52/2013. NVB határozat - K. L. magánszemély által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
52/2013. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság K. L. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a
„Kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés tűzze napirendre és tárgyalja meg Magyarország Alaptörvényének módosítását annak érdekében, hogy a miniszterelnöki tisztséget ugyanaz a személy összesen legfeljebb nyolc éven át tölthesse be.”
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2013. november 6-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.
Az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 118. § (3)-(5) bekezdései, mintáját a régi Ve. 153. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országos népszavazási kezdeményezésen és az országos népi kezdeményezésen történő végrehajtásáról szóló 11/2008 (III. 1.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: ÖTM rendelet) melléklete határozza meg. A Nemzeti Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az nem felel meg a régi Ve.-ben meghatározott adattartalomnak, valamint az ÖTM rendelet mellékletében lévő mintának. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a benyújtott íven szerepel a beadványozó saját kezű aláírása, valamint a táblázat sorszámozása nem folyamatos, ezért a népi kezdeményezés aláírásgyűjtő íve a jogszabályi követelményeknek nem felel meg.
Az Nsztv 17. §-a szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választópolgárok számára megtévesztő kérdés az Nsztv. 17. §-ába ütközik.
A kérdésben szereplő „a miniszterelnöki tisztséget ugyanaz a személy összesen legfeljebb nyolc éven át tölthesse be.” kitétel nem egyértelmű a tekintetben, hogy a miniszterelnöki tisztséget érintő korlátozás a jövőre vonatkozik, vagy azt visszamenőlegesen is alkalmazni kell olyan személyekre nézve, akik már korábban is töltöttek be miniszterelnöki tisztséget. A kérdésből nem derül ki egyértelműen, hogy a benne szereplő nyolc éves időkorlátozásba beleszámít-e a javasolt Alaptörvény-módosítás hatályba lépését megelőzően egy adott személy miniszterelnöki megbízatásának időtartama. Ezen okból a feltett kérdés a választópolgárok számára nem egyértelmű, az megtévesztő.
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – az Nsztv. 18. § b) és c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, valamint az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a jogszabályi követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án, 18. § b) és c) pontján, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 118. § (3)-(5) bekezdésén, 131. §-án, 131/A. § b) pontján, 153. § (1) bekezdés e) pontján, az ÖTM rendelet mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2013. november 26.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke