51/2003. (IV. 12.) OVB határozat - W. T. panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
51/2003. (IV. 12.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva W. T. panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panaszt elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

I.

A beadványozó álláspontja szerint, az MTV 1-es csatornáján 2003. április 11-én többek között a déli hírek után sugárzott műsor ajánlatának szövegrészlete, amely szerint "akár elmegy szavazni akár nem, akár igennel szavaz akár nem..." a kampánycsenddel kapcsolatosan vizsgálatra szorul.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az idézett ajánló a szavazással kapcsolatban minden lehetséges magatartásformát meghatároz, ezért a választói akaratot egyik irányban sem befolyásolja. 

A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

A határozat a Ve. 41. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-án és 80. §-án alapul.


Budapest, 2003. április 12.

                                                                                                     Dr. Ficzere Lajos 
                                                                                                  az Országos Választási Bizottság 
                                                                                                elnöke