523/2018. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
     523/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában 12 igen és 0 nem szavazattal meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban az országos pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (a továbbiakban: Közszolgálati Médiaszolgáltató) lineáris médiaszolgáltatásában való közzétételére rendelkezésre álló időtartam pártlistánként 20 perc 26 másodperc.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[1]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 147/A. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a közszolgálati médiaszolgáltatók lineáris médiaszolgáltatásukban a Nemzeti Választási Bizottság által – valamennyi országos lista jogerős nyilvántartásba vételét követően – a 147/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott időtartamban kötelesek közzétenni az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait.

[2]          Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a szerint az országgyűlési képviselők választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.

[3]          A Ve. 147/A. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam négyszázhetven perc. A jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot az egyes pártlistlisták között egyenlő arányban kell felosztani, továbbá a jelölő szervezet rendelkezésére álló időtartamot közszolgálati médiaszolgáltatónként szintén egyenlő arányban kell felosztani.

[4]          A politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltatónak a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró médiaszolgáltatásában kell közzétennie.

[5]          A közzététel egyéb szabályait a 147/A. § (4)-(6) bekezdései és a 147/E. § rögzítik.

[6]          A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 84. § (1) bekezdése és 203. § 32. pontja szerint a közszolgálati médiaszolgáltató a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság.

[7]          Az Mttv. 203. § 36. pontja szerint a lineáris médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.

[8]          A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalos oldalán található Közszolgálati médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatások elnevezésű nyilvántartás rögzíti a Közszolgálati Médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatásokat.

[9]          A kampányidőszak – a Ve. 139. §-a alapján – a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. §-a rögzíti, hogy a választási kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.

II.

[10]       A Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett pártlisták száma 23. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2018. év április 8. napjára kitűzött választása kampányidőszakában a 23 pártlistát állító jelölő szervezet pártlistánként 20 perc 26 másodperc időtartamban jogosult közzétenni politikai reklámját a Közszolgálati Médiaszolgáltató médiaszolgáltatásában.

[11]       Mivel 2015. július 1-jétől a korábbi négy közszolgálati médiaszolgáltató helyett, azok egyesülésével jelenleg a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, mint egyedüli közszolgálati médiaszolgáltató látja el ezt a tevékenységet, a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a pártlistát állító jelölő szervezeteket megillető 20 perc 26 másodperc időtartam további felosztására nincs mód.

III.

[12]       A határozat a Vjt. 7. §-án, a Ve. 139. §-án, 147/A. §-án, az Mttv. 84. § (1) bekezdésén és a 203. § 32. és 36. pontján, az IM rendelet 28. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. március 16.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke