513/2018. NVB határozat - a dr. Urbán Ágnes Viktória által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

513/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Urbán Ágnes Viktória [(képviseli: dr. H. T. ügyvéd (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott kifogás tárgyában – 11 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Origó Párt és képviselőjelöltje, Pintér Henriett megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjába foglalt, a választás tisztaságának megóvására és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó eljárási alapelveket.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást egyebekben elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1.  Beadványozó 2018. március 12-én 16 óra 17 perckor ügyvédi meghatalmazottja útján a Ve. 208.§-a alapján kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az országgyűlési képviselők 2018. évi választásán jelölő szervezet jelöltállítása során megvalósult jogellenes eljárásra hivatkozással.
 2. Bedványozó által kifogásolt jogsértés az "ORIGÓ Párt Országos csoport" elnevezésű facebook-csoport oldalán közzétett videó-üzenet (a továbbiakban: videó):

https://www.facebook.com/pinter.henriett/videos/g.373627696435097/1574407205930615/?type=2&theater&ifg=1.

 1.  A nyilvános, bármely Facebook-felhasználó számára elérhető videóban egy, a bepanaszolt jelölő szervezet érdekében eljáró személy arra hívja fel az Origó Párt jelöltjeit és a jelöltek részére ajánlás gyűjtését végző személyeket, hogy a már aláírt íveket fényképezzék le, majd a fényképeket küldjék el az Origó Párt facebook-os elérhetőségére, illetve két –  a videóban megnevezett – e-mail címre. Beadványozó álláspontja szerint az aláírt ívek fényképének fenti megküldése személyes adatokkal való visszaélésre hív fel, és azt a célt szolgálja, hogy a fényképeket az aktivisták elérhetővé tegyék harmadik személyek számára.
 2. Beadványozó előadja továbbá, hogy a lakóhelye szerinti illetékességgel bíró Budapest 11. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Iroda értesítése szerint ajánlást adott le Fuglovics-Hedvicsek Sándor, az Origó Párt Budapest 11. számú egyéni választókerületében nyilvántartásba vett jelölt ajánlóívén. Kijelenti, hogy a nevezett jelöltet nem támogatta ajánlásával, visszaéltek a személyes adataival, így a nyilvántartásba vett jelölt ajánlásgyűjtése sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.
 3. A kifogásolt videó beadványozó álláspontja szerint több választási eljárási alapelvet sért. Kúriai döntésekre hivatkozással előadja, hogy a videóban szereplő felhívás sérti a Ve. 2. § (1) a) pontjában tételezett, a választás tisztaságának alapelvét. Véleménye szerint a videóban beszélő aktivista felhívása a választók megtévesztésével jár, a személyes adatok törvényellenes célra való felhasználására irányul. A videó felhívása a kifogásban foglaltak alapján sérti továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1.§ (1) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében szabályozott adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket, egyben veszélyezteti az ajánlási jog titkos gyakorlását is.
 4. Beadványozó álláspontja szerint a videóban szereplő felhívás sérti továbbá a Ve. 2. § (1) e) pontába foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. Kifogásában rámutat arra, hogy az ajánlást adó választópolgár vélelmezi az ajánlás gyűjtő jelölt, jelölő szervezet jóhiszeműségét és az adatvédelmi szabályok megtartását. Ezzel szemben a videó kifejezetten az adatkezeléssel való visszaélésre hív fel. E kérdéskör kapcsán a Ve. 122. § (5) bekezdésére hivatkozással kiemeli, hogy a választópolgár az ajánlását visszavonni nem tudja, így adott esetben ajánlása további adatkezelését sem tilthatja meg, illetve előfordulhat az is, hogy nem értesül arról, hogy ajánlása szerepel valamely jelölt ajánlóívén.
 5. A Ve. 2. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott, a választási eljárásban való önkéntes részvétel elvét is sérti Beadványozó előadása szerint az, hogy a választói akaratot megtestesítő ajánlások – melyek titkosságára szintén utal – megismerhetővé válnak harmadik személyek számára. Álláspontja szerint az ajánlások visszaélésszerű kezelésére buzdító felhívás célja nem értelmezhető másképp, mint az ajánlóíveken szereplő személyes adatok további, rendeltetésüktől eltérő felhasználása.
 6. Beadványozó előadja, hogy a videóban beszélő aktivista az Origó Párt nevében továbbít utasításokat a párt színeiben induló jelölteknek és a párt aktivistáinak, a videó kifejezetten az Origó Párt Facebook csoportjában jelent meg, az Origó Párt e-mail címei hangzanak el, erre tekintettel nem csak a videóban beszélő személy, hanem az Origó Párt is sérti a választás tisztasága és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.
 7. Beadványozó kéri a Nemzeti Választási Bizottságtól (a továbbiakban: NVB) annak megállapítását, hogy az Origó Párt, a videóban szereplő aktivista és Fuglovics-Hedvicsek Sándor, az Origó Párt Budapest 11. számú egyéni választókerületében nyilvántartásba vett jelölt a választási eljárás hivatkozott három alapelvét megsértette, és kéri az eltiltásukat a további jogsértéstől. Kéri továbbá, hogy az NVB semmisítse meg Fuglovics-Hedvicsek Sándor egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételét.

