51/2014. NVB határozat - az Országos Örmény Önkormányzat nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
51/2014. számú határozata 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Örmény Önkormányzat (1025 Budapest, Palatinus u. 4.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Örmény Önkormányzatnak az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az Országos Örmény Önkormányzat 2014. január 29-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán.
A Nemzeti Választási Iroda a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a szervezet létezésének és adatai hitelességének ellenőrzése céljából megkereséssel élt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 104. § (1) bekezdése alapján, a költségvetési körbe tartozó szervekről közhiteles törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint, az országos nemzetiségi önkormányzat és szervei törvényességi felügyeletét ellátó, az országos nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi kormányhivatal felé.
Az Áht. 105. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. § (1) bekezdése szerint a törzskönyvi nyilvántartás többek között tartalmazza a törzskönyvi jogi személy székhelyét, főtevékenységét az államháztartási szakágazatok rendje, valamint közfeladatát, alaptevékenységeit a kormányzati funkciók rendje szerint, és vezetőjének vagy a vezetői jogok gyakorlására ideiglenesen jogosult személynek a nevét, kinevezésének, megbízásának módját, időpontját, időtartamát.
A Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztálya vezetőjének tájékoztatása szerint az Országos Örmény Önkormányzat 2014. január 30-ig többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettségének.
A jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételi eljárás során a Bizottságnak nem állt módjában ellenőrizni a szerv által közölt adatok hitelességét illetve a Magyar Államkincstár közhiteles nyilvántartásában szereplő adatokat.
Budapest Főváros Kormányhivatalának főigazgatója 2014. január 21-én kelt levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Iroda útján a Bizottságot, hogy az Országos Örmény Önkormányzat 2011. január 26-án megalakult és jelenleg működésével kapcsolatban nem folytat törvényességi felügyeleti eljárást.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és f) pontjaiban foglalt, a választás tisztaságának megóvása, az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között valamint a választási eljárás nyilvánossága alapelvek sérelmét valósítaná meg, ha egy, az Áht.-ban foglalt jogszabályi kötelezettségét elmulasztó, a Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles, hatósági nyilvántartásnak minősülő törzskönyvi nyilvántartásban nem szereplő szervezetet venne nyilvántartásba.
A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva megállapítja, hogy az Országos Örmény Önkormányzatnak az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelme a fent kifejtett indokok alapján nem felel meg a törvényes feltételeknek, ezért azt visszautasítja.
II.
A határozat az Áht. 104. § (1) bekezdésén és a 105. § (1) bekezdésén, Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és f) pontjain, a 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 133. §-án, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. § (1) bekezdésén, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. január 31.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke