53/2022. NVB határozat - a Mindent a Cigányokért Fórum Párt jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

53/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Mindent a Cigányokért Fórum Párt (2300 Ráckeve, Béke utca 17.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában - 7 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Mindent a Cigányokért Fórum Pártnak az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek vizsgálata]

 1. A Mindent a Cigányokért Fórum Párt 2022. február 2-án jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét kérte az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán, az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 3/2022. (I. 11. ) IM rendelet 11. számú melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P1 formanyomtatvány).
 2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. a) pontja alapján az országgyűlési képviselők választásán jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, továbbá az országos nemzetiségi önkormányzat lehet, ha a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szerezetek nyilvántartásába felvette.
 3.  A Ve. 119. §-ának (1) bekezdése alapján azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A Ve. 119. § (2) bekezdése szerint a szervezet bejelentésére annak törvényes képviselője jogosult.  
 4. A Mindent a Cigányokért Fórum Párt jelölő szervezetként való bejelentését Kövesdi János tette meg, az általa aláírt P1 formanyomtatvány benyújtásával. Ehhez egyidejűleg csatolta a Budapest Környéki Törvényszék 2022. január 27. napján kelt, 47.Pk.60.500/2016/36. számú végzését, amely – Rafael Gyula képviseleti joga megszűnésének megállapítása mellett – Kövesdi János mint elnök 2026. október 14. napjáig fennálló általános, önálló képviseleti jogának a nyilvántartásba történő átvezetéséről rendelkezett.
 5. A Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Iroda a szervezet bejelentkezését követően ellenőrizte a Mindent a Cigányokért Fórum Párt létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.
 6. A www.birosag.hu oldalon elérhető, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 86. § (1) bekezdése szerinti közhiteles nyilvántartásban a Mindent a Cigányokért Fórum Párt törvényes képviselőjeként Rafael Gyula szerepel, azonban nevezett képviseleti megbízási ideje 2022. január 12-én megszűnt.
 7. Tekintettel arra, hogy a párt bejelentéséhez csatolt, a törvényes képviselő személyében bekövetkezett változásról rendelkező 47.Pk.60.500/2016/36. végzés jogerősítő záradékkal nem volt ellátva, a Nemzeti Választási Bizottság Titkársága megkereste a Budapest Környéki Törvényszéket az említett végzés jogerőre emelkedése (várható) időpontjának a közlése végett. A Budapest Környéki Törvényszék a megkeresésre adott válaszában közölte, hogy az említett végzés jogerejének megállapítására – és ezt követően a módosítás nyilvántartásban történő átvezetésére – legkorábban, jogorvoslat hiányában 2022. február 14. napján kerülhet sor.
 8. A Ve. 119. § (2) bekezdés értelmében a jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be. A Nemzeti Választási Bizottság következetes és a Kúria által is helybenhagyott joggyakorlata szerint a képviseleti jog a választási eljárást illetően a közhiteles nyilvántartásnak való teljes megfelelést kívánja meg {Kúria Kvk.IV.37.376/2019/5. számú végzés, Indokolás [21]}. Mindez tehát azt jelenti, hogy a választási eljáráshoz kapcsolódó joghatályos nyilatkozat megtételére nem jogosult az az a törvényes képviselő, akinek megbízása a civil szervezetek közhiteles nyilvántartása szerint megszűnt, ám a nyilvántartásból ténylegesen nem került törlésre [41/2020. NVB határozat, 285/2019. NVB határozat, 277/2019. NVB határozat, 259/2019. NVB határozat, 29/2019. NVB határozat, Kvk.IV.37.376/2019/5. és Kvk.II.37.677/2020/6. számú végzések] és értelemszerűen az a képviselő sem, akinek a képviseleti joga a nyilvántartásban (még) nem szerepel.
 9. A fentiekkel egyezően a Kúria Kvk.II.37.677/2020/6. számú végzése rögzíti, hogy az ügyek jogi megítélése szempontjából nem jelent különbséget, hogy az adott képviselő a bírósági nyilvántartásban egyáltalán nem, vagy pedig lejárt megbízással szerepel. Visszautalva a Kvk.II.37.146/2014/2. számú végzésében foglaltakra kifejtette, hogy „a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek – helyesen – a szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személyt tekintette. Az eljárás jellege, a rendelkezésre álló rövid határidők ugyanis csak azt teszik lehetővé, hogy az illetékes választási iroda a jelölő szervezet adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrizze. A nyilvántartás pedig csak az ilyenként bejelentett képviselő nevét és lakóhelyét tartalmazza. A képviseletre jogosult személyen tehát – a Ve. 119. § (2) bekezdésének vonatkozásában – a szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy értendő.”
 10. Tekintettel a fentiekben leírtakra, a Bizottság megállapítja, hogy a Mindent a Cigányokért Fórum Párt esetében a szervezet bejelentésekor eljárt Kövesdi János a szervezet képviselőjeként nem szerepel a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában, így a választási eljárásban, a választási szervek előtt a Mindent a Cigányokért Fórum Párt képviseletére nem jogosult. Mindezek alapján a 2022. február 2-án tett bejelentés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, amely miatt a Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasítja a szervezet nyilvántartásba vételét.
 11. A Bizottság indokoltnak tartja megjegyezni azt is, hogy jelen visszautasítás jogerőre emelkedése sem jelenti akadályát annak, hogy amennyiben a törvényes képviselő képviseleti joga bekerül a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásába, a szervezetet ismételt bejelentés után, az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén, a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vegye.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 3. § 3. a) pontján, 119. §-án, 133. §-án, a Civil tv. 86. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § -án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 3.

 

 

                                                                                            Dr. Téglási András

                                                                                 a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke