524/2014. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2014. április 6. napjára kitűzött általános választásán az országos nemzetiségi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában

 

 A Nemzeti Választási Bizottság
524/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2014. április 6. napjára kitűzött általános választásán az országos nemzetiségi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2014. április 6. napjára kitűzött általános választásán használt szlovák nemzetiségi listás szavazólap adattartalmát jelen határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
 
A határozat ellen a meghozatalát követő napon az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a szerint az országgyűlési képviselők választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. melléklete szerint, a törvény értelmében nemzetiségnek minősül a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a Nemzeti Választási Bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint amennyiben a szavazólap adattartalmának jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében - megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket.
 
A Ve. 256. § (1) bekezdése rögzíti, hogy külön szavazólap szolgál az egyéni választókerületi, az országos pártlistás és - nemzetiségenként - a nemzetiségi listás szavazásra.
A nemzetiségi önkormányzat által állított nemzetiségi lista szavazólapja tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. A nemzetiségi lista szavazólapján nem kell a lista sorszámát feltüntetni.
A nemzetiségi önkormányzat által állított nemzetiségi lista szavazólapján a Ve. 6. melléklet a)-f) és k) pontja szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni.
A nemzetiségi önkormányzat által állított nemzetiségi lista szavazólapján a jelölő szervezet kérésére a jelölő szervezet nevét, rövidített nevét, a jelölt kérésére a jelölt nevét a nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni.
Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
II.
A határozat a Vjt. 7. §-án, a Nektv. 1. mellékletén, a Ve. 162. §-án és 256. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 240. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 11.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke