51/2013. OVB határozat - M. J., M. G., D. G., P. Gy.-né, B.-né V. É. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
51/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva M. J., M. G., D. G., P. Gy.-né, B.-né V. É. magánszemélyek (továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozók 2013. május 28-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy – népirtás leállítása érdekében – az országgyűlési képviselő mentesüljön a büntetőjogi felelősségre vonás alól, ha a http://devizarabszolga.5mp.eu/ oldalon rögzített, 2013. évi MIC. számú, Devizarabszolga Felszabadító Törvényt 2013. augusztus 20-ig megszavazza?”
 
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikke rögzíti az országos népszavazásra vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Az Alaptörvény 8. cikk (2) bekezdése szerint „Országos népszavazás tárgya az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet.”Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy büntetőjogi egyéni felelősség megállapítására, büntetés kiszabására és felelősségre vonás alóli mentesítésre az Országgyűlés nem rendelkezik hatáskörrel, így abban népszavazás kezdeményezésére nincs lehetőség.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek sem felel meg. Az egyértelműség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés megtévesztő, ugyanis azt a téves látszatot kelti, mintha a kezdeményezésben megjelölt törvény egy létező és hatályos törvény lenne. Megtévesztő továbbá azért is, mert nem állapítható meg egyértelműen, hogy beadványozó milyen bűncselekmény miatt, milyen büntetőjogi felelősségre vonás alól kívánja mentesíteni az országgyűlési képviselőket. Ezért a feltenni kívánt kérdés sérti az Nsztv. 13. § (1) bekezdésben foglalt egyértelműség követelményét.
Fentiek alapján a Bizottság az Nsztv. 10. § a) és c) pontja alapján – mivel a kérdés nem tartozik az Országgyűlés feladat- és határkörébe, valamint a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelménynek – az aláírásgyűjtő ívek hitelesítését megtagadta.
 
II.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelenlegi jogszabályi rendelkezések még abban az esetben sem teszik lehetővé a beadványok érdemi vizsgálat nélküli elutasítását, ha azok – mint jelen beadvány is – nyilvánvalóan lehetetlen és jó erkölcsbe ütköző célra irányulnak.
 
III.
 
A határozat az Alaptörvény 8. cikk (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § a) és c) pontján, a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke