hogy a településük fejlõdése csak akkor biztosított, ha a kormánypárti jelöltekre szavaznak. Kérte az idézett nyilatkozatok törvénysértõvé nyilvánítását és az érintett pártok és politikusok kötelezését a választási eljárás szabályainak betartására.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése értelmében “a választási törvények megsértésére hivatkozva a jelölt, a jelölõ szervezet és az érintett választópolgár, illetõleg jogi személy panaszt nyújthat be.” A Ve. 78. (2) bekezdése szerint a panasznak “tartalmaznia kell a törvénysértés bizonyítékainak megjelölését és a kifogás benyújtójának értesítési címét. A hiányosan benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.”

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a panasz benyújtója nem jelölte meg a törvénysértés bizonyítékait. Nem tekinthetõ bizonyítéknak a kifogásolt nyilatkozatok szó szerinti idézése a beadványban, ha a kifogásolt nyilatkozatot tartalmazó dokumentumokat eredetinek tekinthetõ formában nem csatolja. Emiatt az Országos Választási Bizottság a panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat a Ve. 77. § (1) bekezdésén, 78. § (2) bekezdésén, a jogorvoslati lehetõségrõl való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén és 80. § (4) bekezdésén alapul.

Dr. Kukorelli István
az Országos Választási Bizottság
elnöke