II.

 [A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A kifogás részben alapos.
 2. Nemzeti Választási Bizottságnak elsőként abban kell állást foglalnia, hogy az Origó Párt közösségi oldalán közzétett videó sérti-e a választás tisztasága, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, illetve a választási eljárásban való önkéntes részvétel alapelvét.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a kifogásolt videót 2018. február 27-én az ORIGÓ Párt Országos Csoport elnevezésű nyilvános Facebook-csoport hírfolyamában tették közzé. A 7 perc 5 másodperc hosszú videóban az Origó Párt aktivistája – akit a kifogás nem nevez meg, de egyértelműen beazonosítható Pintér Henriett személyében – nyilvános felhívást tesz közzé az országgyűlési képviselők 2018. évi választására történő ajánlásgyűjtéssel kapcsolatban. A felhívás az Origó párt jelöltjeinek és aktivistáinak szól, „aláírt” ívek lefényképezésére és a fényképek a párt facebook-os elérhetőségén illetve e-mail címen történő megosztására buzdít. A videóban az is elhangzik, hogy „fontos követni, hol tartunk”, mivel már csak néhány nap van hátra az aláírások gyűjtésére, illetve az aktivista kéri az aláírt ívek számának naponta történő megküldését.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 252. § (1) bekezdésének és a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I. 11.) IM rendelet 24. §-ának megfelelően az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A Ve. 124. § (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A Nemzeti Választási Bizottság az előbbiekben hivatkozott rendelkezéseknek megfelelően a videóban elhangzottakat az országgyűlési képviselők 2018. évi választásán történő, egyéni jelöltek bejelentésére szolgáló, az ajánlóíveken szereplő adatok jogellenes kezelésével kapcsolatos felhívásként értékeli.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság osztja a kifogás azon megállapításait, melyek szerint a videó felhívása sérti a választás tisztaságának alapelvét, mivel személyes adatok törvényellenes célra való felhasználására irányul, illetve sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét is, hiszen az aktivista kifejezetten az adatkezeléssel való visszaélésre hív fel.
 6. A Nemzeti Választási Bizottság nem ért egyet Beadványozó azon érvelésével, miszerint a videóban szereplő felhívás sértené a választási eljárásban való önkéntes részvétel eljárási alapelvét.
 7. A Nemzeti Választási Bizottság a továbbiakban Beadványozó a Ve. alapelvek sérelme körén kívül eső kérelmeit vizsgálta. A Bizottság álláspontja szerint, mivel az egyéni jelöltek nyilvántartásba vételére nyitva álló idő 2018. március 5-én lezárult, ebből okszerűen következik, hogy a Nemzeti Választási Bizottságnak a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján nincs lehetősége a jogsértőt eltiltani a további jogsértéstől.
 8. Beadványozó azon kérelmét illetően, miszerint kéri a Nemzeti Választási Bizottságtól a Budapest 11. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Fuglovics-Hedvicsek Sándor egyéni képviselőjelöltet nyilvántartásba vevő határozatának megsemmisítését, a Bizottság az alábbiakra mutat rá. Tekintettel arra, hogy a nevezett jelöltet jogerősen nyilvántartásba vették, így a nevezett jelölt ajánlásgyűjtése kapcsán Beadványozó kifogásában jelzett vonatkozások már nem tudják érinteni a jelöltre leadott érvényes ajánlások számát. Jogerősen nyilvántartásba vett egyéni képviselőjelölttel szemben a választási eljárásban további jogorvoslat már nem kereshető, a jelölt nyilvántartásba vétele ellen az országos egyéni választókerületi választási bizottság határozatával szemben volt lehetőség fellebbezést benyújtani.
 9. A fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, és a kifogásnak részben helyt adott.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. § (2) bekezdés a) b) és e) pontján, 124. § (1) bekezdésén, a 218. § (2) bekezdés a) pontján, a 252. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 16.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke