52/2016. NVB határozat - a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás kampányidőszakában a CEE Broadcasting Co. Srl. médiaszolgáltató SUPER TV2 elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásában közzétehető politikai reklámok időtartamának meghatározása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

52/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás kampányidőszakában a CEE Broadcasting Co. Srl. médiaszolgáltató SUPER TV2 elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásában közzétehető politikai reklámok időtartamának meghatározása tárgyában 8 igen és 0 nem szavazattal meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány) által kezdeményezett „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” kérdésben 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás kampányidőszakában a Kormány és a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok politikai reklámjainak a CEE Broadcasting Co. Srl. médiaszolgáltató SUPER TV2 elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásában való közzétételére rendelkezésre álló időtartam egyenként huszonöt perc. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. augusztus 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

A Köztársasági Elnök az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló 233/2016. (VII. 5.) KE határozatában a Kormány által kezdeményezett és az Országgyűlés 8/2016. (V. 10.) OGY határozatával elrendelt országos népszavazást 2016. október 2. napjára tűzte ki.

A CEE Broadcasting Co. Srl. médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 2016. augusztus 12-én bejelentette, hogy a 2016. október 2-án tartandó országos népszavazás kampányidőszakában politikai reklám közzétételének lehetőségét kívánja biztosítani 150 perc időtartamban a SUPER TV2, a MOZI+, a PRIME, az IZAURA TV és a ZENEBUTIK elnevezésű médiaszolgáltatásaiban.

A Médiaszolgáltató 2016. augusztus 19-én küldött beadványában úgy módosította eredeti bejelentését, hogy csak a SUPER TV2 elnevezésű médiaszolgáltatás esetében kívánja biztosítani politikai reklám közzétételét, 150 perc időtartamban.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 69. §-a szerint az országos népszavazási kampányidőszakban politikai reklámot a kezdeményezés szervezői, továbbá a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok tehetnek közzé.

Fentiek alapján politikai reklámot a kezdeményezés szervezője, a Kormány, illetve a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok, a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, a Magyar Szocialista Párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Kereszténydemokrata Néppárt és a Lehet Más a Politika jogosultak közzétenni.

II.


Az Nsztv. 69. §-a szerint az országos népszavazási kampányidőszakban a politikai reklámok közzétételére a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek (a továbbiakban: Ve.) az Európai Parlament tagjainak választásán irányadó szabályait kell alkalmazni, mely szerint az arra jogosultak politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam 300 perc.

A Ve. 147/F. § (1) bekezdése alapján az általános választást megelőző kampányidőszakban a Ve. 147/A-147/E. § szabályozása alá nem tartozó, tehát közszolgálatinak nem minősülő, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével - legkésőbb a választást megelőző ötvenedik napon közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a politikai reklám közzétételére a Ve. 147/A-147/E. § rendelkezéseit - a 147/A. § (3) bekezdése kivételével - kell megfelelően alkalmazni. A politikai reklámok közzétételére szánt, az egy médiaszolgáltatásra eső időtartamot a médiaszolgáltató határozza meg, de az nem lehet kevesebb, mint az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartam fele. Ha a médiaszolgáltató által így meghatározott időtartam eltér az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartamtól, a Nemzeti Választási Bizottság az egyes jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot arányosan csökkentett, illetve megnövelt mértékben állapítja meg.

 

A Ve. 3. § 9a. pontja szerint országosan elérhető médiaszolgáltatás az, amely Magyarország lakosságának legalább ötven százaléka számára elérhető.

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság főigazgatójának 2016. augusztus 15-ei tájékoztatása szerint a SUPER TV2 elnevezésű médiaszolgáltatás a Ve. 3. § 9a. pontja szerinti országosan elérhető médiaszolgáltatásnak minősül.

III.

Az Nsztv. 69. §-a, a Ve. 147/F. § (2) bekezdése, valamint a Médiaszolgáltató bejelentése alapján a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás kampányidőszakában a Kormány és a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló műsoridő tartama százötven perc.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a százötven percet a Kormány és a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, országgyűlési frakcióval rendelkező pártok között egyenlő arányban kell felosztani.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Kormány által kezdeményezett, „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” kérdésben 2016. október 2-ra kitűzött országos népszavazás kampányidőszakában a Kormány és a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési frakcióval rendelkező, fentiekben hivatkozott öt párt egyenként huszonöt perc időtartamban jogosultak közzétenni politikai reklámjaikat a Médiaszolgáltató SUPER TV2 elnevezésű médiaszolgáltatásában.

IV.

A határozat az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, a 69. §-án, a Ve. 147/A. §-án, a 147/B. §-án, a 147/F. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. augusztus 19.

 

                                                                                       

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke