53/2021. NVB határozat - az Országos Szlovák Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

53/2021. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Szlovák Önkormányzatban (1114 Budapest, Fadrusz u. 11/a) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Szlovák Önkormányzatban elhalálozás miatt megüresedett mandátumot a Magyarországi Szlovákok Szövetsége (1139 Budapest, Lomb utca 1-7.), a Csabai Szlovákok Szervezete (5600 Békéscsaba, Kossuth L. tér 10.), az IDENTITA Szlovák Egyesület (1116 Budapest, Marokszedő utca 13. II/5.), valamint a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete (1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 19.) közös listájának 34. sorszám alatti helyén szereplő Körtvélyesi Ivett részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2021. november 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1.  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés k) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő halálával.
  2.  Andó György a 2019. évi szlovák országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Magyaroroszági Szlovákok Szövetsége, a Csabai Szlovákok Szervezete, az IDENTITA Szlovák Egyesület és a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete közös listájának jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot, amely közös listát a Nemzeti Választási Bizottság 307/2019. számú határozatával vett nyilvántartásba.
  3.  Galda Levente az IDENTITA Szlovák Egyesület elnökhelyettese 2021. szeptember 22-én kelt, elektronikusan megküldött levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy nevezett Képviselő 2021. szeptember 22-én elhunyt. A Képviselő halálának tényét Sz. O., az Országos Szlovák Önkormányzat kabinetvezetője 2021. október 1. napján küldött elektronikus levelében is megerősítette.
  4.  A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán, soron következő jelölt szerzi meg.
  5.  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  6.  A közös listát állító jelölő szervezetek, a Magyaroroszági Szlovákok Szövetségének, a Csabai Szlovákok Szervezetének, az IDENTITA Szlovák Egyesület és a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesületének törvényes képviselője élve a Nektv. 68. § (2) bekezdésében foglalt jelölés jogával, a Ve.-ben meghatározott határidőben – elektronikus úton 2021. október 4-én megküldött, személyesen 2021. október 6. napján benyújtott írásbeli nyilatkozatában – az elhunyt Képviselő helyére a lista 34. sorszám alatti helyén szereplő Körtvélyesi Ivettet jelölte.
  7.  Figyelemmel arra, hogy a közös listát állító jelölő szervezetek jelölése a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság az Országos Szlovák Önkormányzatban elhalálozás miatt megüresedett mandátumot Körtvélyesi Ivett részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1.  A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés k) pontján, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2021. november 3.

 

                                                                                            Dr. Téglási András

                                                                                 a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke