512/2018. NVB határozat - a dr. Szűcs Lajos által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

512/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Szűcs Lajos (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 34/2018. (03. 12.) számú határozatát megváltoztatja és a Lakos Péter (a továbbiakban: Kifogást tevő) magánszemély által 2018. március 9-én benyújtott kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1.  Kifogást tevő 2018. március 9-én, elektronikus úton kifogást nyújtott be Pest Megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottságához, amelyben előadta, hogy Gyálon, „Szűcs Lajos, a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjéről több olyan plakát került a villanyoszlopokon kihelyezésre, amelyek Gyálon az Ady Endre út, Szent István út között találhatóak”. Kifogást tevő a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének a) és e) pontjára, továbbá a 144. § (3) és (5) bekezdésére hivatkozással sérelmezi, miszerint a plakátkihelyezés Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a választási plakátoknak a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 1/2014. (I. 31.) számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-ba ütközik, mivel a tárgyi útszakasz szerepel azon közterületek felsorolásában, ahol ez a tevékenység tiltott. Kifogást tevő kifogásához bizonyítékként fényképfelvételeket is mellékelt. Mindezek alapján kérte a választási bizottságot, hogy a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, a jogsértőt a további jogszabálysértő magatartástól tiltsa el.
 2. Fentiekre tekintettel OEVB rögzítette, hogy értelmezése és álláspontja szerint a villanyoszlop létesítménynek minősül, azt a rendeletalkotó – kivételként - nem vonta ki a szabályozási körből. Hangsúlyozta továbbá, miszerint nincs hatásköre vizsgálat tárgyává tenni, hogy a helyi rendelet megalkotásának valóban voltak-e a törvény által előírt - műemlékvédelmi vagy környezetvédelmi – indokai, de a hivatkozott önkormányzati rendelet érvényes és jelenleg is hatályos, bevezető rendelkezésében a felhatalmazó jogszabályok között szerepel a Ve. 144. § (5) bekezdése. Mivel a Rendelet melléklete a választási plakát elhelyezésének tilalmával érintett közterületek között nevesíti a kifogásban hivatkozott útszakaszt, az OEVB megállapította, hogy a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt megsértette a Ve. 144. § (3) bekezdésében, valamint a 144. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján alkotott Rendelet 3. §-ban foglalt rendelkezést, ezért a jelölő szervezeteket 34/2018. (03. 12.) számú határozatával a további jogszabálysértéstől eltiltotta.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó, a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt Pest Megye 07. számú országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelöltjeként 2018. március 14-én fellebbezést nyújtott be az illetékes választási szervnél az OEVB 34/2018. (03. 12.) számú határozata ellen, amelyet az OEVB 2018. március 14-én 15 óra 43 perckor felterjesztett a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 2. Beadványában előadta, hogy az OEVB hatáskörét túllépve, kiterjesztően és tévesen értelmezte a Rendelet 3. §-át amikor az abban említet „létesítmények” körébe vonta a villanyoszlopokat, kiemelte továbbá, hogy a Rendelet 3. §-a értelmében, „tilos választási plakát elhelyezése az e rendelet mellékletében felsorolt közterületeken, az ott lévő épületeken, létesítményeken (pl. szobor, emlékmű, kerítés), növényzeten.” A Rendelet melléklete jegyzékben ugyan rögzíti az Ady Endre utca Kőrösi út – Szent István utca közötti szakaszát, de az idézett jogszabályhely a létesítmények körében nem sorolja fel a villamosenergia-szolgáltató által igénybevett, az egyetemes villamosenergia-szolgáltatás vagy a közművilágítás céljait szolgáló hálózati elemeket, villanyoszlopokat. A Rendelet 3. §-ában felsorolt létesítmények között a szobrok, emlékművek és kerítések egyike sem tekinthető közcélú hálózati elemnek, így álláspontja szerint a felsorolás nem enged arra következtetni, hogy a jogalkotó Gyál Város Önkormányzata villamosenergia-szolgáltatás infrastruktúráját is a Rendelet hatálya alá kívánta volna vonni. Beadványozó álláspontjának alátámasztásaként hivatkozott az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében és a XXIII. cikk (1) bekezdésében rögzített véleménynyilvánítás szabadsága és a választhatóság jogának alkotmányos elveire, melyeket határozatával az OEVB korlátozott, továbbá a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzésében foglaltakra, valamint az Alkotmánybíróság IV/00548/2014. számú határozatára is.
 3. Mindezek alapján Beadványozó kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatát változtassa meg akként, hogy az OEVB határozat alapjául szolgáló kifogást utasítsa el.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés alapos.
 2. A Ve. 231. § (4) bekezdése értelmében a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság, illetve a bíróság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja.
 3. A Ve. 139. §-a alapján a választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A Ve. 140. § (1) bekezdés a) pontja szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát. Jelen ügy alapját választási plakát kihelyezése képezi.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a választási plakát elhelyezésére vonatkozó szabályokat a Ve. VIII., a választási kampányról szóló fejezetének 144. §-a tartalmazza. A választási plakát tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy a plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.
 5. A Bizottság összhangban a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzésében foglaltakkal kiemeli, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága kiterjed a választási kampány során a jelöltek és a jelölő szervezetek által folytatott kampánytevékenységre, melynek egyik eszköze a plakátok készítése, elhelyezése [Alkotmánybíróság 1/2013. (I. 7.) AB határozat], a választási kampány a véleménynyilvánítás szabadságának megnyilvánulási formája [Alkotmánybíróság 39/2002. (IX. 25.) és 60/2003. (XI. 26.) AB határozat]. A Ve. 144. § helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak. A választási szervek az e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, míg a közúti közlekedési szabályok, továbbá a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályokat nem alkalmazhatják, tekintve, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.
 6. A Ve. 144. § (3) bekezdése szerinti főszabályhoz képest, a (4) bekezdés az egyes építményeken való plakátelhelyezéshez nélkülözhetetlen tulajdonosi, bérlői, vagyonkezelői hozzájárulás szükségességéről, az (5) bekezdés a meghatározott célú, így műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból indokolt közterületeken érvényesülő önkormányzati rendeleti tilalomról, míg a (6) bekezdés az önálló hirdető-berendezés és óriásplakát elhelyezéséhez kapcsolódó közterület-használatra vonatkozó szabályok alkalmazásáról rendelkezik. A (7) bekezdés továbbá tiltja, a plakátok egymást eltakaró, fedő kihelyezését és előírja, hogy az károkozás nélkül legyen eltávolítható.
 7. A Bizottság álláspontja szerint, az OEVB által alkalmazott Rendelet 3. §-a a rendelet mellékletében felsorolt közterületeken, az ott lévő épületeken, létesítményeken (pl. szobor, emlékmű, kerítés) növényzet esetében tiltja a választási plakátok elhelyezését. Megállapítható azonban, hogy a Rendelet a „létesítmény” fogalmát egzakt módon nem határozza meg, így egyértelműen nem vonja szabályozási körébe a Ve. 144. §-a szerinti villanyoszlopon elhelyezett választási plakátot sem, továbbá a Rendelet az abban foglalt korlátozás törvényi okát sem rögzíti, erre való tekintettel jelen ügyben a Rendelet 3. §-ában foglalt tiltó rendelkezés alkalmazását a Ve. 144. §-a (4)-(7) bekezdései nem teszik lehetővé, ezáltal a korlátozás nélküli elhelyezés főszabályát a Rendelet rendelkezései nem ronthatják le.
 8. Mindezek alapján a Bizottság álláspontja szerint a Rendelet hatálya a közterületen kampányidőszakban elhelyezett plakátok villanyoszlopon történő kihelyezésére, illetve eltávolítására nem biztosíthat jogalapot.
 9. Fentiekre figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Kifogást tevő panasza alaptalan. A kifogásában foglaltak szerint a plakátok villanyoszlopon való elhelyezése nem sérti a Ve. 144. §-át, továbbá a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontját sem, így emiatt jogsértés megállapítására és az attól való eltiltásra nem kerülhet sor. Erre tekintettel a Bizottság az OEVB 34/2018. (03. 12.) számú határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdésének b) pontja alapján megváltoztatja és a kifogást a Ve. 220. §-a alapján elutasítja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontján, a 139. §-án, a 140. § (1) bekezdés a) pontján, a 144. §-án, a 220. §-án, a 231. § (4) bekezdésén és a 235. § (5) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 16.

 

 

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke