519/2018. NVB határozat - a Demokratikus Koalíció által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

519/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció (képviseli: Gregus László, székhely:1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15., a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 22/2018. (III. 13.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

  1. Pest megye 01. számú OEVB 22/2018. (III 13.) OEVB határozatával visszautasította dr. A. É.-nak az OEVB-be a Demokratikus Koalíció általi megbízását. Az OEVB határozatában idézte a választási eljárásról szóló 2018. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 28. § (1) bekezdését és megállapította, hogy a Demokratikus Koalíció által bejelentett személy nem lehet az OEVB tagja, mert a jelölő szervezet az egyéni választókerületben nem állított jelöltet, ezért a megbízás a jogszabályi követelményeknek nem felel meg.

[A fellebbezés tartalma]

  1. Beadványozó 2018. március 14-én 13 óra 05 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a Demokratikus Koalíció képviseletében eljárva. Idézte a Ve. 28. §-át, valamint a törvényjavaslat 27-32. §-aihoz fűzött indokolást. Álláspontja szerint egyértelmű, hogy egy jelölő szervezet több jogcímen – az egyéni jelölt és a listaállítás jogán – is jogosult választási bizottsági tag delegálására. A két delegálási jogcímet a jogalkotó úgy foglalja egybe, hogy amennyiben mindkét jogcímen lehetősége lenne a szervezetnek tagot delegálni, úgy csak egy tagot bízhat meg. Mindebből arra következtetett, hogy az országos lista állítása jogalapot teremt az OEVB-be a tag megbízására. Mindezek alapján kérte az OEVB törvénysértő határozatának megváltoztatását.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1.  A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

  1. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
  2.  A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy azt Beadványozó a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet nevében nyújtotta be. A jelölő szervezetnek a civil szervezetek közhiteles nyilvántartása szerint nyilvántartási száma: 01-02-0014391.
  3. A Kúria Kvk.III.37.281/2014/3. számú végzésében rögzítette, hogy a „nyilvántartásba-vételi szám alatt az adott szervezet nyilvántartási adatairól szóló kivonat szerinti nyilvántartási számot kell érteni, mellyel azonosnak tekinthető a Civil Szervezetek Névjegyzékében található megyei nyilvántartási szám, amely az évszámot is feltünteti.”
  4. Beadványozó fellebbezésében a jelölő szervezet nyilvántartásba vételi számaként a „14391”-t adta meg. Hivatkozva a Kúria Kvk.III.37.281/2014/3. számú végzésében foglaltakra a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó által a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba vételi számaként megadott adat nem egyezik meg a szervezetnek a civil szervezetek közhiteles nyilvántartása szerint nyilvántartási számával, illetve megyei nyilvántartási számként sem fogadható el, mert nem tartalmazza az évszámot. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó által fellebbezésében megadott adat a jelölő szervezet nyilvántartásba vételi számaként nem fogadható el.
  5. A fellebbezésben a jelölő szervezet nyilvántartásba-vételi száma feltüntetésének hiánya az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás jogkövetkezményével jár. [Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.III.37.280/2014/3. és Kvk.III.37.282/2014/3. számú végzések]
  6. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát, mely miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.  

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 16.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke