510/2018. NVB határozat - a B. A. által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

510/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. A. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 11 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelvet azzal, hogy az M1 médiaszolgáltatás Ma reggel című műsor 2018. február 28. és március 13-a közötti műsorfolyamában a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetnek nem biztosított megjelenési lehetőséget. A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt kötelezi, hogy jelen határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül az M1 médiaszolgáltatás Ma reggel című televíziós műsorszáma előtt tegye közzé.

A Nemzeti Választási Bizottság a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t 1.035.000 Ft, azaz egymillió harmincötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 - 01040391 - 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V182088757. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást a 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelv megsértésének megállapítása vonatkozásában elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 13-án 15 óra 37 perckor kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján a választási eljárás alapelveinek megsértése miatt. Kifogásában előadta, hogy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap M1 televízió Ma reggel című műsorában az országgyűlési választási kampány idején rendszeresen szerepelnek a FIDESZ-KDNP Kormány képviselői, illetve a Kormányhoz köthető elemzők. Kifogásában 2018. február 28. és március 13. között összesen 11 műsorszámot és az azokban szereplő személyeket jelöli meg. Beadványozó rögzítette, hogy műsorba meghívottak személyéből, a műsorszám címéből, valamint az egyes műsorszámok tartalmából megállapítható, hogy megbízásuknál fogva a FIDESZ és a KDNP, illetve a Kormányhoz kötődő politikusok, közszereplők kampánytevékenységet folytattak, melyben a FIDESZ-KDNP kampányát segítették. Rögzíti, hogy a megszólalók több esetben megnevezték a Jobbik Magyarországért Mozgalmat, és a pártot, valamint az ellenzéket megszólalásaikban negatív színben tüntették fel. A Jobbik Magyarországért Mozgalom azonban egyetlen egyszer sem kapott a műsorban megjelenési, reagálási lehetőséget, a műsorba egyetlen ellenzéki politikus sem került meghívásra.
 2. A kifogásban megjelölt tényállás alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg a Ve. 2. § (2) bekezdés c) és e) pontjában foglaltak alapelvek sérelmét, a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján tiltsa el a jogsértőt a további jogsértéstől és a Ve. 152. § (1) bekezdése alapján kötelezze a médiatartalom-szolgáltatót arra, hogy a tevékenységét marasztaló határozat rendelkező részét tegye közzé. Kérte továbbá, hogy a Bizottság fontolja meg bírság kiszabásának lehetőségét.
 3. A Nemzeti Választási Iroda a tájékoztatta a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a kifogás tartalmáról. A Médiaszolgáltató válaszában az alábbiakat közölte. Az NMHH Médiatanácsának kiforrott gyakorlata szerint – amelyet, még a korábbi médiaszabályozás vonatkozásában az 1/2007. (I. 9.) AB határozat is megerősített – a Ma reggel-hez hasonló magazinműsoroknak nem önmagukban, az egyes műsorszámok vonatkozásában, hanem a műsorszám-sorozat egészében kell kiegyensúlyozottságra törekedniük. A kiegyensúlyozott tájékoztatásnak nem általában véve, hanem konkrét, a közéletet foglalkoztató ügyek vonatkozásában kell megvalósulnia. Ezért álláspontja szerint irreleváns, hogy egy-egy közéleti szereplő (választási kampányidőszakban: jelölő szervezet) hányszor és milyen időtartamban szerepel a műsorszámban; azt kell vizsgálni, hogy mi volt a műsorszámban említett konkrét ügy, téma, és annak a bemutatása – a műsorszámok sorozatában – kiegyensúlyozott volt-e.
 4. Előadta, hogy a kifogásban említett többhetes időszakban több fontos közéleti téma tárgyalása is terítékre került az érintett műsorszámokban, ezek megfelelő bemutatása külön-külön vizsgálandó, és külön-külön áll fenn ezek esetében a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége is.
 5. Előadta továbbá, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége nem keletkeztet alanyi jogot a médiában való személyes megszólalásra senki számára. Megítélése szerint a közönség érdekét szolgáló szabály lényege nem a személyes megszólalási lehetőség biztosítása, hanem az eltérő véleményeknek a közösség részére való eljuttatása, melyet akár más is bemutathatott az érintett időszakban a műsorszámban bemutatott közéleti ügyekben (amennyiben másnak is lehetett egy konkrét ügy vonatkozásában hasonló vagy azonos tartalmú véleménye), illetve adott esetben akár a műsorvezető maga is összefoglalhatta azt. Ennek érdemi vizsgálata azonban kifogás pontosítását igényelné. Megjegyezte továbbá, hogy az M1 műsorán számos alkalommal szerepelnek a Jobbikhoz kötődő közéleti szereplők, politikusok, melyeket a kifogás nem említ.
 6.  A Médiaszolgáltató előadta továbbá, hogy a kifogásban foglaltak vizsgálata nem a Ve. keretén belül, hanem a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv) szerinti kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége körében vizsgálandó, mely az NMHH Médiatanácsa hatáskörébe tartozik.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás az M1 médiaszolgáltatás Ma reggel című műsorával kapcsolatban került előterjesztésre, mely tekintetében a médiaszolgáltató a kifogásban foglaltakkal szemben nem a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, hanem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.. Ezt a tényt a Médiaszolgáltató 2018. március 15-i nyilatkozata is megerősíti. A kifogással érintett műsorszám vonatkozásában a mediaklikk.hu oldal rögzíti, hogy az az MTVA saját gyártású, minden hétköznap jelentkező reggeli politikai és közéleti témákkal foglalkozó műsor.
 2.  Beadványozó a műsorszolgáltató tevékenységét a 2018. évi országgyűlési képviselők választási kampányában való részvétellel összefüggésben támadta, mely alapján arra, mint ágazati jogszabály az Mttv. rendelkezései is irányadóak. A Ve. 151. § (1) bekezdése alkalmazásában a műsorszolgáltató választási kampányban való részvételével kapcsolatban az Mttv. általános, alapelvi szabályainak érvényre juttatása a Ve. rendelkezéseire figyelemmel vizsgálandók.
 3. Az Mttv. 3. §, 7. § és a 203. § 41. pontja szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, és a médiaszolgáltató az, aki szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti. A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a műsorterjesztők az Mttv. hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, az Mttv.-ben meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen együttműködve eljárni.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság fenti, az Mttv.-ben foglalt alapelvekkel és a Ve. rendelkezéseivel összefüggésben az alábbiakat állapítja meg.
 5. Az Mttv. a médiaszolgáltató részére biztosítja a szerkesztői szabadságot, aminek mintegy garanciáját adja az Mttv. 7. § (1) bekezdésében foglalt „jóhiszeműség és tisztesség követelménye” és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelve. A Ve. alapelvi szabályának a műsorszámok összességét illetően kell érvényesülnie. A Nemzeti Választási Bizottság és jogelődje, az Országos Választási Bizottság – a Kúria által jóváhagyott – több eseti döntésében is rámutatott arra, hogy a meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. [137/2014. NVB határozat, 960/2014. NVB határozat, 1106/2014. NVB határozat, 70/2015. NVB határozat, 73/2015. NVB határozat, 74/2015. NVB határozat, 55/2016. NVB határozat, Kvk.IV.37.214/2006/2., Kvk.III.37.375/2015/3., Kvk.III.37.376/2015/3.számú végzések]
 6. A választási bizottságok és a bíróságok következetes gyakorlata szerint az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó kötelezettség betartása csak a műsorfolyam egészének, de legalább átfogó részének ismeretében vizsgálható. Az alapelv sérelme akkor állapítható meg, ha a médiaszolgáltató valamennyi műsorszámát a választási eljárás időszakában, de legalább átfogó részében vizsgálva bizonyítható, hogy valamely jelölő szervezet indokolatlanul kevesebb megjelenési lehetőséget kap más, azonos jogi helyzetben lévő jelölő szervezetekkel szemben. [Kvk.III.37.465/2014/2., Kvk.V.37.540/2014/3.]
 7. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott „esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között” alapelvi követelmény érvényesülésének vizsgálata során nem járhat el egyes műsorszámokat kiragadva.
 8. Hivatkozva a Ve. 139. §-ára, valamint a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. §-ára, az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán a kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.
 9. Beadványozó kifogásában a választási kampányidőszakon belül a Ma reggel című műsor 2018. február 28. és március 13. között, tehát 14 napon keresztül sugárzott, összesen 11 műsorszámát jelölte meg és szolgáltatott bizonyítékot a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint e) pontjában foglalt, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmére vonatkozóan.
 10. A választási kampánytevékenység a Ve.141.§-a alapján kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából. A Nemzeti Választási Bizottságnak jelen ügyben elsőként azt kellett megvizsgálnia, hogy a bizonyítékként megjelölt műsorszámok valamennyi részlete a Ve.141.§-ának második fordulata szerinti olyan kampányidőszakban folytatott tevékenységnek tekinthető-e, amely a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányul, azaz, hogy a műsorban megszólalók mindegyike a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, mint jelölő szervezetek (a továbbiakban: jelölő szervezetek) képviseletében szólalt-e meg.
 11. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy Fodor Csaba, a Nézőpont Intézet ügyvezetője, Ifj. Dr. Lomniczi Zoltán alkotmányjogász, Gerő András történész, Galló Béla politológus, Ráduly Róbert Kálmán polgármester és Boros Bánk Levente elemző által kifejtett vélemények és álláspontok szakmai megnyilvánulásoknak tekinthetők, amelyek kívül esnek a Ve. 141. §-a szerinti tevékenységen, így az alapelvek megsértése vonatkozásában azok vizsgálatát mellőzi.
 12. A Nemzeti Választási Bizottság szerint kiemelt jelentősége van annak, hogy öt műsorszámban egyértelműen a jelölő szervezetekhez köthető személyek szólaltak meg, így Nacsa Lőrinc az Ifjúsági kereszténydemokrata szövetség elnöke, aki a jelölő szervezetek közös pártlistájának is jelöltje, Kovács Zoltán kormányszóvivő, dr. Tuzson Bence államtitkár, aki jelölt a közös pártlistáján jelölt, Deutsch Tamás Európai Parlamenti képviselő, aki szintén a közös pártlistán szereplő jelölt.
 13. Az előző bekezdés szerinti műsorszámok vizsgálata alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy míg a Médiaszolgáltató a jelölő szervezetek vonatkozásában jelöltjeik útján több alkalommal is lehetőséget biztosított politikai program bemutatására, a közéleti témákkal kapcsolatos vélemény kifejtésére, ezzel egy időben azonban a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében nem adott megjelenési lehetőséget, ilyenre a kifogással kapcsolatos levelében sem hivatkozott. Médiaszolgáltató levelében továbbá nem jelölt meg egyetlen olyan műsorszámot sem a kampányidőszak jelenlegi időtartamában, amely a Ma reggel című műsorral jellegét tekintve egyenértékűnek tekinthető, és abban a Jobbik Magyarországért Mozgalom, vagy egyértelműen hozzá köthető személy ismertette volna a szervezet politikai programját, közéleti eseménnyel összefüggő álláspontját.
 14. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az alábbi megállapításokat teszi. Beadványozó által a kampányidőszakban megjelölt 14 napot elégséges időtartamnak tekinti ahhoz, hogy a kifogásban megjelölt műsorszámok vonatkozásában az alapelvek érvényesülése vizsgálható legyen. Médiaszolgáltatónak az a magatartása, amely csupán egyes jelölő szervezetek vonatkozásában biztosítja a választási kampányidőszak átfogó időszakában politikai, közéleti témákkal foglalkozó műsorában a megjelenési lehetőséget, ellentétes a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között eljárási alapelvvel. Mindezek alapján a kifogásnak ezen alapelv megsértése vonatkozásában helyt ad.
 15. A Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva a Kúria Kvk.III.37.465/2014/2.számú végzésével jóváhagyott 941/2014. sz. NVB határozatra, valamint a Kvk.V.37.540/2014/3.számú végzéssel jóváhagyott 1094/2014. sz. határozatra – rámutat arra, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megsértése akkor állapítható meg, ha a választási kampányban a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség tartósan és súlyosan sérül. A Nemzeti Választási Bizottság e vonatkozásban nem tartotta megalapozottnak a kifogást. E döntése kapcsán figyelemmel volt arra, hogy a kifogásban hivatkozott 11 műsorszámból 5-t vont értékelési körébe, illetve, hogy a választási kampányból hátra lévő 23 nap még elégséges idő ahhoz, hogy a Médiaszolgáltató műsoraiban érvényesítse a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget.
 16. A fentiekben részletesen kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt adott. A Ve. 152. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a Ve. 218. § (2) bekezdése a)-b) pontjában foglalt jogkövetkezmények alkalmazásán túl kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy határozata rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül, a jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé.

 

 1. A Nemzeti Választási Bizottság alkalmazva a Ve. 152. § (2) bekezdése szerinti jogkövetkezményt, bírság kiszabását is indokoltnak tartja. E döntése meghozatalában figyelemmel volt az eset összes körülményeire, így különösen arra, hogy a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató közszolgálati médiaszolgáltató, mely által nyújtott lineáris médiaszolgáltatás országos vételkörzetű. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság 1.035.000 Ft összegű bírság kiszabását tartotta indokoltnak.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, 141. §-án, 151-152. §-án, 218. § (2) bekezdés a)-b) pontjain, az Mttv. 3. §, 7. § és a 203. § 41. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 16.

 

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke