51/2016. NVB határozat - Gőgös Zoltán magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

51/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Gőgös Zoltán magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában 7 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő

 

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Kúria által Knk.IV.38.133/2015/3.számú végzéssel hitelesített,

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról?”

 

országos népszavazási kezdeményezés támogatására gyűjtött érvényes aláírások száma a százezret elérte, de kétszázezer alatt maradt.

Az érvényes aláírások száma 181.318.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. augusztus 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

 

Indokolás

I.

A Nemzeti Választási Bizottság 2015. november 30-án hozott 140/2015. számú határozatával megtagadta Szervező 2015. november 4-én benyújtott „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról?” országos népszavazási kezdeményezés kérdését tartalmazó aláírásgyűjtő ívének hitelesítését.

 

A Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem alapján lefolytatott eljárásban a Kúria 2016. február 23-án hozott Knk.IV.38.133/2015/3.számú végzésével a Nemzeti Választási Bizottság 140/2015. számú határozatát megváltoztatta, és az aláírásgyűjtő ívet hitelesítette.

Szervező a Nemzeti Választási Iroda elnöke által hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív másolatain 2016. február 29. és 2016. június 28. között gyűjthette a támogató aláírásokat.

Szervező 2016. június 28-án, a törvényes határidőn belül, a Nemzeti Választási Irodának ténylegesen 27.986 db aláírásgyűjtő ívet adott át. A Nemzeti Választási Iroda a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 21. §-a alapján elvégezte az aláírások ellenőrzését.

Az Nsztv. 21. § (5) bekezdése kimondja, hogy az aláírások tételes ellenőrzését addig kell folytatni, amíg bizonyossá nem válik, hogy az érvényes aláírások száma a kétszázezret eléri, vagy az érvényes aláírások száma százezer alatt marad, vagy az érvényes aláírások száma a százezret eléri, de kétszázezer alatt marad.

Az aláírások ellenőrzésének eredményéről az Nsztv. 21. § (9) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.

Az Nsztv. 22. § (3) bekezdése szerint az aláírások ellenőrzésének eredményét a Nemzeti Választási Bizottság határozatban állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztatása alapján megállapította, hogy a Kúria által Knk.IV.38.133/2015/3. számú végzéssel hitelesített országos népszavazási kezdeményezést támogató érvényes aláírások száma a százezret elérte, de a kettőszázezer alatt maradt. A Nemzeti Választási Iroda által lefolytatott ellenőrzés alapján az érvényes aláírások száma 181.318.

Az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„Legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el. A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el. Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.”

 

Mivel az érvényes aláírások száma meghaladta százezret, de nem érte el kettőszázezret – figyelemmel az Alaptörvény idézett rendelkezésére –, az országos népszavazás elrendelése az Országgyűlés mérlegelési jogkörébe tartozik.

II.

A határozat az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésén, az Nsztv. 21. §-án, a 22. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 28. § (1) bekezdésén, a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2016. augusztus 19.

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke